ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ.  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ...

Top Event / Stories

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2020 ವರ‍್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಳಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರದೂಶ್ಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ (2006), ’ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ (2007), ’ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ (2009), ’ನಾತೆಂ’ (2014) ಆನಿ ’ಆಸೊರ್’ (2018) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಚೊ ’ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್’ (2010) - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್, ’ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ತಿಣೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ...

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 'ರೊಬೊಟಿಕ್ ಮಮ್ಮಾ' ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಆವಯ್ ಕಶಿ ತಿ ತಶೀಚ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾಂ ತಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಥಕುನ್ ವೆತಾ, ತವಳ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕರೊವ್ನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾಚ್ ಸಾನಿಕಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾ ಖಾತೀರ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ...

Poems

ಆಲ್ಬಮ್ / आल्बम

ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರ್/माधव बोरकार -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಫೊಟೊ ಆಸ್ತಿತ್. ಹ್ಯಾ ತಸ್ವೀರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾರಲ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜಿವ್ಯೊ ಜಾತಿತ್. ಪುಣ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ...

ಜನಾವರ್ ಮನ್ಶಾಂತ್ಲೆಂ

ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್/मनोज कामत -

ಮನ್ಶಾಭಿತರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಪಣ್ ಆಸಾಚ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಪಣಾಚೆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾನಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ...

ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ/ हांव खिळो

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ -

ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್...

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ -

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮೆಳನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...