Top Event / Story
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್. 'ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆಂ ಘಡಿತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ 'ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಿವಿತ್' ಕಾರ್ಯೆಂ, ಅಡೇಜ್ ವೊರಾಂನಿ, ತೀನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಚನಾ ಮಾರಿಫಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಇಜಯ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ತಾಚೆ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರುನ್ 'ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತಚ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ-ಚ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಯಾದಗಾರ್‍ ಪಯ್ಣಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ತೆಸಾಂವ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಭಾವೊಜ್ ಆಲಿಸ್ ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ
- ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕೊಣೇಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ? ತಸಲಿ ಕಾಣಿ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕಸಲಿ ಆಶಾ? ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಕಾ ಪಾವನಾ? ಬಹುತ್ವಾಂತ್ ಏಕತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ನಟ್‌ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ
- ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌‍ದಾಂಡೆ
ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂ ಪಾರ್ಕುನ್, ವೊಳ್ಕುನ್, ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ರಂಗ್‍ಮಾಂಚಿಯೆವಯ್ಲೊ ತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಗಾಜೊಂವ್ಚಿ ಅವ್ವಲ್ ಕವಿತಾ ಅರುಣ್ ಬಾಬ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಎಕಾ ಘೊವಾಕ್ ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
ಭಾರತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಚ್ಛ್ ಆಸುಂ
- ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಸ್ವಚ್ಛ್ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಾಚೆ ಪಾಟ್‍ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ 'ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್' ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ವಾಚಲ್ಲಿ. ನಿತಳಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೆಂ 'ಗಲೀಜ್' ಚಲ್ತಾ, ತೆಂ ಉಕ್ಲುನ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮರ್ಣಾಂ
- ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ
ಮರ್‍ಚೆ ಆದಿಂ ಮನೀಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ. ಹಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಆಮಿ ಪುನರ್‌ಜೀವ್ ಜೊಡುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ಆಂಗಾಂತ್ ಕವಿ ರಿಗ್ಲಾ' ಕವಿತೆಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೃಜನಶೀಳತಾ ತಶೆಂ ವ್ಯಾರೆಲಿ ಮದ್ಲ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್, ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ...   ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय

Criticism
ಎಕೆ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ : ಓಸ್ಟಿನಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೃತಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಟಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೊ
ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸೊಫಾಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿರ್ವಿಶೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
 
World News