ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ : ಕವಿ ಯೊಹಾನ್ ವೊಲ್ಫ್‌ಗಂಗ್ ಫೊ‌ನ್‌ ಗಾಥಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಂತಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್; ಜನನ್, ಮರಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮದ್ಲಿ ಆವ್ದಿ 'ಜಿವಿತ್'. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; "There are three stages in a person's life, birth, their life and death. They are not conscious of birth submit to death and forget to live." ತ್ಯಾಚ್ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ದುರ್ಭಿಣ್ ... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೋಷಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಿ ಸುಶ್ಮಾ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತ್ಯಾಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ
- ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಮುವಾದಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಹೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಕ್
- ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಪುತ್ತೂರ್
ರೈತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೊರ್ವೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮೊಲ್ ಮೆಳುನ್, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಾಕ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ. ತೊ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ದಾಧೊಶಿ. ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ಪುರ್‍ತಿ ಕಸ್ರತ್ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ನೀದಯ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾದೀಕ್ ಮನ್ಶಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಮಾಚೆರ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್
- ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್
ದೊಗಾಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ವೊಳಕ್-ಪಾಳೊಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಝಳ್ಕತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕಸಲೋಯ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ವಿಜ್ಞಾನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೀಯ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳನಾ ಆಸ್ಯೆತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ
- ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ, ಸುರತ್ಕಲ್
ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್? ತಣ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಲೆಗುನ್ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜುನ್ ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣೀ ತಕ್ಲಿ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ವಚನಾ. ಬದ್ಲಾ ಬಡ್ಡ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಡೊವ್ನ್ ನವ್ಯೆ ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಮಿ ಲಾಗ್ತಾಂವ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

News
’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 11: ಲೆಬನೀಸ್ ಕವಿ ಕಹ್ಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾವೋಇಸಮಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ (ಜಿವಿತಾಸೊಭಾಣ್) ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಶಿಕುಂಕ್/ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪ್ರಾಚೀನ್ ಚಾಯ್ನೀಸ್...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಚಾಫ್ರಾಲಿ ತಿ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಚೀಟ್ : ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್
ಪಪ್ಪಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಶದಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮ್ಮೆಲನಾಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಂಕ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಟಾಲೆಂ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News