ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1: ಆರ್ಯ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರಾಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಕುರೊವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 1' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಚೊಲಿಂಚಿ ಚಲಿ ಆರ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಧರ್ಗಾಳ್ಕಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್ಮುದೆ-ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಚಲಿ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್ ಹಿಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ....
बिरी बिरी पावस - सीसन 1: आर्या धर्गाळ्काराक कविता सादरीकरणाचो कुरोव

 

Top Event / Stories

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ 5 ಭುರ್ಗಿಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 15, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೇಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್‌ಮಂದಿರ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 24 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 4 ಜಣಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಜನೆರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೇರಳ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ  ...

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಥಾವ್ನ್ 5 ಭುರ್ಗಿಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪಣಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 14, 2022 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಣ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಬ್ರಗಾಂಜಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಪಣಜಿಚೊ ಹೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತಚ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ...

Poems

ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ -

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಾಳೆಂನಿ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ...

.. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಧಾಡ್

ಫಾತಿಮಾ ರಲಿಯಾ / ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಮನೀಸ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ಲಿ ಜೀವಿ. ಸಮಾಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತರೀ ಕಠಿಣ್. ..

ವಾಳಯ್

ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ -

ವಾಳಯ್ - ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ. ..

ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್ -

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಯ್ಮಾಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಯೆದೆಶ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ...

Essays

ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ...