ಕವಿತೆಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ದಿಶೆನ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತರ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಸವೆಂ ’ಜಾಗೆ ಕವಿ’ ಪಂಗಡ್ ಕವಿತೆಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವಕವಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಎಚ್ಚೆಮ್, ಟಾಯ್ಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಮುಕ್. ಪುಣ್ ಫುಡಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂತ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಉಬ್ಲೆ...
कवितेंक लागशील्यान समजुंचे दिशेन एक मयलाफातर: वल्ली क्वाड्रस

Top Event / Stories

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ದಿಗಂತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಗಂತಾ ಕುಶೀನ್

2022 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿರಿಲ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಸಿಕೇರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಸೊಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುಳಾಕ್ ದುಖಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚೆರೆಲಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಅನಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಕುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿ. ಅಂತರ‍್ತಾನಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಆಪ್ಣಾಚಿ ದೂಖ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೊನೆಪಣಿಂ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಕೆನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್...

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ಹಾಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ 2022 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಹೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಕತ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ’ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ವೆದಿರ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ತಲೆ. ಉದೆತೊ...

Poems

ಕೆನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮಿ?

ಸೊಬಿತಾ ಕೀರ್ತನಿ -

ವರ್ಕ್ ಫ್ರೊಮ್ ಹೋಮ್ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಓನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶಿಂಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆನ್...

ತರಿಪುಣ್

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...

ತಾರ‍್ವಟಿ / तारवटी

ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್ -

ತಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ದರ್ಯಾಭಶೆನ್. ತಾಣೆಂ ದರ್ಯಾಕ್ ವಳ್ಖುಂಚೆ ಭಶೆನ್ ಹೆರ್ ...

ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ

ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ -

ತೀನ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚೆ ವೈರಾಗ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಪ್ರಸವ್ ವೈರಾಗ್ಯ್. ಬಾಂಳ್ತೆರಾಚೆ ...