Kavita Torzonn

ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ:

ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕಥುವಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿ ಆಸೀಫಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್‍ತುಬಾವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಜೊ ಧಾಡಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ

ಮಾಂಯ್,
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ
ತೆ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆ.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ
ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ
ಮ್ಹಜೆ ಪಾಯ್
ಚಿತ್ಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಬರಿಂ
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ
ಪುಣ್ ತೆ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್
ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾಂಯ್.

ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್
ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ.
ಮಾಂಯ್, ತೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್
ತಾಂಕಾಂ ಶಿಂಗಾಂ ಜಾಂವ್
ವಿಕಾಳ್ ದಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ
ವಾ ಮಾರೆಕಾರ್
ಲಾಂಬ್ ನಾಕ್ಶೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಕಯ್ಲೆಂ
ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ, ಮಾಂಯ್
ತಿಂ ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ
ತಿಂ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿಂ ಪಿಸೊಳಿಂ
ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ-
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾನಾ.

ಮಾಂಯ್
ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್
ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ
ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.
ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ
ತಾಣೆಂ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್
ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊಂವ್ಚೆಂ
ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.
ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಮಾಂಯ್
ಥಕ್‌ಲ್ಲಿಂ, ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ
ಪುಣ್  ತ್ಯಾ
ನಿಶ್ಟುರ್ ರಾಕ್ಕೊಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ
ಕಠೀಣ್ ಥರಾನ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ
ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ
ಮಾಂಯ್,
ತುಜೆ ಉಬೆಬರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ  ಆತಾಂ
ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ದೂಕ್ ಲಾಗನಾ
ರಗತ್ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲಾಂ
ಚರೊವಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್
ಜಾಂಬ್ಳಿ ರಂಗಾಚೆಂ ಫುಲ್ ಫುಲೊನ್
ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಧಲ್ಚೆಬರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ
ತೆಂ ದುಕಯ್ನಾ, ಮಾಂಯ್.

ಮಾಂಯ್,
ತೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಆನಿಕೀ ಆಸಾತ್
ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊಯಿ
ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್
ತಾಂಕಾಂ ತುಂ ಕಾನ್ ದೀನಾಕಾ, ಮಾಂಯ್
ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಂ, ವಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ
ತುವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತೆಂ
ಸೊಸ್ಲಾಂಯ್, ಭೊಗ್ಲಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್.

ಮಾಂಯ್,
ಥಂಯ್ಸರ್ ಏಕ್ ದೀವ್ಳ್ ಆಸಾ
ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ದೇವಿ ಆಸಾ
ತಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಠಯ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಘೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ
ಘರಾ ವಚುಂಕ್
ತಿಣೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಾಂವ್.

-ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ (ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ)

अनुवादीत कविता:

काश्मीराच्या कथुवांत ८ वर‍सां प्रायेची मासूम चली आसीफाचेर चल‌ल्ल्या अत्त्याचार आनी खुनिये तसल्या क्रूर, निश्टूर आनी अमानूश कर‍तुबाविशीं वाटसप्पार आयिल्ल्या इंगलीश कवितेचो अनुवाद कवी सिज्येस ताकोडेन जो धाडल्लो तो हांगासर पर्गट केला.

-संपादक

हांवें घोड्यांक पाटीं धाडले

मांय,
हांवें घोड्यांक पाटीं धाडले
ते उडकाणां घालीत पाटीं गेले.

पूण म्हाका पाटीं घरा
येवंक जालें ना
म्हजे पाय
चितळाच्या पायांबरीं
म्हण चिंत‌ल्लेंय तुवें
पूण ते थंड जावन
घट जाल्ले मांय.

पूण हांवें घोड्यांक
पाटीं धाडले.
मांय, ते राक्कोस
तांकां शिंगां जांव
विकाळ दांत नात‌ल्ले
वा मारेकार
लांब नाक्षो नात‌ल्ल्यो.
पूण ताणीं म्हाका दुकयलें
कठीण थरान दुकयलें, मांय
तीं जांबळी रंगाचीं फुलां
तीं हळदुव्या रंगाचीं पिसोळीं
असहायक जावन
थंयसर आस‌ल्लीं-
हांवें घोड्यांक पाटीं धाडताना.

मांय
बाबाक सांग
हांव जाणां
ताणें म्हाका सोदचें प्रयतन केलें.
ताणें म्हजें नांव काडून
म्हाका उलो कर‍चें हांवें आयकालें
ताणें पर‍त्यान पर‍त्यान
बोबो घालन म्हाका आपोंवचें
आयकालें.
पूण हांव निद्रेस्त जाल्लीं, मांय
थक‌ल्लीं, नित्राण जाल्लीं
पूण त्या
निश्टूर राक्कोसांनी म्हाका
कठीण थरान दुकयलें.

हें पूरा तुका
विचित्र दिसोंक पुरो
मांय,
तुजे उबेबरीं भोग्ता  आतां
आनी खंयचीय दूक लागना
रगत सुकोन गेलां
चरोवाच्या शेतांत
जांबळी रंगाचें फूल फुलोन
म्हजेसंगीं धल्चेबरीं भोग्ता
तें दुकयना, मांय.

मांय,
ते राक्कोस आनिकी आसात
आनी थोड्यो काणियोयी
प्रसार जाते आसात
तांकां तूं कान दीनाका, मांय
काळीज शिंदचें, वळवळे, कळवळे भोगचे तसल्यो
तुवें येदोळ‌च जायतें
सोसलांय, भोगलांय, मांय.

मांय,
थंयसर एक दीवळ आसा
आनी तांतूं एक देवी आसा
तिचो उपकार आठय
कित्याक, घोड्यांनी पाटीं
घरा वचुंक
तिणें कुमोक केली
म्हण चिंतां हांव.

-सिज्येस ताकोडे (अनुवादीत कविता)