Kavita Khodd

ವಾಲೊರ್: ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಗಿತಾಚೆ ನಿಮತ್ತಾನ್ - ಎಸ್. ಡಿ. ತೆಂಡುಲ್ಕರ್

ವಾಲೊರ್: ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಗಿತಾಚೆ ನಿಮತ್ತಾನ್

ಕಂಕರೀಯಾ ಮಾರ್ಕೆ ಜಗಾಯಾ
ಕಲ್ ತೂ ಮೇರೆ ಸಪ್ನೆ ಮೆ ಆಯಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ತೂ ಬಡಾ ವೊ ಹೈ

ಸೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ಕಹೀಂ ಖೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ನೀಂದ್ ಟುಟೀ ಮೇರಿ ತೊ ಬಡಿ ರೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ಮೇರೆ ರೋನೆಪೆ ತೂ ಮುಸ್ಕುರಾಯಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ತೂ ಬಡಾ ವೊ ಹೈ

ಪೂಛಾ ಉಠಕರ್
ತೂ ಕಾಹೆ ಆಯಾ ಇಧರ್
ಬೋಲಾ ಅನ್‌ಜಾನೆ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ರಾಹೀ ಡಗರ್
ಖೂಬ್ ತೂನೆ ಬಹಾನಾ ಬನಾಯಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ತೂ ಬಡಾ ವೊ ಹೈ

- ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ

ಹೆಂ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಹಿಮಾಲಯ್ ಕೀ ಗೋದ್ ಮೆಂ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಚಿ ಧುನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಜಿ-ಆನಂದ್ಜಿ ಹಾಂಚಿ ಆಸುನ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹಾಂಣಿ ತೆಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಸಧ್ಯಾಚೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಧಂದೆವಾಈಕ್ ಗೀತ್‍ಕಾರ್ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ ಹಾಂಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಫಿಲ್ಮೀ ಗಿತಾಂಚೊ ಕಾವ್ಯ್-ಸಾಹಿತ್ಯಕಡೆನ್ ಸಂಬಂದುಚ್ ಕಿತೆಂ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಪಿ ಹೊಚ್ ತೊ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿ, ಜಾಚೆಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ನಮುನೊ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಾಣ್ವತ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ತೆ ನದ್ರೆನ್ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಸೊದ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಚಿ ಶಬ್ದ್‌ಸಂಹಿತಾ ಆಯ್ಕತಾನಾ ವಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಮರಾಠಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪು. ಶಿ. ರೆಗೆ ಹಾಂಚೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾತಾ. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರಾ ಪಕ್ಷಿ ಹ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಕ್ಷಿ ಜೆ ಝಾಡಾವರ್ ಗಾಣೆ ಗಾತೊ ಹೆ ಕವಿತೆಚೊ ತರ್ ತೀವೃತೆನ್ ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾತಾ. ಕಾರಣ್ ತೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಶೆಂ ಝಾಡಾರ್ ಬಸುನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಝಾಡ್ ಆಸ್ತಾ ವಾ ತ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ಶೆವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾ, ತಸೋಚ್ ಬರೋಚ್‌ಸೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಸಾ. ತೆ ನದ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಂದ್ ಬಕ್ಷಿಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿತಾಚಿ ರಚನಾ ಪಳಯಾತ್.

ಪ್ರಿಯಕರ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆಚ್ ಹೆಂ ಗೀತ್. ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ನಿದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ನಿದೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಪನ್ ಪಡ್ತಾ, ಕಿ ತಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೆ ನಿದೆಂತ್ ಸಪನ್ ಪಡ್ಲಾಂ; ತ್ಯಾ ಸಪ್ನಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಕಾರಾನ್ ಲವೂಚ್ ಏಕ್ ಗುಣೊ ಉಡೊವ್ನ್ ತಿಕಾ ಜಾಗಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಅನಿ ತೆ ಖಾತೀರ್ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ನಾಂತ್ ತಿಚಿ ನೀದ್‌ಮೋಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಬಾರೀಕ್ ಪಳಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಕಿ ಹಾಂಗಾ ನಿದೆಂತ್ ಸರಳ್-ಸರಳ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ನೀದ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಪ್ನಾಂತ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ಸಪನ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಂಪ್ಲಾ ಅಶೆಂ ದಿಸನಾ. ನಿದೆಂತ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ನೀದ್, ತೆ ನಿದೆಂತ್ ಪಡಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಪನ್; ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಸಪ್ನಾಂತ್ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ನೀದ್, ಪರತ್ ತೆ ನಿದೆಂತ್ ಪಡಿಲ್ಲೆಂ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ಸಪನ್ - ಅಸೊ ಹೊ ನ ಸಂಪ್ಚೊ ಸಪ್ನೀಕ್ ಪ್ರೇಮಿಕಾಂಚೊ ಅವಿರತ್ ಅಥಾಂಗ್ ಅಸೊ ಸಪ್ನಾಳೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಸಾ. ತೆ ನದ್ರೆನ್ ಹಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಕಡ್ವಿಂ ಸಾಮ್ಕಿಂ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿಂ:

ಸೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ಕಹೀಂ ಖೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ನೀಂದ್ ಟುಟೀ ಮೇರಿ ತೊ ಬಡಿ ರೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ಮೇರೆ ರೋನೆಪೆ ತೂ ಮುಸ್ಕುರಾಯಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ತೂ ಬಡಾ ವೊ ಹೈ

ಪೂಛಾ ಉಠಕರ್
ತೂ ಕಾಹೆ ಆಯಾ ಇಧರ್
ಬೋಲಾ ಅನ್‌ಜಾನೆ ಭೂಲ್ ಗಯಾ ರಾಹೀ ಡಗರ್
ಖೂಬ್ ತೂನೆ ಬಹಾನಾ ಬನಾಯಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ತೂ ಬಡಾ ವೊ ಹೈ

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ಪ್ರಿಯಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಕಿ ಹಾಂವ್ ಸುಸ್ತ್ ನಿದಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತುಂ ಸಪ್ನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ನೀದ್‍ಮೋಡ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖುಪ್ಪ್ ರಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಡ್ಟಾಂ ತೆಂ ಪಳೊವ್ನ್ ತುಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಎಖಾದ್ರ್ಯಾ ಸಪ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲೆಸಾರ್ಕಿ ತಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಕಿ ಜೆನ್ನಾ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗೆಂ ಕೆಲೆಂ ತೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಟುನ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಕಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ? ತರ್ ತುಂವೆಂ (ಪ್ರಿಯಕಾರಾನ್) ಮ್ಹಳೆಂ ಕಿ ಆಪೂಣ್ ವಾಟ್ ವಿಸರಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತಾಚೆರ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ, ಕಿ ತುಜಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಕವಾಯಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಯ್ ಖಬರ್ ಆಸಾತ್.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೋನಯ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ದಮೂಚ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಣವೂಂ ಯೆತಾ ಕಿ ಹ್ಯಾ ದೋನಯ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಟನಾಂ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವೆಗವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಪ್ನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಸಪ್ನಾನಿದೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಥಾಂಗ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ತರೀ ದೋನ್ ಘಟನಾಂ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಕಾರಣ್ ಪ್ರೇಯಸಿ ನಿದೆಂತ್ ಪಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಸಪ್ನಾಬದ್ದಲ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ದೋನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ತೊಂಕಾಂಚ್ಯೊ ಘಟನಾ ಹಾಂಗಾ ನಿವೇದನ್ ಕರ್ತಾ. ಎಕಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ರಡಪ್, ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಎಕ್ದಾಂ ಜಾಗಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಅಸೊ ಪ್ರಸ್ನ್ ಕರಪ್ ಹ್ಯೊ ದೋನಯ್ ಗಜಾಲಿ ತರ್ ಕಾವ್ಯದೃಶ್ಟ್ವ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೆಂಚ್ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೋನಯ್ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಟನಾ ಎಕಾಚ್ ಸಪ್ನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಅಸಾತ್ ಅಶೆಂ ಧರುಂ ಯೆತಾ, ನಾ ಅಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ರಡಪ್ ಆನಿ ತಾಣೇಮ್ ತಿ ರಡ್ಟಾ ತೆಂ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾಂಸಪ್. ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಿಯಕರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಸ್ತಾ ತೊ ಪಳೊವ್ನ್ ಫಣ್‌ಕಾರ್ಯಾನ್ ಉಟೊನ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರಪ್, ಹಾಂತುಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಚೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಏಕಚ್ ಸಪನ್ ಆಸಾ ಹೆಂ ಹ್ಯಾ ಪದ್ಧತೀನ್ ಸಿದ್ಧ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಗಂಮತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹ್ಯಾ ಪದ್ಧತೀನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಕಿ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾಚೆಂ ಆನೀಕ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಇಂಟರ‍್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾ; ತೆಂ ಅಶೆ ತರೆನ್ ಕಿ ಪ್ರೇಯಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಕಾರಾಕ್, ವಾ ಮ್ಹಣುಯಾಂ, ಸ್ವತಾಕುಚ್ ಹಿ ಸಪ್ನಾಚಿ ಭೂಲ್‌ಥಾಪ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಸಪನ್-ಬಿಪನ್ ಪಡುಂಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಿಣೆಂತುಚ್ ತಿ ಏಕ್ ಸಪನ್ ಪಳಯ್ತಾ, ಆನಿ ಪ್ರೇಯಸಿನ್ ಸಾಂಗಿಲ್ಲ್ಯೊ ಘಟನಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭರ್ ದಿಸಾ ತಿಚೆಂ ರಂಗಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಪಪ್ನರಂಜನೂಚ್ ಆಸಾ. ತೆ ನದ್ರೆನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವೊಳಿ ಪಳಯಾತ್:

ಸೋಈ ಥೀ ಮೈಂ
ಕಹೀಂ ಕೋಈ ಥೀ ಮೈಂ

ಹಾಂವ್ ನಿದಿಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಕ್ಡೆಂಚ್ ಪರತ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಶೆಣಿಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಿದಪ್ ಆನಿ ಶೆಣಪ್, ತಂದ್ರಿ ಲಾಗಪ್, ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವೆಗವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ನಿದಪ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಶೆಣಪ್, ತಂದ್ರಿ ಲಾಗಪ್ ನ್ಹಯ್. ನಿದಪ್ ಹಿ ಶಾರೀರಿಕ್ ಪಾತಳೀವಯ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ, ತರ್ ಶೆಣಪ್, ತಂದ್ರಿ ಲಾಗಪ್ ಹಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಾತಳೀವಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನಯ್ ಅವಸ್ಥಾಂಚೊ ಸಾಂಧೊ ಥೇಟ್ ಜುಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಯಸಿಚಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೀಚ್ ಸಪ್ನರಂಜನಾತ್ಮ್ಕಕ್ ಅವಸ್ಥಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಪ್ನರಂಜನಾಂತ್ ನಿದಪ್ ಆನಿ ಶೆಣೂನ್ ಬಸಪ್ ಹೆ ದೋನಯ್ ಘಟಕ್ ಥೊಡೆಭೋವ್ ಪ್ರಮಾಣಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತೂಚ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆಚ್, ಸಪ್ನೆ ಮೆಂ ಸಜನ್ ಸೆ ದೋ ಬಾತೆಂ, ಏಕ್ ಯಾದ್ ರಹೀ, ಏಕ್ ಭೂಲ್ ಗಯೆ - ಅಶಿ ತರೆಚಿ ಹಿ ತರಲ್ ಅವಸ್ಥಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ಆದಿಂಚ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ತಾ ಕಿ ಪ್ರಿಯಕರ್ ಆಪ್ಲೆ ಖಾತೀರಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅಸಾ. ತರೀ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಅಸೊ ಮುದ್ದಮ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಹೆಂ ಪ್ರಸ್ನಾಕಡೆನ್ ಚಾಳೊ ಕರಪ್ ವಾ ತಿಣೆಂ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಂಸಪ್ ಹೆಂ ಲೆಗಿತ್ ತೆ ನದ್ರೆನ್ ಸಪ್ನಾರಂಜನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್‍ಕ್ರೀಡೆಚೊಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂಯ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಕಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಕರಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆ ಜಗಾಯಾ ಹಿ ಸುರ್ವಾತಿಚಿ ವೋಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣಿವಜಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆಚ್ ಲವೂಚ್ ಗುಣೊ ಉಡೊವ್ನ್ ಪಳೊವ್ಪ್ ಅಶೆ ತರೆನುಯ್ ಜಾಣವೂಂ ಯೆತಾ. ಲವೂಚ್ ಗುಣೊ ಉಡೊವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೊ ಕಿ ದಡಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾತ್, ವಾ ಎಖಾದ್ರೊ ತೊ ಗುಣೊ ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬೀನ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನೇಕ್ ತರಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಲವೂಚ್ ಗುಣೊ ಉಡೊವ್ನ್ ಪಳೊವ್ಪ್ ಹೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೆರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭಾವ್‌ವಿಶ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್‍ಕ್ರೀಡೆಚೊ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಗಿತಾಚೋಯ್ ಡೊಲಾರೊ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಿಲ್ಮಾಕಡೆನ್ ಸಂಬಂದ್, ತಾಚೆಂ ಪಿಕ್ಚರಾಯ್ಸೇಶನ್ ಬೀನ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಬಿನ್‍ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾ ಫಕತ್ ಶಬ್ದಸಂಹಿತೆಚೊ ಕಾವ್ಯಪೂರ್ಣ್ ವಿಚಾರೂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಪ್ರೇತ್ ಆಸಾ.

-ಎಸ್. ಡಿ. ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ (1998  ವರ್ಸಾ ಪರ್ಗಟಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಾಲೊರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್)

वालोर: एका हिंदी फिल्मी गिताचे निमत्तान

कंकरीया मार्के जगाया
कल तू मेरे सपने मे आया
बाल्मा तू बडा वो है

सोई थी मैं
कहीं खोई थी मैं
नींद टुटी मेरी तो बडी रोई थी मैं
मेरे रोनेपे तू मुस्कुराया
बाल्मा तू बडा वो है

पूछा उठकर
तू काहे आया इधर
बोला अन‌जाने भूल गया राही डगर
खूब तूने बहाना बनाया
बाल्मा तू बडा वो है

- आनंद बक्षी

हें वयर दिल्लें गीत हिमालय की गोद में ह्या एका पोरन्या हिंदी फिल्मांतलें आसा. ह्या गिताची धुन कल्याणजी-आनंदजी हांची आसुन लता मंगेश्कर हांणी तें गायिल्लें आसा. विशेस म्हणजे हें गीत सध्याचे हिंदी फिल्मांतले एक धंदेवाईक गीत‍कार आनंद बक्षी हांणी बरयिल्लें आसा. फिल्मी गितांचो काव्य-साहित्यकडेन संबंदुच कितें अशें विचार्पी होच तो आनंद बक्षी, जाचें हें गीत म्हाका एक बर्या कवितेचो नमुनो म्हण सदांच जाणवत रावलां. ते नद्रेन ह्या गितांतल्या आदर्श काव्याचो आमी हांगा सोद घेव्यां.

ह्या गिताची शब्द‌संहिता आयकताना वा वाचताना म्हाका सदांच मराठिंतल्या पू. शी. रेगे हांचे कवितेचो उगडास जाता. विशेस म्हणजे रेग्याच्या दुस्रा पक्षी ह्या झेल्यांतल्या पक्षी जे झाडावर गाणे गातो हे कवितेचो तर तीवृतेन हांगा उगडास जाता. कारण ते कवितेंत जशें झाडार बसुन गावपी शेवण्याच्या गितांत जशें एक झाड आस्ता वा त्या शेवण्यांच्या गितांत आनीक एक शेवणें आस्ता, तसोच बरोच‌सो प्रकार हांगाय आसा. ते नद्रेंतल्यान आनंद बक्षिच्या वयर दिल्ल्या गिताची रचना पळयात.

प्रियकर आनी प्रेयसी हांचे मधलो संवाद म्हणजेच हें गीत. आदले दीस प्रेयसी निदल्ली आस्ताना तिका निदेंत एक सपन पडता, की ती निदल्या आनी ते निदेंत सपन पडलां; त्या सपनांत तिच्या प्रियकारान लवूच एक गुणो उडोवन तिका जागी केल्या अनी ते खातीर ह्या सपनांत तिची नीद‌मोड जाल्या.

आतां हांगा बारीक पळयत जाल्यार अशें दिस्ता, की हांगा निदेंत सरळ-सरळ आनीक एक नीद आसा आनी सपनांत आनीक एक सपन. पुण हो प्रवास हांगाच सोंपला अशें दिसना. निदेंत आनीक एक नीद, ते निदेंत पडिल्लें एक सपन; परत त्या सपनांत आनीक एक नीद, परत ते निदेंत पडिल्लें आनीक एक सपन - असो हो न संपचो सपनीक प्रेमिकांचो अविरत अथांग असो सपनाळो प्रवास आसा. ते नद्रेन हीं सकयल दिल्लीं दोन कडवीं सामकीं म्हत्वाचीं:

सोई थी मैं
कहीं खोई थी मैं
नींद टुटी मेरी तो बडी रोई थी मैं
मेरे रोनेपे तू मुस्कुराया
बाल्मा तू बडा वो है

पूछा उठकर
तू काहे आया इधर
बोला अन‌जाने भूल गया राही डगर
खूब तूने बहाना बनाया
बाल्मा तू बडा वो है

पयल्या कडव्यांत प्रेयसी प्रियकाराक म्हणटा, की हांव सुस्त निदिल्लें, पुण तूं सपनांत येवन म्हजी नीद‍मोड केली म्हण हांव खुप्प रडलें, आनी हांव रडटां तें पळोवन तूं हासोंक लागलो. तर दुस्र्या कडव्यांत एखाद्र्या सपनांतल्यान जागी जाल्लेसार्की ती म्हणटा, की जेन्ना तुंवें म्हाका जागें केलें तेन्नां हांवें उटुन तुका विचारलें, की तूं हांगा कित्याक आयला? तर तुंवें (प्रियकारान) म्हळें की आपूण वाट विसरल्ल्या कारणान हांगा पावलों. ताचेर ती म्हणटा, की तुजीं सगळीं कवायणां म्हाका पुराय खबर आसात.

आतां ह्या दोनय कडव्यांचो एकदमूच विचार कर्ताना आमकां अशें जाणवूं येता की ह्या दोनय कडव्यांतल्यो घटनां ह्यो दोन वेगवेगळया सपनांतल्यो आसात. सपनानिदेंतल्या अथांग प्रवासांतल्यो खंयच्यो तरी दोन घटनां ह्या दोन कडव्यांनी आयिल्ल्यो आसात. कारण प्रेयसी निदेंत पडिल्ल्या एकाच सपनाबद्दल उलयताना दोन विरुद्ध तोंकांच्यो घटना हांगा निवेदन कर्ता.  एका कडव्यांत जागी जावन तिचें रडप, तर दुस्र्या  कडव्यांत परत एकदां जागी जावन तिणें प्रियकाराक हांगा कित्याक आयला असो प्रस्न करप ह्यो दोनय गजाली तर काव्यदृश्ट्व्या साक्षात हेंच सिद्ध कर्तात.

आतां ह्या दोनय कडव्यांतल्यो घटना एकाच सपनांतल्यो असात अशें धरूं येता, ना अशें न्हय.  उदाहरणार्थ, पयल्या कडव्यांत तिणें रडप आनी ताणेम ती रडटा तें पळोवन हांसप. तर दुस्र्या कडव्यांत आपलो प्रियकर आपल्याक हांस्ता तो पळोवन फण‌कार्यान उटोन तिणें ताका हांगा कित्याक आयला अशें विचारप, हांतुंत पयल्या कडव्याचो सीकवेन्स दुस्र्या कडव्याक सहज लागता आनी हें एकच सपन आसा हें ह्या पद्धतीन सिद्ध जाता. पुण गंमत म्हणजे ह्या पद्धतीन पळयलें की ह्या गिताचें आनीक एक वेगळेंच इंटर‍्प्रिटेषन आमच्या हातिक लागता; तें अशे तरेन की प्रेयसिन आपल्या प्रियकाराक, वा म्हणुयां, स्वताकुच ही सपनाची भूल‌थाप मारल्या.  तिका प्रत्यक्ष कसलेंच सपन-बिपन पडुंक ना, पुण प्रत्यक्ष जिणेंतुच ती एक सपन पळयता, आनी प्रेयसिन सांगिल्ल्यो घटना म्हणजे भर दिसा तिचें रंगिल्लें एक स्पपनरंजनूच आसा. ते नद्रेन सकयल दिल्ल्यो ह्यो वोळी पळयात:

सोई थी मैं
कहीं कोई थी मैं

हांव निदिल्लें अशें म्हळया उप्रांत रोकडेंच परत आपुण खंय तरी शेणिल्लें अशें म्हणपाचें कारण कितें? हांगा एक लक्षांत घेंवक जाय, तें म्हणजे निदप आनी शेणप, तंद्री लागप, ह्यो दोन वेगवेगळयो गजाली जावन आसात. निदप म्हणजे शेणप, तंद्री लागप न्हय. निदप ही शारीरिक पातळीवयली अवस्था, तर शेणप, तंद्री लागप ही मानसिक पातळीवयली. पुण ह्या दोनय अवस्थांचो सांधो थेट जुळयिल्ल्या कारणान तांतुंतल्यान प्रेयसिची एक वेगळीच सपनरंजनात्मकक अवस्था निर्माण जाल्या.  आनी दुस्रें म्हळयार सपनरंजनांत निदप आनी शेणून बसप हे दोनय घटक थोडेभोव प्रमाणांत आस्तातूच. म्हणजेच, सपने में सजन से दो बातें, एक याद रही, एक भूल गये - अशी तरेची ही तरल अवस्था जावन आसा.

तशेंच प्रेयसिक आदिंच खबर आस्ता की प्रियकर आपले खातीरच आयिल्लो असा. तरी आस्ताना ती ताका हांगा कित्याक आयला असो मुद्दम प्रस्न विचार्ता. म्हणजे, हें प्रस्नाकडेन चाळो करप वा तिणें रडल्या उप्रांत ताणें हांसप हें लेगित ते नद्रेन सपनारंजनांतल्या  मोग‍क्रीडेचोच एक भाग जावन आसा अशेंय म्हणुंयेता.

ह्यो सगळयो गजाली लक्षांत घेतल्यो की उप्रांत कंकरिया मार्के जगाया ही सुर्वातिची वोळ आमकां म्हणिवजा संदर्भांत, म्हणजेच लवूच गुणो उडोवन पळोवप अशे तरेनुय जाणवूं येता. लवूच गुणो उडोवन पळयलो की दडिल्ल्यो कांय गजाली भायर येंवक शक्तात, वा एखाद्रो तो गुणो मनांतल्या उदकांत बीन पडलो जाल्यार तांतुंतल्यान अनेक तरंग निर्माण जांवक शक्तात.  पुण लवूच गुणो उडोवन पळोवप हें महत्वाचें. आनी ह्याच एका केंद्राचेर तिच्या भाव‌विश्वांतल्या मोग‍क्रीडेचो आनी प्रत्यक्ष गिताचोय डोलारो उबो आसा.

आतां हें गीत आनी ताचो फिल्माकडेन संबंद, ताचें पिकचरायसेशन बीन गजाली म्हज्या विशयाचे नद्रेन बिन‍महत्वाच्यो. हांगा फकत शब्दसंहितेचो काव्यपूर्ण विचारूच म्हाका अभिप्रेत आसा.

-एस. डी. तेंडुल्कर (१९९८ वर्सा परगटल्ल्या वालोर पुस्तकांतल्यान)Title : ವಾಲೊರ್: ಎಕಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಗಿತಾಚೆ ನಿಮತ್ತಾನ್ - ಎಸ್. ಡಿ. ತೆಂಡುಲ್ಕರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.