Kavita Torzonn

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ?

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್‍ಚೊ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ 'ಮುಖಾಮುಖಿ' ಕವಿತೆಚೊ. ತ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಾಜರ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೆಂ, ಒಫಿಸಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಘರಾಂತ್ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಭೆಟ್ತಾ. ಕವಿ ಆನಿ ಮಾಜರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿಂತ್ ಏಕ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ತೊಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ನಾಂತ್. ಸೊಡುನ್ ದೀನಾಂತ್. ನಿಮಾಣೆಂ ಮಾಜರ್ ಹಾರ್‍ತಾ. ಹಾರ್‍ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿಕ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಕಾ ಹಾರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಮಾಜ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಖೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ? ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಹುಬಲಿಬರಿ ಜಿಕಜಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ - ಅಸಲಿಂ ಪುರಾಯ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಕವಿ ತಿರುಮಲೇಶಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ಲಾಂ. ತಾಚೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಅರಬ್ಬೀ' ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿರುನ್ ಗೆಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಲೇಖನ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ 'ಮುಖಾಮುಖಿ' ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂತೂಂಯ್ ಮಾಜ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಂಚಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀನಾ. ತುಮಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಯೆಯಾ. ದಣ್ಸಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್ ಕಾಂಯ್ ಧವೆಂ ಮಾಜರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

ಕವಿತಾ:

 

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್

 

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್ ಕಿಸ್ಪರಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ಸಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ,
ಹಿಂವೆದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಝೆಲಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ, ಜಳ್‍ಪಡಾಚ್ಯಾ
ಫೆಂಡಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ದಿಸಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾ.

 

ಕಾಳೆಂ ಮಾಜರ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಕಾಂಬ್ಳಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾ,
ಪಾವ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಪಾಂಬರಿ ದಿಸ್ತಾ, ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ
ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ರಾತಿಬರಿ ದಿಸ್ತಾ.

 

ಧವ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ದೊಳೆ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಬರಿ
ನಿದುನ್ ಆಸಾತ್.
ಕಾಳ್ಯಾ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜೊ ಲಾಗಲ್ಲ್ಯಾ ರಾನಾಬರಿ
ಜಳುನ್ ಆಸಾತ್.

 

(ಝೆಲ್=ಬರಫ್, ಕರೊ; ಜಳ್‍ಪಡ್=water falls)

 

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್: ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್
ಕೊಂಕಣಿಕ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 

संपादकीय:

ह्या दोन माजरां पयकी तुमी खंयच्या रंगाचे?

म्हजो कविमित्र एच्चेम पेर‍नालान विश्व कोंकणी केंद्राच्या स्कॉलरशीप विद्यार्थीं खातीर वरसांत तीन-च्यार पावटीं मांडून हाडच्या कविगोष्टींत केदळाय एक्ये कवितेचो उल्लेक कर‍चो आसता. तो म्हळ्यार कन्नड कवी के.वी. तिरुमलेश हांच्ये 'मुखामुखी' कवितेचो. त्ये कवितेंत एक माजर आसा. एक दीस तें, ऑफिसाक वचनासतां घरांत उरल्ल्या कवीक भेटता. कवी आनी माजर एकामेका पळेवंक लागतात. त्ये मुखामुखिंत एक अघोषीत झूज सुरू जाता. दोगांय तोंड घुंवडायनांत. सोडून दीनांत. निमाणें माजर हार‍ता. हार‍लें म्हणून कवीक भोगता. ताका हारयलें म्हणून कवीक जांवची बेजाराय, माजराच्या स्वाभिमानाक धखो दीवन आपणें तरी कितें जोडलें? जिकल्यार बाहुबलिबरी जिकजाय आसल्लें - असलीं पुराय चिंतनां ह्ये कवितेंत वयर पडतात.

कवी तिरुमलेशाक हांव भेटलां. ताचो आयलेवार‍चो पुस्तक 'अरब्बी' वाचून हांव विरून गेलां. त्या पुस्तकांतलें ताचें लांब दीग लेखन तशें कांय थोड्यो कन्नड कविता कोंकणीक हांवें अनुवाद केल्यात.

पूण हांगासर ताच्या 'मुखामुखी' पुस्तकांतली कविता हांवें विंचल्या. हांतूंय माजरां आसात आनी ह्या माजरांची तुमकां हांव वोळक करून दीना. तुमींच तांकां भेटुंक येया. दणसल्ल्या मनशाचें प्रतीक जावन हांगाचें काळें माजर थोड्यांच्या उसक्यार बसूंक आयल्यारी आयलें. कविता वाचल्या उपरांत तुमी काळें माजर कांय धवें माजर म्हळ्ळें समजून घेंवचें प्रेतन करा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

धवें माजर, काळें माजर

धवें माजर किस्परल्ल्या कापसाबरी दिसता,
हिंवेदिसांच्या झेलाबरी दिसता, जळपडाच्या
फेंडाबरी दिसता. दिसाबरी दिसता.

काळें माजर गोवळ्यांच्ये कांबळीबरी दिसता,
पावसांतल्या कुपांबरी दिसता, इंगळ्यांच्या
कुडक्यांबरी दिसता. रातीबरी दिसता.

धव्या माजराचे दोळे दिसाच्या नेकेत्रांबरी
निदून आसात.
काळ्या माजराचे दोळे उजो लागल्ल्या रानाबरी
जळून आसात.

(झेल=बरफ, करो; जळपड=water falls)

कन्नड मूळ: के. वी. तिरुमलेश
कोंकणीक: मेल्विन रोड्रीगस