Kavita Khodd

ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍‌ದಾಂಡೆಚಿ ಕವಿತಾ ‘ದಾರ್ ಉಗ್ಡೆಂಚ್ ಆಸಾ’

ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಬಾವ್ಡೊ

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವಿತ್ ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾ! ಕಿತೇಂಯ್ ತರೀ ಏಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಝರ್‍ಕಟ್ಚೆಂ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಎಕಚ್ ತಾಚೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಯಾ ತಾಚಿ ವಳಕ್‌ಚ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲೆ ಭಾಶೆನ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್‍ನ್ ಬೊಲ್ತೆಚ್ ಸಂಗ್ತೆಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್‍ಚಿ!! ಹೆಂ ಫಕತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಪಿಶೆಪಣ್‌ಗೀ, ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಶ್‌ಗೀ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಸಮ್ಜನಾ!

‘ದಾರ್ ಉಗ್ಡೆಂಚ್ ಆಸಾ’ ಕವಿತೆಚೊ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಖಾಶೆಲೆ ಶೈಲೆನ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ದುಕಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಗೀ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಸಾ, ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ತರೀ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆ ತರೀ ದಾರ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಗಡುಂಕ್ ಸದಾಂ ತಯಾರ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ದುಕಾನ್ ದಾಢ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಕಾಚಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಚಿ ತರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಶಾತ್ ತುಮಿ? ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ! ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ತಾಚಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಫಕತ್ ದೂಖ್ ಪುಸುಂಕ್ ವಾಪರ‍್ಚ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ದುಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾಯ್‌ರೆ ಪುನೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಬಿರ್‍ಮತ್ ತುಜಿ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಕಪಟಿ ಭುಜಾವಣ್ದಾರಾಂಚಿ?

ದುಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂನಿ ಶೆವ್ಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಯಾ ದೂಕ್‌ಚ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಯಾ ಅಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಚೊ ಮನಿಸ್, ಆಪ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಭಿತರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸುಕಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚತ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಚೊ, ದುಖಾನಿಂಚ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪೊಸ್ಚೊ ಯಾ ಸ್ವ-ಬಿರ್‍ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚೆ ತಸಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್!

ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದಾರಾರ್ ಕೊಣ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಸುಕ್‌ಚ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ! ಕಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹಾಚೆ ಗತಿಚಿ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ಸುಕ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್!! ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾಗೀ, ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾಗೀ, ಉಬ್ದೆಸ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ? ಕಳನಾ. ಸುಕ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸೊಡ್ತಾ: ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್? ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಕಾ ದುಕಾಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸುಕಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ದೆಖನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಖರ್‍ಯಾನ್ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಸುಕಾಕ್ ಪಾರ್‍ಕುಂಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ! ತೊ ದುಕಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ತಾಚೊ ಪರಿಚಿತ್ ಸಂಸಾರ್. ದುಕಾಚೊ ತರೀ ತಾಕಾ ಭದ್ರ್ ಸಂಸಾರ್. ಥಂಯ್ ದೂಕ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತ್ ಬಿತೊಡೆಂ ಉಬೆಂ ಆಸಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನಚ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಸಾ! ದುಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತೊ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತೊ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಡಿ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್, ಭಿರ್‍ಮತೆನ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಭೃಮಿದೆಂತಚ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ: ಇತ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಮ್ಹಗೆರ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖ್ಖಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್? ಹಿ ಫಕತ್ ಭಿರ್‍ಮತ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ಸಯ್ತ್! ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್? ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಸಹಾಯಾಕತೆಚ್ಯಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮಾರ್‍ಮಿಕ್ ಸವಾಲ್! ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್? ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್? ತ್ಯಾಚ್ ಮತ್ಲಬಾಚಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ.

ಸುಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಪಳೆ ವಿಚಾರ್ ಕರ್, ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೇನ್ ನಾ ಯೇನ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪರುಂಕ್, ಸುಕಾಚಿ ಶಿಪಾರಾಸ್. ಪಳೆ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾಂ ಉಗಡ್. ತಿಂ ದಾಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಕುಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಚಾರ್ ಕರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಅಕ್ಕಲ್ ಉಟಯ್, ಚಿಂತಪ್ ಅಟಯ್. ಪಳೆ, ವಿಚಾರ್ ಕರ್. ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ, ಮೆಟಾಕ್, ಸಸಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸೂತ್ರ್. ಮಾಗೀರ್, ತಾಣೆ ದಿಂವ್ಚಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ, ಜಿಣ್ಯೆ ತತ್ವ್ ಕಶೆಂ: ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೇನ್ ನಾ ಯೇನ್. ಸುಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೇನ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಯಾ ನಾ ಯೇನ್ ತುಜ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾಕ್ ದುಕೊನ್!

ಹಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ತೆನ್ನಾಸಾವ್ನ್ ಹೊ ಬಾವ್ಡೊ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಸುಕಾಚಿ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನ್ಯೇಕೆ ವಾಟೆನ್ ದುಕಾಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ತಾಕಾ ಕದ್ಳಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಸುಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕಂಫರ್‍ಟ್ ಝೊನಾ’ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜಾಯಿಚ್. ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ, ದುಕಾನ್ ಗ್ರಾಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ತರೀ ಮೆಳತ್? ಖಾತ್ರಿ ನಾ. ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ, ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಳೆಯಾ: ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ತೀಳ್ನ್, ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಉಬೊ ಅಸ್ಚೊ ಬಾವ್ಡೊ. ತೊ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರಯ್ ನಾ, ಭಿತರ್‌ಯ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಹಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಕ್ ಸುಕಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾನ್ ಅಲ್ಕಂದುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಥೊಡಿಚ್ ಜಾಗೃತಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಥೊಡಿಚ್ ತರೀ ತಿ ಜಾಗೃತಾ ಖರಿ!

 

हुंबरार उबो आसचो बावडो

जायते पावटीं जिवीत इतलेंय कित्याक विचित्र तें म्हाका कळना! कितेंय तरी एक जाय म्हण जिण्ये लांबायेक आमी झर‍कटचें, पूण तें हाताक मेळता, मेळताना, एकच ताचेर तात्सार दाकवंचो या ताची वळक‌च धरुंक सकनातल्ले भाशेन निरलक्षा कर‍न बोल्तेच संग्तेची पाट धर‍ची!! हें फकत व्यक्तिगत पिशेपण‌गी, जिण्येचो एक अविभाज्य अंश‌गी खंयचेंय समजना!

‘दार उगडेंच आसा’ कवितेचो अरूण साखर‌दांडे ताच्याच खाशेले शैलेन असली एक हकीगत सादर कर‍ता. इतलो तेंप दुका संसारीं जियेवन आसल्ल्या हाका कसल्याचिगी अपेक्षा आसा, कोणायची तरी ताका प्रतिक्षा आसा. देकून कोणे तरी दार बडयलें म्हण तो उगडुंक सदां तयार. कांय वर‍सांनी दुकान दाढ घाल्ल्या मनशाक सुकाची सोडन हेर कित्याची तर प्रतीक्षा आसात म्हण विचार‍शात तुमी? जावंक पुरो! या हांवें म्हणचें, ताची प्रतीक्षा फकत दूख पुसुंक वापर‍्च्या तुवाल्याची म्हणजे, दुकांत पडलाय‌रे पुनेगेल्ल्या, बीर‍मत तुजी म्हणचा कपटी भुजावणदारांची?

दुकान भरोन गेल्लो मनीस म्हळ्यार जिण्येंतल्या अनाहुतांनी शेवटोन गेल्लो मनीस या दूक‌च अपलो संसार या अपली अस्मिताय कर‍न काणघेल्लो गिरायक. पयल्या वर‍गाचो मनीस, आपलें दूक भितर सांडून सुकाक सोधून वचत तें मेळता म्हणासर पूण दुस्र्या वर‍गाचो, दुखानिंच अपणाक पोसचो या स्व-बीर‍मतिच्या पासाक सांपडोन दुखाच्या कोंडांत लोळचे तसलो. असल्याक कुमके हात दिवंचो सलीस न्हय!

उबोन गेल्ल्या वर‍सांनी जाल्ल्या घडितांची आमका खबर ना. पूण आतां, वर‍सां उपरांत, दारार कोण आयलां म्हण पळेल्यार, सूक‌च उबें जालां! कांय गांवांत हाचे गतिची खबर जाल्ल्या आसतली आनी तें पळेलें सूक‌च ताका सोधून आयलां ताच्या दारार!! हाका संतोस जातागी, आज्याप जातागी, उब्देस जातात‌गी? कळना. सूक विचार‍न सोडता: हावं भितर येवं? जावंक पुरो हाका दुकाक जिण्ये सांगातीण केल्ल्याक, सुकाची सावळी सयत देखनात‌ल्ल्याक ताची खर‍यान विसर पडल्या या सुकाक पार‍कुंचें ताच्या असाध्य जालां! तो दुकान वेडो घाल्ले भृमिदेंत आसा. आनी थंय थावन भितर एकोडी दीश्ट मार‍ता तर ताका दिसता ताचो परिचीत संसार. दुकाचो तरी ताका भद्र संसार. थंय दूक दुखां गळयत बितोडें उबें आसा. इतल्या वर‍सां थावनच तांगेर आसा! दुका संसार भलायकेचो न्हय जावंक पुरो, तो जिविताक मारेकार जावंक पुरो. पूण तो ताचे संगीं इतल्या वर‍सां थावन सांगोडी जाला देकून, भीर‍मतेन कोसळोन भृमिदेंतच तो विचारी: इतलीं वर‍सां म्हगेर आशिल्ल्या दुख्खाक हावं कसो धावंडावं? ही फकत भीर‍मत न्हय, ताची असहायकता सयत! हावं कसो धावंडावं? मनशाक असहायाकतेच्या पिंज्र्यांत फिछार कर‍चें मार‍मीक सवाल! हावं कितें करूं? हावं कशें जियेवं? हावं कसो बचाव जावं? त्याच मतलबाची हेर थोडीं सवालां.

सूक म्हणता: पळे विचार कर, हावं परत येन ना येन गिन्यान वापरुंक, सुकाची शिपारास. पळे, म्हणजे, इंद्रियां उगड. तीं दाड्डी जाल्यांत, कुड्डी जाल्यांत. विचार कर, म्हणजे, अक्कल उटय, चिंतप अटय. पळे, विचार कर. जिण्येच्या मेटा, मेटाक, ससाय जायत हें सूत्र. मागीर, ताणे दिवंची चेतावणी, जिण्ये तत्व कशें: हावं परत येन ना येन. सूक म्हणता, हावं परत येन तुज्या घरा रावोंक या ना येन तुज्या तिरसकाराक दुकोन!

हाचें जालें तरी कितें? तेन्नासावन हो बावडो हुंबरार उबो आसा, भायर भितर पळेवन. एके वाटेन सुकाची ताका परत अपेक्षा जाल्या. आन्येके वाटेन दुकाचो भोंवार ताका कदळवंक नाका. पूण सूक जोडुंक ताच्या ‘कंफर‍ट झोना’ थावन भायर येजायीच. वेगिंच्याक ताका, दुकान ग्रासिल्ल्या असतित्वा थावन सुटका तरी मेळत? खात्री ना. आयिन्न वेळा, निर्धार घेवंक सकनात‌ल्ल्याचो परिणाम पळेया: भायर भितर तीळन, हुंबरार उबो असचो बावडो. तो आतां भायरय ना, भितर‌य ना. तशें म्हण संपूर्ण कंगाल परिस्थिती न्हय ही. ताच्या दुकाक सुकाच्या फात्रान अल्कंदून सोडलां. थोडीच जागृता थंय जाल्या. थोडीच तरी ती जागृता खरी!

 

 

 

 

 

-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)

  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ


 • Title : ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍‌ದಾಂಡೆಚಿ ಕವಿತಾ ‘ದಾರ್ ಉಗ್ಡೆಂಚ್ ಆಸಾ’

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.