ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಥಾಂಬೊಂವ್ಚೊನಾ : ನೀಲ್ಬಾ

ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂಡೇಕಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ದ ವರ್ಡ್ಸ್’ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಂಚಲ್ಲೊ ತರೀ, ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೊಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಕ್ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಿತ್ರಾವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಸಮಿತಿನ್ 2018 ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ತಶೆಂ ಕವಿಂಚೆ 64 ಬೂಕ್ ವಿಕ್ತೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ನೀಲ್ಬಾಚೊ ಬೂಕ್‌ಯ್ ಆಸಲ್ಲೊ. 2019 ಜನೆರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ’ದ ವರ್ಡ್ಸ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯೊ 90 ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕ್ತ್ಯೊ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಓರ್ಡರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಓರ್ಡರ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲೆಂ...

Top Event / Stories

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ

‘ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ ಹೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ದೆವ್‌ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಅಶ್ಯಾ ದೊನ್ ಲಿಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಪಿ ಏಕ್ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್‌ಪಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಪಕ್ರಮ್. ಕವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಕ್ತಾಡಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆತನಾ ಸಾದಾರಣ್‌ಪಣಾನ್ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆವಪ್ ಹಿ ಸಭಾವೀಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಕವಿತಾ ಹೊ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪರಸ್ ವೆಗ್ಳೊ. ನಾದ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಲಯ್ ಹಾಂಚೆ ಪಲ್ತಡಿಂ ವಚೂನ್ ’ಸ್ವತಃಚೆಂ (ಅಸ್ತಿತ್ವ್) ಆಸಪ್' ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕವಿತಾ ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡ್ ಲಾಗೀಂಚೊ. ನಾಮ್ನೆಚೆ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಅಶೋಕ್ ಶಹಾಣೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾನ್ “ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ಪಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್, ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ ಕಥಾಕಾರ್, ನಿಬಂಧ್ ಬರವ್ಪಿ ನಿಬಂಧಕಾರ್, ತಶೆಂ ಕವಿಚೆಂ ...

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ...

Poems

ಬಾಲ್ಕನಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ..

ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ -

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೋನ್ ದಿಷ್ಟಿ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್, ವಯ್ರ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಧರ್ತೆರ್ ರಾವುನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಕ್, ವಯ್ರ್ ಚೊಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ...

ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?

ಸುಜಾತಾ ಆಂದ್ರಾದೆ, ಸಾಸ್ತಾನ್ -

ಆವಯ್ ಪುತಾ ಮದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಜಾತಾ ಆಂದ್ರಾದೆ...

ಆಯ್ಚೆಂ ಖರ್ಗ್ / आयचें खर्ग

ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ, ತಾಕೊಡೆ -

ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊರೊನಾಚ್ಯೆ ದಾವ್ಲೆಂತ್ ಶಿರ‍್ಕುನ್ ಥರ್ಥರುನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ, ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್...

ವಾದಳ್ / वादळ

ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕರ್ -

ವಾದಳ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸದ್ದ್ಯಾ ಅಂಫಾನ್ ವಾದಳಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲೋಕ್ ಥರ್ಥರ‍್ಲಾ...