Top Event / Story
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಾವಳ್: ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ದಾಲೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ದಾಲೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹವ್ಪೀಕ್ ಕವಿತಾಂನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ ಅಸೊ ಸೂರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಸೊಧ್‍ನಿಬಂಧ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಕ್ತಾಯ್ಲೊ.  ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮಂಚಾನ್ ಪಣ್ಜೆ ಪಾಟ್ಯಾವಯ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಘರಾಂತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ 'ಜೀಣ್ ಜಾಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ' ಆನಿ 'ಪಾಸ್‍ವರ್ಡ್' ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಝೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಬನ್ ಭಗತ್ ಆನಿ ಅದಿತಿ ಫಡ್ತೆ ಹಾಂಣಿ ಸೊಧ್‍ನಿಬಂಧ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆ. ಮಾಚಿಯೆರ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಅಸ್ತುರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮಂಚಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಖೊಂಟ್
- ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬೈಂದೂರ್
ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಮನೀಸ್ ಖೊಂಟ್ ಮಾರ್‍ತಾ ಆನಿ ಖೊಂಟ್ ಖಾತಾ. ಜಲ್ಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಖೊಂಟ್ ಮಾರ್‍ಚೊ ತೊ, ನಿಮಾಣೆ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖೊಂಟೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಆಟಯ್ತಾ
- ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ
ಎಕಾನೇಕ್ ಕವಿಕ್ ಘರ್‍ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಯೆತ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಂದರ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚಿ! ತೊ ಘರಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಲೆಗುನ್ ಹೊ ಘರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಸೊ? ಮಾಗೀರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಘರ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಸೊದ್ನಾಂ
- ಉರ್ಬಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರೆ
ಸ್ವತಾಚೊ ಸೊಧ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಥರ್ಥರ್‍ಚೆಂ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಎಕೇಕ್ ಸವಾಲ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖುನಿಯೆಗಾರ್, ಬೆಬ್ದೊ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಲೊಂಚ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕತಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ
- ಮೆಲ್ವಿನ್, ಕೊಳಾಲ್‌ಗಿರಿ
ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉದಾರ್ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಂಕ್ರೆಲ್ಯಾ. ವಿಷಯ್ ಹಾತಳ್ಳೆಲೆ ರಿತಿಕ್ ಲಾಗುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಮನಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾವರ್ವಿಂ, ಆಪ್ಣಾಚೆ ಪ್ರತಿಭೆಚಿ ತಾಂಕ್ ತೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಕೇದಾರ್‌‍ನಾಥ್ ಸಿಂಘಾಕ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ್ ಭೆಟಯ್ಲಿ
ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಕೇದಾರ್‌‍ನಾಥ್ ಸಿಂಘಾಕ್, ತಾಂಣಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಭಾರತಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್...   ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ
ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪಿತ್ ನಂದನಾವನ್' ನಾಜೂಕ್‌ ರೀತಿನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ತೊ ಕವಿವರ್. ದೆಕುನ್‌ ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ನಂದನಾವನ್‌...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News