Top Event / Story
ಆಕಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂವೆಳಾರ್ ಧೈರಾನ್ ತೊಂಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇಜಾಯ್: ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಗೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಚಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಪರಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಾವ್. ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಚಲಿ ಜಾವಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ವಾಂಕ್ಡಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಪ್ಲಾಕ್ ಆಂಠ್ಯೊ ಪಡ್ಟಾಲ್ಯೊ. ಹಾತೂಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟಾವ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಜಾತನಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಗೊರೆಂ, ಧವೆಂ, ಗುಬ್ಗುಬೀತ್ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮುದ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕೆಂಸಾಂಚೆಂ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅರ್ಥ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ರಾವ್ಲಿ ನಾ.  ಪೂಣ್ ತಿ ಫಕತ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತಿಗ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದಿಮ್ಖುರ್‍ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಪಾಕ್ ಲಾಗಿಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆಂ. ಪಾಯಾರಯ್ ಉಬೆಂ ರಾವೂಂಕ್ ಲಾಗೂಂನಾಶಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆನ್ನಾಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡೂನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ‘ಆಇ’ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೀಂಚ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಆಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಚ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಘರ್
- ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್. ಪಾ೦ಗ್ಳಾ
ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಯ್. ಹಕೀಗತ್. ಆಜ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಉರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ
- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಂತಾಟಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಜಿವಿತ್ ವೊಟ್ರಾಶಿ ಜಾತಾನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾತ್, ಚುರೆ ಜಾತಾತ್. ಕೊಣಾಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲಾಂ? ಅಕ್ರಮಿ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಮಸ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಅನಂತ್ ಕಾಳ್
- ಅನ್ವೇಷಾ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್
ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‍ಬಾಳ್ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಯುವತಿ. ತಿಚ್ಯಾ 'ಸುಲೂಸ್' ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹುನ್‌ಹುನೀತ್ ಪರ್ಬಿಂ ದಿತಾಂವ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಅಂತ್ಯಯಾತ್ರಾ
- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಸ್ವತಾಚ್ಯೆ ಅಂತ್ಯಯಾತ್ರೆ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿಚಿ. ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಕೊಣಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಭರ್‍ವಸೊ ನಾ. ಎಕ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಸೊಂಪ್ತಚ್ ಕಿತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಫಕತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲೆಂ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
ಕವಿ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ: ಬಜ್ಜೋಡಿ ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿಂತ್ ಜೊ. ಸಿ.
'ಕವಿ ಮರನಾ, ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಸತ್. ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಜಿಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕವಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 5: ಮುಖೊಟಿಂ, ಅಸ್ಲೀಯತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಪಯ್ಣ್ - ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಜಾತಾತ್ ವಾ ಜಾಯ್ಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಕ್ ಛಂದಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ದಿತಾತ್
ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದಿವಂಗತ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೆ ಶಯ್ಲೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚೆ ಪ್ರೇಮಿ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News