Kavita Khodd

ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ: ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾಚೆ ವಿಚಾರ್

ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ: ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಎಕಾ ಸಾಮರ್ತಿವಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ಕವಿಚಿ ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತೀರ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಶೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಲ್ಲೆ ಕೃತಿಯೆಚೆಂ `ಮೊಲ್' ಠರಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ವಾದ್ ನಾ: ಕೃತಿ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮೊಲ್ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂವಿಶಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಚಲಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್. ದುಸ್ರೆಂ, ಮೊಲ್ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್, ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್, ಸಹಜ್‌ಪಣಿಂ, ಸಮರ್ಪಕ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮೊಲ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಯಾ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂವಿಶಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್, ಫಕತ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಸಂಪ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೊಗಪ್.  

ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್, ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಕವಿನ್ ಆನಿಕಯ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕವಿಕೃತಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸುರುಪಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕವಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಾಳ್-ದೇಶಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಂಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕವಿನ್ ರಚ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ರಚುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್, ಪರಿಶೀಳನ್ ಕರ್ನ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್, ಕವಿಚಿ ಕೃತಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಆಸೊನ್, ವಿಮರ್ಶೆಚೊ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ `ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ' ಕಾಮಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಚಾರ್ ದವರ್ತಾ. 

ಏಕ್ ಕೃತಿ ಅರ್ಥ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ - ಸಹೃದಯತಾ, ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಸಂವೇದನ್, ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ಪಾರ್ಕಣಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ಕೃತಿ ತಿಚೆ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರಂಪರೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲಿ ವೆಗ್ಳಿ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.  ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಶೆಚೆ ಸಾಮರ್ಥಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಬ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಟ ಮನೋಧರ್ಮ್.  ಹೆಂ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಸರಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕವಿಕೃತಿಯೊ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಲಾಭ್ಚೆಪರಿಂ, ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕೃತಿಯೊ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಲಾಭೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್.  ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಫಕತ್ ಕೃತಿಯೊ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿಂಚ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಅರ್ಧೊ ವಿಮರ್ಸೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಾ. 

ಆನಿ ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರಿಂ ಅಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಪ್ರೇತನಾಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.  ಬೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕವಿಂಕ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ - ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉತರ್ ಜಲ್ಮಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕವಿಂಕ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಭನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸಮಕಾಳೀನ್ ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಶಿ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಅನ್ಯಾಯಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಶಾಕ್, `ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆಂ' ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಲಾಭ್ಚೆ ತಸಲೊ ಮನೋಧರ್ಮ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ವಿಮರ್ಶೆಚಿ ಕ್ರಿಯಾ ಚಡಿತ್ ಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.  ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಆನಿ ಕೃತಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ `ದೇಶ್-ಕಾಳ್' ಸಂಬಂಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್, ಹಿ `ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ' ಸ್ಥಿತಿ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಚಿ ಕಷ್ಟ್. ಜಾಲ್ಯಾರಯ್ ಸಮಕಾಳೀನ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಸರ್ವಯ್ ಕಾಳಾಕ್ ರಾಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ಎಕಾದಾವೆಳಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂವಿಶಿಂ, ಅವ್ಗುಣಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಬಡ್‌ಬಡಾಯ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರಯ್, ಕೃತಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾಚ್ ತುಕಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕಯ್ ಪುರೊ. ಮಾಪ್ ಚುಕಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್. ತರೀ, ಸಮತುಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಾಲ್ಲ್ಯಾರಿ, ಮಾಪ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೇಂಯ್ ಸತ್.

ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಎಕೆ ಕೃತಿಯೆವಿಶಿಂ ಕೊಣೆಂಕಿ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕಿ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಜೂನಯ್ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಫುಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ `ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲ್ಯಾ' ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕವಿ ಆನಿ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ `ಜೋಡ್ ದೇಶ್-ಕಾಳ್ ಸನ್ಯಾಸಾ' ಥಾವ್ನ್ ಲಾಭಲ್ಲಿ, ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾತಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತ್ ವಿಸ್ವಾಸಾಭರೀತ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾತಾ.  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಕೃತಿಯೆಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ತಿ ಕೃತಿ ರಚಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್.  ನೀಜ್ ಕೃತಿ ಸರ್ವಯ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ ತರ್, ತಿ ಕೃತಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.  ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಕೆದಳಾಕಿ ಏಕಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂಚ್ಯಾ, ಮೊಲಾಂ ಮಾಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಚಾಕಾಂತ್ ಘುಂವೊನ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಏಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ.  ಕವಿ ಆನಿ ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಎಕಾ `ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ' ಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್, ಸಾರ್ಕೊ ಎಕ್ಲೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ಮಾಪುನ್ ತುಕುನ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ.  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಳಾಕ್ ಪುನರ್ ಮೊಲಾಮಾಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆದ್ಲೆ ಕವಿ, ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಲೊಕಾ ಮನಾಂನಿ ರುಪೆಂವ್ಚ್ಯಾ `ಮೊಲಾಂಚೊ' ಪುಂಜೊಚ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್.

ಪುಣ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಾಳ್‌ಯ್, `ನೀಜ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್, ನೀಜ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಚಲಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಫಕತ್ ತಟಸ್ಥ್ ವಾದ್ ಜಾಯ್ತ್.  ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕಾಳ್, ತ್ಯಾತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಶಾರುಪಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತವಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಜೀವ್ ನಾತಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಜೆ ಪಡ್ತಾ.

- ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ (`ಗತಿಬಿಂಬ' ಕನ್ನಡ ಸಂಕಲನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ವಿಂಚಲ್ಲೊ ಭಾಗ್)
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


Comment on this article

 • Wilson, kateel, kateel

  Wed, Jul 27 2011

  ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಒಪ್ತಾಂ. ’ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ‍್ಚ್ ಕಾಳಾಸವೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ದೊಗೀ ಕಾಳಾಸವೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಯೆತಾತ್. ಜಿಣಿಯೆ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಾಭಾಯ್ರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ? ಆನಿ ವಿಮಾರ್ಸೊ ಕಾಳಾಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಪಾಳಾಂಚಿ ಪಾರ್ಕವ್ಣಿ ಕಶಿ ಆಸತ್?. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಥೊಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ತರಾನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ನಿವಾರುನ್ ಆತಾಂ ಸ್ವಸ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಆಸಾ ತರ್, ತೆದಾಳಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂವಿರೋದ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್‍ಯಿ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ವೊಂಬಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಕಾಳಾಸವೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಭಿತರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಭ್ರೂಣಾಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಜರೂರ್ ಫಾವೊ!

  DisAgree Agree [1] Reply

 • ಎಚ್ಚೆಮ್, ಮಂಗ್ಳುರ&

  Sun, Jul 17 2011

  ಜರಿ ತರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ’ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆನಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವೆಗಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಮ್ಜಣಿ. ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಎಡೊಪ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿರೊಪಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆನಿ ದೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್. ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಬೂಕ್ ಚ್ ರೀರೈಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಳಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೊ ನಕ್ಲಿ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್.

  DisAgree Agree Reply


Title : ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಕಾಳಾಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ: ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾಚೆ ವಿಚಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.