ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ 9 ಭುರ್ಗಿಂ, ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ನೋವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದೊಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಜನೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ICYM ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 42 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಯುವ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಸಚೇತಕ್ ಸುನಿಲ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಕವಿ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆಗ್ರಾರಾಂತ್‌ ಕವಿ 'ಜಿಯೋ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಗೋಶ್ಟಿ ಆನಿ ಕವಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್) ಸವೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ಲೊ ತರ್, ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್, ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, ಎಕ್ತಾರಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾನ್ ಎಕ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕವಿ ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ವ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಆಸಾ
- ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ
ದೆವಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ವಿಣಲ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸುತಾಂ - ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆಖಾಡ್ಯಾಂತ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಲಿಲಾಂವಾಕ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕೀರ್ ಜಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್. ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ ಬಾಯ್‍ಪಾಠ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಜೂನ್ ಕಿತೆಂಚ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಧುಂವರ್
- ಎಲ್. ಎನ್. ರೇಗೊ, ಬೆಂದುರ್
ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಧುಂವರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನಾನಾಂತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಧುನಿಕ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಚಡುನ್ ಯೆತಾನಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾಜ್ವುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಶಿಗ್ಡಿ, ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ದವರ್ನ್...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಹಳೂ ಹಳೂ
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಕವಿತಾ, ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕಲಾ; ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ, ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಲಾ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಅನ್ಭೋಗ್
- ಜೋಮೆಲ್ ಬೊಂದೆಲ್
ಉದೆಂತಿಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಏಕ್ ಸತ್ ತುಕಾ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಅಸ್ತಮ್ತೆಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತ್ಯಾ ಸತಾಚೆರ್ ಹಾಸುನ್ ಹಾಸುನ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಘಡುನ್ ಯೆತಾ, ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಮೊನೆಪಣ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಚಿ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಕಲಾ: ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್
ಹರ್‍ಯೆಕೊ ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ತಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಕಿ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ತರೀ ಕವಿತಾ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್-ಟಾಗೋರಾ ಮಧೆಂ 1930 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
ತಾಳ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ವರ್‌ಮೇಳ್ ಎಕಾ ಚಿತ್ರಾಚೊ ಗೀಟ್, ರಂಗ್ ಆಸಲ್ಲೆಬರಿ. ಏಕ್ ಸರಳ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿತಾನಾ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News