Kavita Khodd

ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ವೇಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್

ವೇಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ (ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಹೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಣ್ಶೆಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್, ಕಣ್ಶೆಂಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ನ್ಹಯ್! ಮಾಗೀರ್, ಕಾವ್ಯದಾಸಾನ್ ಕಣ್ಶೆಂಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಾಂಯ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊಗಾಯ್? ಹರ್ ಜೀವಿಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್, ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ನ್ಹಯ್!! ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಸ್ವ-ಖುಶೆಚೊ. ಕಣ್ಶೆಂಕ್ ಖಂಯ್ ಸ್ವ-ಖುಶಿ ಆಸಾ? ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಖುಸ್ತಾರ್. ತೊ ತಾಂಚೊ ಸೂತ್ರ್‌ಧಾರ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆದೇವ್ಸಾಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕೊಣ್ ಲುಟುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಕವಿನ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಘಡವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ತಾಣೆ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ವೇಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮನ್ಶಾ ಹಂಕಾರಾ ಗುಂಡಿಯೆತ್ ಸಂಪ್ತಾ ಯಾ ಸಂಪ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ! ಖರ್‍ಯಾನ್, ಕವಿಚೆ ಹೆ, ಕಣ್ಶೆಂಚಾಕೀ ಚಡ್, ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆ!!  ಕಣ್ಶೆಂಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ಜಾಂವ್ ಎಕಾ ತುಪ್ಯಾಂತ್, ಎಕಾ ಮುಡ್ಯಾಂತ್, ಎಕಾ ಹಾಂಡ್ಯಾಂತ್, ಎಕೆ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಎಕೆ ಉಂಡಿಯೆಂತ್! ದೆಕುನ್ ಕವಿಚೊ ಆಶಯ್ ಆಸಾ, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಚಿ ಹಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ದುರಂತ್ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್!

ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜಿಣಿಯ್ ಅಶಿಚ್. ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್. ದೆಕುನಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೊ. ಆಜ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಟಾ-ಮೆಟಾಂರ್ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸಾ. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಯಾ ಟ್ವಿಟಾರಾರ್ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚೊ ಪೊಕೊಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊದ್ತಾ! ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಕಣ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ನವೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಭುಂಯ್‌ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಪರಿಂ. ಹೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಸರ್! ಕಣ್ಶಿ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿನ್ ಹಾಂಗಾ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ವಾಪರ್‍ಲ್ಯಾ. 

ಕಣ್ಶೆಂಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಧರ್‍ತೆ ಗೊಪಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಪರಿಂ ಶಾಂತ್, ಸೊಬಿತ್, ಶಾಬಿತ್. ಥಂಯ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲುವ್ಣೆ ದಿಸಾಚೊ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಉತರ್. ಹೆಂ ಕವಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾ ವೆಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ! ಕವಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾತಾಂ.

          ಲುಂವ್ಣೆ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್
          ದೋನ್ ಕಣ್ಶೊ
          ವೆಂಗುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ
          ಉಮ್ಯಾಂನಿ
          ಧೊವಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ...

ಏಕ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ಆಸಾ ಮನ್ಶಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೇಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚಿ. ಹ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ಕುರ್‍ಹು ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ವಾಪರ್‍ತಾಂವ್‌ಗೀ ಯಾ ಫಕತ್ ಆದೇವ್ಸಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಸೀಮಿತ್ ದವರ್‍ತಾಂವ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್? ಮರಣ್‌ಯ್ ಏಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆದೇವ್ಸಾ ಘಡಿ ತೆ ಆಮಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್‍ಚೆಂ! ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಧಮ್ಮ್ ನಾ!

ಆತಾಂ ಮುಕ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್. ಕೊಣಾ ಹಾತಿಂ? ಮನ್ಶಾ ಹಾತಿಂ! ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಾದರ್‍ಪಣಾಂತ್, ಮನ್ಶಾಂ ಹಾತಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಂಪ್ ಸುಟ್ತಾ. ಕಸಾಯ್ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತೀವ್ರ್‍. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಯಾಂನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜೀವ್‌ಚ್ ಉಬೊನ್ ವೆತಾ! ತಸಲೆಂಯ್ ಕಠೋರ್ ಚಿತ್ರಣ್: ಮನ್ಶಾ ಹಾತಿಂ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ? ಮನಿಸ್ ಲುಂವ್ತಾತ್, ಬಡಯ್ತಾತ್, ಉಕಡ್ತಾತ್, ಕರ್‍ಲಿತಾತ್!! ಪುಣ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ದೀಗ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್, ಹೆಂ ಸರ್ವಯ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ನ್ಹಯ್? ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ? ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ಮನಿಸ್‌ಯ್ ಕೊಣ್ ನಾ ಕೊಣ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಗರ್‍ಜೆಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯ್ ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಮರ್‍ಜೆಕ್ ಅಸಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಜಾತಾತ್! ಆನಿ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯಿರ್ ಜಾತಾತ್!!

ಶೆಕಿಂ ನವಿ ಜಿಣಿ ಕಶಿ? ಪೆಂಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಡಿಯೆಕ್! ಪೆಂಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್! ರೂಪಂತರಾಚೆ ಸರ್‍ವ್ ಹಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆವಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್. ನವೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಹಾಂವ್‌ಕಾರ್‌ಪಣ್ ನಾ! ಹಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ, ಬಗರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಾಣಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಖಿರೊನ್ ವೆತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ತುಪೆಂ ಯಾ ಮುಡೊ ಯಾ ಬೊಶಿ ಯಾ ಉಂಡಿ! ಭೇಷ್! ಅಸಲಿ ಆಪುರ್‍ಬಾಯ್ ಹೆ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ. ಪುಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ: ಹಂಕಾರ್. ದೆಕುನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಮನ್ಶಾ ಹಂಕಾರಾಚೆಂ ಜಿಡೆಂ ಪುಲ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ. ಮನ್ಶಾ ಹಂಕಾರಾಕ್, ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಕಚ್ರೊ ಡಬ್ಬೊ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್. ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ತರಾರ್, ಮನ್ಶಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜೀವ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಕುಸೊನ್ ವಚನಾಂತ್? ದೆಕುನ್, ಕವಿಚೊ ಆಶಯ್: ತಶೆಂ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್ ಹಿ ಸೊಬಿತ್ ಜಿಣಿ.

 

मोतियांचीं मोलां: वेंग, उमे, उमाळ्यांचो आदेवस (आंड्र्यू एल डिकुन्हाची कविता)

हे कवितेचे नावं कणशेंचो आदेवस, कणशेंचो वेगळाचार न्हय! मागीर, काव्यदासान कणशेंक जबर‌दसत काजार कर‍न कांय तेंप जालोगाय? हर जीविंक आदेवस अनिवार‍य, वेगळाचार न्हय!! वेगळाचार स्व-खुशेचो. कणशेंक खंय स्व-खुशी आसा? तीं आसात मनशां खुसतार. तो तांचो सूत्र‌धार. पूण तशें म्हण एका सिंतिमेंताळ आदेवसाचें हक्क तांचें कोण लुटुंक सक्ता? कवीन तें तांकां घडवन दिलां. आनी ह्या वर‍वीं मनशा जिणियेच्यो कांय सुक्षीम गजाली आमचे मुकार ताणे पातळायल्यात.

वेंग, उमे, उमाळ्यान सूर‍वातची ही कविता मनशा हंकारा गुंडियेत संप्ता या संपचें नाका म्हण आवंडेता! खर‍यान, कविचे हे, कणशेंचाकी चड, मनशा जिणियेक आवंडे!!  कणशेंची जिणी सांगात्पणाक साक्स जाल्ली जिणी. जावं एका तुप्यांत, एका मुड्यांत, एका हांड्यांत, एके बोशियेंत आनी एके उंडियेंत! देकून कविचो आशय आसा, सांगात्पणाची ही जिणी एक दुरंत काणी जावन कचर्या डब्ब्यांत संपना जावं म्हण!

मनशांची जिणीय अशीच. सांगात्पण मनशाचें असतित्व. देकुनच हांवें उल्लेक केलो वेगळाचाराचो. आज मनीस मेटा-मेटांर वेगळाचार कर‍न घेवन चड आनी चड एक्सुरो जावंच्यांत वेसत आसा. वेगळाचार एकामेका थावन. वेगळाचार खास मनशां थावन. आनी उपरांत पेस बुकार या ट्विटारार शेंभरांनी फ्रेंडस या पाटलावदारांचो पोकोळ सांगात सोदता! कवी म्हणता, कणशेंच्या नवे जिणियेची सूर‍वात भुंय‌पडल्या बाळापरीं. हे कवितेक आनी मनशाक तितलोय सर! कणशी एक बळादीक रूपक जावन कवीन हांगा परिणाम‌कारी रितीन वापर‍ल्या. 

कणशेंची सूर‍वात धर‍ते गोपांत. तांचो भोंवार आवयच्या गर्भापरीं शांत, सोबीत, शाबीत. थंय च्यार म्हयन्यांचें सांगात्पण. आनी उपरांत लुवणे दिसाचो अनिवार‍य आदेवस उतर. हें कवी जबर‌दसत सादर कर‍ता वेंग, उमे, उमाळ्यांनी! कविच्या ह्या वोळियांनी हावं रोकडोच भावूक जातां.

          लुवंणे दिसा फांत्यार
          दोन कणशो
          वेंगून उलवंक लागल्यो
          उम्यांनी
          धोवा उमाळ्यांनी...

एक दुस्रीच गजाल हांगा सांगची पडता आनी ती आसा मनशा भोगणांची आनी आप्ततेचो संकेत जावनासच्या वेंग, उमे, उमाळ्यांची. ह्यो सर‍व कूर‍हू आमी आमचे जिण्ये लांबायेक वापर‍तावं‌गी या फकत आदेवसा घडियेक सीमीत दवर‍तावं? आमच्या भोगणांचो काट तुटचो आदेवस कार‍यांक मात न्हय? मरण‌य एक तीक्ष्ण आदेवसा घडी ते आमी उडास दवर‍चें! तेदोळ म्हणासर जायते पावटीं आमच्या भोगणांक भोगणांक धम्म ना!

आतां मुकले जिणियेची सूर‍वात. कोणा हातीं? मनशा हातीं! कवितेच्या सादर‍पणांत, मनशां हातीं म्हणतानांच कांप सुटता. कसायगारांच्या हातीं म्हळ्ळें तितलेंच तीवर‍. मुकल्या वोळियांनी सवकास जीव‌च उबोन वेता! तसलेंय कठोर चित्रण: मनशा हातीं तसलें कितें चल्ता? मनीस लुवंतात, बडयतात, उकडतात, कर‍लितात!! पूण एक घडिभर दीग उस्वास सेवून चिंतलें तर, हांगासर, हें सर्वय अनिवार‍य न्हय? नवें जिवीत हाडुंक दुस्री वाट आसा? मनशा जिणियेंत असले त्रास अनिवार‍य कांय न्हय! पूण मनीस‌य कोण ना कोण मनशाच्या हातांत‌च वाडता म्हणताना, वाडावळ जावंक आसचे व्यक्तिचे गर‍जेक न्हय तर‌य ताचेर प्रभाव घाल्च्या मनशांचे मर‍जेक असले त्रास अनिवार‍य जातात! आनी तें कांय मनशाचें जिवीत रूपांतर जावंचे प्रक्रियेंत चुकनासताना जायीर जातात!!

शेकीं नवी जिणी कशी? पेंडिये थावन उंडियेक! पेंडी आस‌ल्ली उंडी जाता म्हणासर! रूपंतराचे सर‍व हंत पाशार जावन शेवट आपणायता म्हणासर. नवे जिण्येंत हावं आसां, हावं‌कार‌पण ना! हावं, हावं जावन उरना, बगर सांगात्पाणाच्या नव्या असतित्वांत खिरोन वेतां जावन तुपें या मुडो या बोशी या उंडी! भेष! असली आपूर‍बाय हे जिण्येची. पूण एक‌च भिरांत हें सगळें निस्संतान करुंक सक्ता: हंकार. देकून कवी म्हणता, मनशा हंकाराचें जिडें पुल्चें नाका. ह्या हंकाराच्या घासाक सांपडाल्लें सर‍व कचर्या डब्ब्यांत संप‌ल्ले बरीं. मनशा हंकाराक, भुकेल्ल्या पोटांच्याकी कचरो डब्बो चड खायस. आनिकी चड गंभीर स्तरार, मनशा हंकारान कितलेशे जीव सदांनीत असल्या डब्ब्यांत कुसोन वचनांत? देकून, कविचो आशय: तशें संपना जावं ही सोबीत जिणी.


-ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ


 ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ:

 • ಸತ್ರಾ: ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‍ದಾಂಡೆಚೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಸೊಳಾ: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಲಿಯೆಂಕಾರಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಪಂದ್ರಾ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ `ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್
 • ಚೊವ್ದಾ: ಬಿಝಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಡಿಸ್‌ಕನೆಕ್ಟಡ್ ಜಿವಿತ್ (ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್) 
 • ತೆರಾ: ಕಾಲ್ಚೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಮನೀಸ್ (ಜೆಸ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್)
 • ಬಾರಾ: ಸಾಂಪಾಕ್ ಹುತೊ, ಅನಾಥ್ ರಿತೊ - ಕಸಲಿ ವಿಟಂಬಣಾ? (ಭಕ್ತ ಕಾಞಂಗಾಡ್)
 • ಇಕ್ರಾ: ಜೆಮೆನಾಸ್ತಾಂ ಜಾಗಿಂ ಉರ್‍ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ (ಶರತ್‍ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ)
 • ಧಾ: ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹಿಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ನೋವ್: ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ, ಕವಿಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ತುಟ್ತಾ (ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್)
 • ಆಟ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್’ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ
 • ಸಾತ್: ‘ಹಾತಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಕೆಳೆಂ’ ಪಾಚಾರ್‍ಚಿ ಅರುಣಾ ರಾವಾಚಿ ಕವಿತಾ
 • ಸ: ಮಿಸ್ತಿಕಾತೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) 
 • ಪಾಂಚ್: ಜಿಣ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ (ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್) 
 • ಚ್ಯಾರ್: ಗ್ವಾದಲೂಪಾಚಿ ಕವಿತಾ - ದೇವ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? 
 • ತೀನ್: ಒತ್ತಾಯ್ ಕೋರ್‍ನಾಕ್ಕಾ ಮಾಕ್ಕಾ - ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀ 
 • ದೋನ್: ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ (ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್)
 • ಏಕ್: ಜಾಯೊ ಜುಯೊ (ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ)

  ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ: 

 • ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ವನಾ ಸಂಗಿಂ ಅಮೃತ್ ಚಾಕ್ತಾನಾ!
 • ಘಟ್ ಧರಾ.. ! - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಸ್ಪೇಯ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ತಾ
 • ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಿಪರ್‍ಯಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಾಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 • ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:

 • ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್
 • ಸೊಧ್ನಾಂ
 • ಡಣಾ ಡಣಾ
 • ದೊರೆ
 • ಹಾಂವ್ ಜಾತಾನಾ


 • Title : ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ: ವೇಂಗ್, ಉಮೆ, ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.