ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವರ್ಸಾಚೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಆರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ 'ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ - ಚವ್ತೊ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಸ್ತ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಖ್ಯಾತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ತಶೆಂ ಲೇಖಕಿ ಆರುಂಧತಿ ಸುರ್ಬಹ್ಮಣ್ಯಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಲಿ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಮಾಲಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ-ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಹೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ದೇವ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಸತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪಾವ್ಸಾಡೆಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲಿ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.  ಪಾವ್ಸಾಳೆ ದೀಸ್ ತರೀ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಧರ್ತೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಬದ್ಲುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಉರ್ದು ಆನಿ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಗುಲ್ಝಾರಾನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ  ಉಡಾಸ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಕಾಡ್ಲೊ "ಜಿಣಿ ಕಶಿ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶಿ ಕವಿತಾಯ್ ಶಿಜೊನಚ್ ಆಸ್ತಾ".  ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ.....

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಕಳ್ವಳೆ
- ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಸಕಾಳೀಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾವುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಫಾಶಿ ಜಾಯ್ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ತಾ. ತರ್ಕ್-ವಿತರ್ಕ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತಿಂತ್ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಮೊನೊ ಬೆಸೂಂಕ್ ದೀ
- ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ
ಮನ್ಶಾಪಣಾ ಮುಖಾರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲೊ ಮರುನ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ರಗತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಆಮ್ಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಬೀಜ್
- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ
ಏಕ್ ಬೀಜ್, ಎಕೆ ಬೊಂಡಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಎಕೆ ಸಾಂಗೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಎಕಾ ಫಳಾಂತ್, ಎಕಾ ರಾಂದ್ವಯೆಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಎಕಾ ಬಿಂಯಾಕ್, ಬೀಜಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಬೀಜ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಯೆಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಕಣ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಬರಿ ತೋಯ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ವಾವುರ್‍ಲಾ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

News
ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕವಿಂನಿ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್
ಗೋಷ್ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಕಣ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಗೊವ್ಳಿ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್‍ಚೊ ಮೋವ್ ಮನಾಚೊ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ
ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫಕತ್ ಆಬಾ, ಪೂತ್, ನಾತು ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಲಾಂಬುನ್ ರಾವಲ್ಲೊ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಚಾಲಿಚೆರ್ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಮೋವ್ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್-ಟಾಗೋರಾ ಮಧೆಂ 1930 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್
ತಾಳ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಸ್ವರ್‌ಮೇಳ್ ಎಕಾ ಚಿತ್ರಾಚೊ ಗೀಟ್, ರಂಗ್ ಆಸಲ್ಲೆಬರಿ. ಏಕ್ ಸರಳ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸುಂಯೆತಾ. ಪುಣ್ ರಂಗ್ ದಿತಾನಾ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
World News