Konkani Poetry Reciting Competition: Last Date Extended to January 15, 2021

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವರ‍್ಸಾ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಆಂವ್ದುಂ ಕೋವಿಡ್ ಮ್ಹಾಮಾರಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಒನ್‍ಲೈನಿರ್ ಚಲ್ತಲಿ. ಕವಿತಾ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ದಶೆಂಬರ್ 31 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ತಿ, ಜನೆರ್ 15, 2021 ಪಾಸುನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲ್ಯಾ. कविता ट्रस्टान हरयेक वरसा चलोवन व्हरची कविता सादर सर्त आंवदूं कोवीड म्हामारीक लागून ऑन‍लैनीर चलतली. कविता वीडियो धाडूंक दशेंबर ३१ निमाणी तारीक आसल्ली ती, जानेर १५, २०२१ पासून वाडयल्या. ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯಾ. सर्तेच्या नेमां खातीर हांगासर चिचाया. 

Top Event / Stories

ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚೊ - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020 ಹಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸುಖ್‌ಟಣ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚೊ "ಧುಮ್ಕ್ಯಾರ್ ಧುಮ್ಕೆ" ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2020 ಹಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಂಚೊ "ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್" ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಮನೀಸ್ ಕುಮ್ಟಾಚೊ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಕಾ...

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್....

Poems

ಬಾಳಾಚೊ ಹಾಸೊ

ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಲೆಗುನ್ ...

.. ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಟ್ಲಿ?

ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲ್ -

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್...

ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ -

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ...

ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ -

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಸಾನ್ ತರಿಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಖಿಣಾಂ, ಜಿಂ ಆತಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂನಿ...