ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ

‘ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ ಹೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ದೆವ್‌ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಅಶ್ಯಾ ದೊನ್ ಲಿಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಪಿ ಏಕ್ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್‌ಪಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಪಕ್ರಮ್. ಕವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಕ್ತಾಡಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆತನಾ ಸಾದಾರಣ್‌ಪಣಾನ್ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆವಪ್ ಹಿ ಸಭಾವೀಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಕವಿತಾ ಹೊ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪರಸ್ ವೆಗ್ಳೊ. ನಾದ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಲಯ್ ಹಾಂಚೆ ಪಲ್ತಡಿಂ ವಚೂನ್ ’ಸ್ವತಃಚೆಂ (ಅಸ್ತಿತ್ವ್) ಆಸಪ್' ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕವಿತಾ ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡ್ ಲಾಗೀಂಚೊ. ನಾಮ್ನೆಚೆ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ್...

Top Event / Stories

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಮಿತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‍ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2020 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್, ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ತರ್ನೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ, ಟೊನಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ...

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ...

Poems

ವೈರಸ್ / वैरस

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ -

ಸಂಸಾರಾರ್ ವೈರಸಾನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಅಸಲೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾ...

ಮೊಲಾಂ / मोलां

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್ -

ಗೊಂದೊಳಾಂತ್, ದ್ವಂದ್ವಾಂನಿ ಶಿರ‍್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಮನೀಸ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯೆ ರೆಂವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ...

ಖರ್ಗಾಂ/खर्गां

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ -

ಆಶ್ರಮಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ನಿರಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಮರುಂಕ್ ತೆಂಕಲ್ಲಿ ಆವಯ್, ಉಂಡಿ ಖಾಣಾ ಖಾತೀರ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ...

ನ್ಯಾಯ್ / न्याय

ಎಚ್. ಮನೋಜ್ -

ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೊಂಪ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್-ದಾತಾರಾಂನಿ ನ್ಯಾಯಾಖಾತೀರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಆರೋಪಿಂನಿ...