ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿ. ಜಿ. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ 'ಕವಿತಾ ಧೊಣು' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿ. ಜಿ. ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ....ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪುಂಜಾಲ್‍ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾಂಗೆಲ್ಯಾ 'ಮರ್ಸಿಲೈಟ್' ಘರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಿಸ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಭಾಯ್ಲೆ ಧಗಿಕ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂಕ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ ವೊತಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ ಥಂಡಾಯ್ ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಚಡುಣೆಂ ಸೊಳಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲಿಂ.  ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ "ಮೊತಿಯಾಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ಮೊತಿಯಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಉಣೆಂ ಕೆದಳಾಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ. ಕವಿತೆಚೆ ರಸಿಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತಿತ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಭಾಸ್
- ರೊಬರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್
ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಣೆಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸುಣ್ಯಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್.ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಧೈರಾಖಾತೀರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕ್ದಮ್ ತುಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್‍ತಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಹಾಂವೆಂ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆ
- ಅನಾಮಿಕ್
ಕಾಶ್ಮೀರಾಚ್ಯಾ ಕಥುವಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮುಗ್ದ್ ಚಲಿ ಆಸೀಫಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆನಿ ಖುನಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್, ನಿಶ್ಟುರ್ ಆನಿ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್‍ತುಬಾವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅನುವಾದ್ ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆನ್ ಜೊ ಧಾಡಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಥೂ..! ರಾಕ್ಸಾಂನೊ..!
- ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್
ಕಥುವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಸಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರೆ ಚರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂನೀತ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಗತ್ ಖತ್ಕತ್ತಾ, ಉಸ್ವಾಸಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡುನ್ ಶಿಜುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಇಮಾಜ್
- ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್
ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರತಿಮಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೀಕಾಂಚಿ ಸಿರಿ. ತೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಬ್ಯೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತೀಕಾಂನಿ ಸಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಸ್ತಾದ್. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂ, ಪ್ರತೀಕಾಂ ಚೆಪುನ್ ಚೆಪುನ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೇನಾಂತ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 14: ಬದ್ಲಾವಣ್, ಜನಾಂಗ್ ಆನಿ ಉತ್ರೊಣ್ - ಯೆಹುದಾ ಅಮಿಚಾಯ್-ಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ; 'The greatest truth is simple'. ಅಶೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ವಿಶಯಾಂಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News