Kavita Khodd

ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾಚೆ `ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಸೊಭಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾಚೆ `ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರ್‍ತಾ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗೋಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ಕವಿತಾ ’ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಒಳ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ’ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಯೆವ್ಕಾರ್’- ಅಶೆಂ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಗೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ತೊ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆಂ ಹುಂಬೊರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ.

ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಹಾತಿಂ ಫುಲಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ತೇಂಯ್ ಕವಿಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಉತ್ರಾಂ ’ರೊಮಾಂಟಿಕ್’ ಕಾಳಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ತೆ ಫುಲಾಂ ಘೆವ್ನ್‍ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ, ಮಸ್ತುಂಚೊ ಭ್ರಮರ್, ಉಬ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್,  ದೆವಾಕ್ ಫುಲಾರ್ಪಣ್-ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್- ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತ್ವೆಕ್ ವರ್ಣುಂಚೊ, ಸೊಬಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್-ಅಶೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ, ಸುಕ್ಶಿಮಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ನೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ತೊ ಬೋವ್‍ಚ್ ಸೂಕ್ಶೀಮ್ ಮತಿಚೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಫುಲಾಪಾಕ್ಳೆಚೆರೀ ಕಿಟಾಳಾಂ ದಿಸ್ತಿತ್ ತಾಕಾ.

ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ಕವಿ ಫುಲಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಸಾಂಡುನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್ಚಿ, ವಿಶ್ಲೇಶಣಾತ್ಮಕ್ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲಾ. ಹಿ ಆನಿಕೀ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಹೆ ಕವಿತೆಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕವಿತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರತ್ ವಾಚಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗಜೆ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ವ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಅಶ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತಿ ಕವಿತಾ. ಕೊಣೆ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ದುರ್ಬಿಣ್ ಜೊಕ್ತಾನಾ  ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ.

ಹೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಮ್ಹೆಳೆಂ’. ಹೊ ’ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಉಸ್ತುನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂಚ್ ನಾ. ಜೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಹಾಡಯ್ತಾ ವಾ ಮನ್ಶಾ ಸಮ್ಜೆಣೆಕ್ ಗಲೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ `ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯೊವಸ್ತು ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾತಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾನ್ , ಖಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಿತಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮನ್ಶಾ-ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಹೊ ವಾದ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸೊಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೆಸ್ವಾಟುನ್, ಪಿಡಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸುಧಾರಣಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ.

ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ-

`ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್
ಶೆತಾಂತ್ ಪಿಕ್ತಾ ಮಿಲಾವಟಿ ಬೆಳೆಂ’

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ನ್ಹಂಯ್‍ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಬೋವ್ ಬರಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ದಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಗರೀಕತಾ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್. ಜೆದ್ನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಾನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಬೆಸಾಯೆಖಾತಿರ್ ನ್ಹಂಯ್‍ದೆಗೆನ್ ವಸ್ತಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ, ಶೆತಾಂ ರಚ್ಲಿಂ, ಗಾಂವ್ ಜಾಲೊ ತೆನ್ನಾಂಚ್, ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್  ದೆಗೆರಚ್ ಮನಿಸ್ ವಾಡತ್ ಗೆಲೊ. ಕವಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ `ಪವಿತ್ರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಶಣ್ ವಾಪರ್ತಾ. ಹೆಂ ವಿಶೇಶಣ್ ಆನಿಯೆಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸಂಸಾರಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಠೊಕ್ತಾ; ತೊ ದೇವ್-ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ `ಪವಿತ್ರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಚಡ್. ದೇವ್, ದರ್ಮ್-ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ವಾ ಐಡಿಯೋಲೊಜಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ.

ತರ್ ಕವಿತಾ ದೇವ್-ಧರ್ಮಾಂನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ? ವ್ಹಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತರ್ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಇತ್ಲೊಚ್ - ಗಾಂವಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ದೇವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್‍ಚ್ ಆಜ್ ಗಾಂವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಗಾಂವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡವ್ನ್ ಪಿಡಾ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಿಲಾವಟಿ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಬೆಳೆಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ `ಅತ್ಮೀಕ್ ಭುಕ್’ ಥಾಂಬವ್ನ್ ಜಿಣಿ  ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ತಾ.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಡ್ಕತಾ. `ಸರಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ’ (ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾಮ್) ಅಶೆಂ ವಿಧಾನ ಸೌಧಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾಯ್. ತರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್‍ಯಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಭರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ದೊನೀ ಏಕ್‍ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಹೋಮ, ಉರುಳು ಸೇವೆ, ತುಲಾಭಾರ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ, ಆಚರಣಾಂನಿ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.  ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜಕಾರಣಾಚ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ.


ಕವಿತೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ಕಡ್ವೊ-

ಕೊಣ್ ದೆಂವತ್
ಕೊಣ್ ಬುಡತ್
ಕೊಣಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವತ್
ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್
ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಂವ್ಕ್?
ದೆಂವ್ಲೆ ಥೊಡೆಚ್...
ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲೆ
ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾವುನ್
ಘಾಣ್ ಚಡವ್ನ್...

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ತ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಿ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನಚ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.  ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕವಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ಭಾಂಗ್ರಾಬೆಳೆಂ ಪಿಕಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾ, ತ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂಯ್ ಬುಡಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕವಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಆಸಾ ಕೀ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಕೊಯ್ರಾಪಾಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಥೊಡೆ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘಾಣ್ ಚಡವ್ನ್ ಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಿ.

ಇತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ `ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳ್’ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ `ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕಂವ್ಕ್’, ಆನಿ ’ಘಾಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಕಡ್ವೊ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವ್ಹಯ್, ತೊ ಕಡ್ವೊ ಹಾಕಾಯ್ ಲಾಗು ಕರ್ಯೆತ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಸೊಂ, ಹೆಂಯ್ ಚಿಂತಪ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನಚ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೆಣ್ ವಾದಾನ್ ನೆಗಾರ‍್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತಪ್‍ಯಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್‍ಯಿ ಆಸಾ. ಶೆಣಾಚೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಯ್ ಘಾಣ್ಕುಟೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾನ್ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋಯ್ ತಡಿರ‍್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ಕಡ್ವೊ-

ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ
ತಡಿರ್ ಉಬೊ...!
ಕಾಳೀಜ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಂ
ಮನ್ ತಡಿರ್ ಉರ್‍ತಾ
ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಪುರ್ಪುರ್‍ತಾ
ಹಿಜ್ಡೊ ತುಂ!
ಹಿಜ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ತಲೊಯ್...!

ವ್ಹಯ್ ತೊ ತಡಿರಚ್ ಆಸಾ; ದೊನಾಂಯ್ ಮದೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಅನಿ ಮನಾತಿತಿ ಹಿಚ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಾದಾಕ್, ವಿಚಾರಾಕ್ ಲಬ್ದನಾಸ್ತಾಂ ಗಪ್‍ಚುಪ್ ಉರ್ಚೆಂ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿರೋದ್ ತಾಳೊ ಉಟಯ್ನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಚಡ್. ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆಯ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಶ್ಟುರ‍್ಪಣಿ ಜಾಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ ಆನಿ ತಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ವೊಳ್ಕೆಕ್ ಧೊಶಿನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನಚ್ ಮಿಲಾವಟಿ ಬೆಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಶೆತಾಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್, ಲೆಕಾವರ್ತಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ನೆಗಾರುನ್  ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್? ತೆದಾಳಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ. ತೆದಳಾ  ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಖತಾಂಚ್ ಮನಾಂತ್ ದವರುನ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕುಸ್ಡೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್.

ಆಸೊಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ತಡಿರ್ ಆಸಾ ತರೀ ತಾಕಾ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕವಿತೆಕ್ ಆನಿಕೀ ಬಳಾದೀಕ್ ಕರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಸೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಿಚಾರಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾತ್ಲಿಂ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ (ಮನ್ಶಾಪಣ್ ನ್ಹಯ್) ಸಾಂಡುನ್, ಚಿಂತ್ಪಾಸವೆಂ ಚಲೊಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಶೆಡ್ಡಾಕ್ ಕಾನ್ ದೀಜೆ ಆನಿ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಉತ್ರಾಂ ದೀಜೆ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಬೋವ್ ಬಳಾದೀಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಹಿಜ್ಡೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾದೀಕ್ ಆನಿ ನಿಶ್ಟುರಾಯೆಚೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮೆಟಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ.  ಇತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಧರ್ಮ್, ರಾಜಕಾರಣ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ - ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮನಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಂನಿ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ `ಕಾಳಿಜ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಂ, ಮನ್ ತಡಿರ್ ಉರ‍್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ವೊಳಿ ಯೆತಾತ್. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಬಾಂದ್- ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ವಿಚಾರ್, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮನಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಬದ್ಲಾಕ್ ಮನ್ ವೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ತಡಿರ್ ಉರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ.

ಆತಾಂ ಆಕ್ರೇಚೊ ಕಡ್ವೊ-

ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್
ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ
ವಿರೋಧ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್
ಕಚ್ರೊ ಆರಾವ್ನ್
ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ
ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್
ಮುಖ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್..!

ಆಕ್ರೇಕ್ ತರೀ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ಧಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಆಜ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಚ್ ಪೂರಾಯ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಶಿ ಭ್ರಮಿದ್ ತಾಕಾ ನಾ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಿ ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ’ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್’. ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ನಿತಳ್ ಸಮಾಜ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಸವೆಂ, ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ದೆಂವ್ಚೆ ಕರ್ನೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಂಪ್ತಾ.

ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ’ಸಮಾಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಖಂಯ್‍ಯಿ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಸುಧಾರಣಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.  ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ  ಕವಿತೆಚೆ ಅಕ್ರೇಕ್ ನಿತಳ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಯೆತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಧರ್ಮ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂಚೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಸುದ್ರಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಗುಪಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆ ಕವಿತೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಚಿಂತ್ಪಾಸವೆಂ  ಕಾವ್ಯಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ವಾಪರುನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತೆಕ್ ಆನಿಕಿ ಬಳಾದೀಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಆನಿಕಿ ಚಡ್ತಿ.

 

 

 

 

-ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್


Comment on this article

 • FR. Deepak, Allahabad

  Thu, Oct 27 2011

  Hats off to my friend Godwin Great thoughts and ideas keep it up.

  DisAgree Agree Reply

 • Ronald Sabi, Dubai

  Tue, Oct 11 2011

  Beautiful!! Keep it up Godwin. Thanks to wilson for wonderful analysis.

  DisAgree Agree Reply

 • ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್

  Fri, Oct 7 2011

  ನವ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ವಿಲ್ಸನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಉತ್ರಾಂ ಝೆಲೊ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ. ಗೊಡ್ವಿನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ

  DisAgree Agree Reply

 • ರೊಬರ್ಟ್ , ದುಬಾಯ್

  Wed, Oct 5 2011

  ಉತ್ತಿಮ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ಉತ್ತಿಮ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್! ತೆಂಯ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಸಂಗಿಂ. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕವಿಬಾಬಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

  DisAgree Agree Reply

 • Maxim Lobo, Bangalore

  Tue, Oct 4 2011

  As Wilson's poems are of high caliber so are his writings! I can't stop marveling at the beauty you unleash Wilson!! Thanks for helping me savour Godwin's poetry. More of your Wilson please...

  DisAgree Agree Reply


Title : ಗೊಡ್ವಿನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾಚೆ `ಮ್ಹೆಳೆಂ’ ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಸೊಭಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.