ಕನ್ನಡಾಚೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಕವಿ, ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಅನಂತ್‌ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂತರ್‍ಲೊ
ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸರ್-ವಿಶಿಂ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡಲ್ಲೊ. ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಟಾವಿಶಿಂ, ಜಿಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅನಂತಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ಮನ್ ಖಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ. 'ಸಂಸ್ಕಾರ' ಆನಿ 'ಅವಸ್ಥೆ' ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ...ಚಿಚಾಯ್

Top Event / Story
ಲು.ಮ.ಚ್ಯಾ 'ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ

ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್‌ ಆಮೊಲಿಕ್‌ ದೆಣೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್‍ಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಬ್ಚೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್‍ಯ್ ದೆಣೆಂ, ದೆಣೆಂ ಆನಿ ದೆಣೆಂ! ಒಟ್ಟಾರೆ, ಜಿಣ್ಯೆ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್‌ ಪಡ್ಚಿ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಸ್ ಸಯ್! ಪುಣ್‌ ಜಿಣೆಂ ಏಕ್‌ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ದೀಷ್ಟ್‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಯೇನಾ! ಪುಣ್ ತಿ ದೀಷ್ಟ್‌ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಪಡ್‌ಗಾಂವ್ಕರಾ ಸಂಗಿಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್‌ ಮಾನುನ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾತಾ: ಜಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ದಿಲೆಂ. ಜೊ ಕೊಣ್‌ ಜಿಣೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್‌ ಧರ್‍ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್‌ ಕೊಣ್ ವಿಳಾಪಾಚಿಂ ಮಂತ್ರಾ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಆಸ್ತಾ, ಹಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆ ಚಾಲಿಂತ್‌ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮಾನಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್, ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ವೊಲ್ತೆರ್
- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಕವಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವೊಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವೊಲ್ತೆರ್ ತಾಚೆರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ತಾ. ವೊಲ್ತೆರ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ತಾ ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಬಸ್ಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮರ್‍ಣಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್‍ತಾ - ಹೆಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್! ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕವಿಚೆ ಮತಿಕ್ ವಚನಾಂತ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಘಡಿತ್
- ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಪಿಲಾಕ್ ಕಾವ್ಳೊ ವ್ಹಾವಯ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಕಯ್ ವ್ಹರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಪಾಯ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‍ತಾ - ಧೈರಾಕ್. ವಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಸುಣೆಂ ವಾಗೂಟ್, ಸರೊಪ್, ಗೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ - ಸರ್‍ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಧವೆಂ ಕಾಪಡ್
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಧವೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಕುರು. ಧವೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಧವೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಧವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ದೋನ್ ಕವಿತಾ
- ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ಮನೀಸ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಖಿಣಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಿಂ ಬೊಲ್ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಅನರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಂವ್, ತರೀ ನಿಜಾಯೆಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ದಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಘರ್ - ಜೆರಿ ಪಿಂಟೊ
ಕವಿತೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸ್ವತಾಚಿಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣ್. ಕವಿತೆಕ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಚೆ ವಾಚ್ಪಿ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚೆ `ಖರಸ್' ಕವಿತೆಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚಿಂ ಮೊತಿಯಾಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ
ಸುಕಾಚೆ ಗಜ್ಡೆರ್ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ - ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ದಕ್. ದೆಕುನ್, ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೊಳ್ವಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Essays
ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಮದೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ- ಜೆಸ್ಲಾವ್ ಮಿಲೋಜ್
ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಮಿ ವಿಂಚಿಜೆ ಪಡ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ...   ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News