ಜಿವಿತಾಚೊ ನಾರೊ: ಜುಗು ಜುಗು ಜಗತ್ - ಲೇ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ

ಹ್ಯಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ’ಜುಗು ಜುಗು ಜಗತ್’ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್ ತರೀ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಜಾಗ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ ತಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್‌ಚ್ ಆತಾಂಚ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕವಿಚೊ ಖಾಸ್ ಮಿತ್ರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಗತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಧುಳ್ ಆನಿ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ತಂಬಾಚೆ ಸುವಾತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ವೊಳಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ, ತೆದ್ನಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ “ಜುಗು ಜುಗು” ಆವಾಜ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಉಡಿಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ...

Top Event / Stories

ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇರಿನೊಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ’ಕವಿಸಂಧಿ' ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ.  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಕಾಜಿತೊರ್ ಫಾ. ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ...

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚೆ 3, 2023 ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‌ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.  ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್, ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, 27 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, 8 ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ 8 ವ್ಹಡಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ...

Poems

ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ -

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ (2023) ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಯುವಮುಖೆಲಿ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್...

ಚತ್ರಾಯ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ -

ಭಾರತೀಯ್ ನಾರಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಗೆಪಣಾಕ್ ತಿಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಸದಾಂ ಶೋಷಣ್ ತಶೆಂ...

ರಾನಾಂತ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಲೊಮಿ, ಮಿಯಾಪದವ್ -

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸುರ‍್ವೆಕ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ವಿನೊದಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕವಿತೆಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ..

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ...

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್...