Kavita Khodd

ಕವಿತಾ ಆಸ್ವಾದನ್: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾಚೆ `ಬಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್' ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾಚೆ `ಬಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್'  ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

 

`ಬಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್' ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ.

ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕವಿತಾ, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಲ್ಯಾ ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಯ್ತಾ.  ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದೀನೆಶ್ ಕೊರೆಯಾಚಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಮಾಂಡವಳ್ ವೆಗ್ಳಿ. ಎಕಾ ಕಲಾಕರಾನ್ ಪಿಂತುರ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಬರಿಂ, ವಿವಿಧ್ ರಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಏಕ್ ರೂಪ್ ದಿತಾನಾ ದೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ಕೃತಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಝೂನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಡಕ್ ಸುರ್ಯೊ ಸಕಾಳಿಪುಡೆಂ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಎಗ್ದಮ್ ಮೊವಾಳ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿನ್ ತೆಂ ಮಧುರತೆನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ.

`ಆಸಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ದಿಸಲ್ಲೆಂ ಇಜಾರ್'

ಲ್ಹಾನ್ ಪಣಾರ್ ಫೆಶನಾಚಿ ಕೊಣಾಕ್ ಫಿಕಿರ್ ಆಸ್ತಾ. ನಿತಳ್ ಹಿಮಾ ತಸ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚೆಡೊ ಯಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ದಿಸನಾ.

`ದೊವ್ ಆರಾವ್ನ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್'

ಪಳೆಯಾ ಕವಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್. ಆದಿಂ ಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಆತಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಭೊರ್ಣೆಂತ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಭರಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಿಕ್ಶಾರ್ ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚನಾತ್ಲಿಂ. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂನಿ, ಬೈಲ್ ಗುಡೊ ಉತ್ರೊನ್, ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ (ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ವೆಚಿ ಮಜಾ ವೆಗ್ಳಿ) ವಾಟೆರ್ ನಿದಲ್ಲ್ಯಾ ತಣಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೊವಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್, ಮಸ್ತೊನ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆನಂದ್ ಆತಾಂ ಖೈಂ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತಸಲೆಚ್ ಮಜೆಚೆ.

`ತೆದ್ನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾರ್ ಪುಲಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾ ತಸ್ಲಿಂಚ್ ಶೆತ್ ಭರ್ ಹಾಸ್ಕುರಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ'

ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಆತಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಮತ್ಲಬ್ ನಾತ್ಲೊ, ದುಡ್ವಾಚೊ ಅಹಂಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ, ಮೊಸ್ರಿ ಚಿಂತಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಪಂತಾಟಾಚೊ ಖೆಳ್ ನಾತ್ಲೊ.

`ತೊಂಡಾರ್ ಚರಚೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ, ಕಾಂಟ್‌ಭರ್ ಖುಶಾಲ್ ಹಾಸೊ' - ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಧುರತೆಚೊ ಪರ್ಮಳ್.

ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಕವಿನ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ಆಮಾಲಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲಾಂ. ರಾಣಿಯೆಬರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರಾಯಾಳ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ, ಭಾಂಗರ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್, ಸೆವಕಾಚಿ ಸೆವಾ, ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಜಿಣೆಂ, ಪ್ರಸುತ್ ಯು.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರಾಣಿಯೆಚಿ ಜೀಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉದೆತಾ.

`ಧಲಯ್ತಾನಾ ಗಾಣಾಂ ಜಾಯ್
ಚಲಯ್ತಾನಾ ಗಾಡಿ ಜಾಯ್
ಭುಲಯ್ತಾನಾ ಕೀಸ್ ಜಾಯ್
ಸಾಳ್ಕಾಂ ಖುಂಟುನ್ ಸರ್ ಗುಂತುನ್
ಗಳೊಭರ್ ಸಜಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್'

ವಾ... ವಾ... ವಾ... ಪಳೆಯಾ ಕಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚೆಂ ಹಟ್ಟ್, ಮಟ್ಟ್ ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ತೆ ಚಲಿಯೆಚೆಂ. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಮ್ಹಜಿ ರಾಣಿಯೆ ಬರಿಂ ಸೆವಾ ಕರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂಲ್ಗಣಾಂತ್ ವ್ಹಾವಯ್. ದುದಾ ಮೊವಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್.

ನಿಮಾಣೆಂ ಕ್ಲೈಮೆಕ್ಸ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ಕವಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾಚೆ ಉಬೆನ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ತಾಪಾನ್ ಕಡೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್, ತಾಚೆ ಮಸ್ತೆಚೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾ. ತಿಚ್ ಘಡಿ ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್ತಾ, ತೆಂ ನೆಣ್ತೆಪಣಾಚೆಂ ಮಕ್ಕರ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ.

`ನೆಣ್ತಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ, ಪಿಂಪ್ರಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ನೆಣ್ತಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ- ಕಿತ್ಲಿಂ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಲಿಂ?' - ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸವಾಲಾಂ, ಜಾಪ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾತಾತ್.

`ಕೊಲೊ ಮ್ಹಣಾ ದಾಕೊ ಆಂಬೊಟ್' ತಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಯಾದಿನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ.

 

 

 

 


 

 

-ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ 


 ಕವಿತಾ ಆಸ್ವಾದನ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್

ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್: ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್


Comment on this article

  • Ronald, Kuwait

    Sat, Aug 20 2011

    Very happy to read all this konkani. but very unhappy about PFC because only we can see in that "thingi' only. blaiming each other. spoiling our church name so bad to read that one. but OUR LADY OF FATIMA PERNAL PARISHIONERS GLOBAL GROUP is good....please dont allow to write any bad about our pernal parish in this site. thanks

    DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತಾ ಆಸ್ವಾದನ್: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾಚೆ `ಬಾಳ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್' ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.