ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 4: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಕ್ಲೊಡ್ ಮೆಕೇ
Fall seven times, stand up eight... ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಭೋವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ, Pain is inevitable. Suffering is optional... ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆತಾ. ದೂಕ್ ಭೊಗನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ ಆಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್? ಜಲ್ಮುನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊಚ್ ದುಕಾಚೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಯೆ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ದೂಕ್; ಜಾಂವ್ ತಿ ದೂಕ್/ಪಡ್ಣಿ ಭೌತಿಕ್, ನೈತಿಕ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ವ ಸಿದ್ದಾಂದಿಕ್. ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದಿ ಸಂಪುನ್ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪುಂಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ.... ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ವೆಮುಲಾಚೆಂ ಮರಣ್ ವೆವಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್: ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್
ರೋಹಿತ್ ವೆಮುಲಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಕಯ್ ವೆವೆಸ್ಥೆ ವಿರೋಧ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ 'ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ತಾಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚುನ್ - ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನೀಸ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತೊ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯೆ ಅಸ್ವಸ್ಥಕಾಯೆಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಜಾತಾ. ಹಾಕಾ ಸಂವೇದನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂವೇದನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲುನ್ ಏಕ್ ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಲೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಕ್ರ್. ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಚೆಂ ಚಕ್ರ್ - ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ. ವಿಮರ್ಶಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶಾ ಶಾಳೆಂವಿಶಿಂ ಸಾಂಗುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಥಳಾಚೆರ್ ಕರ್‍ಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ...
ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ವಿಣ್ಗೆಂ ಸತ್
- ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್
ವಿಣ್ಗೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸತ್ ಆನಿ ಫಟ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫಟ್ ಮತ್ಲಬಾನ್ ಸತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಚೊರುನ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ಫಟಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ!...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಮರ್ಣಾಂ
- ನಮಿತಾ ವರ್ಮಾ
ಮರ್‍ಚೆ ಆದಿಂ ಮನೀಸ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರ್‍ತಾ. ಹಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ವೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ಆಮಿ ಪುನರ್‌ಜೀವ್ ಜೊಡುಂಕ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಆಟಯ್ತಾ
- ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ
ಎಕಾನೇಕ್ ಕವಿಕ್ ಘರ್‍ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾರಿ ಉಡ್ಗಾಸು ಯೆತ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಂದರ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚಿ! ತೊ ಘರಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಲೆಗುನ್ ಹೊ ಘರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಸೊ? ಮಾಗೀರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಘರ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್
ಧವೆಂ ಕಾಪಡ್
- ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಧವೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಕುರು. ಧವೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಧವೆಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಧವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಖಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್...
चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

News
ಕಾವ್ಯ ರಸಿಕಾಂಕ್ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ; ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್.
ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್-ಸುಜಾತಾ ಆಂದ್ರಾದೆ ಜೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ `ಆಶಿಯಾನಾ' ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ - 3 : ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಡೊ. ಕೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾನಿಕರ್
ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕವ್ಯೆತ್, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಕವಿ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ - ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ...   चिचाय/ಚಿಚಾಯ್

Essays
ಸಂಗೀತಾಕ್ ತಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಕ್ ಛಂದಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಸ್ ಅಲಂಕಾರ್ ದಿತಾತ್
ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದಿವಂಗತ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯೆ ಶಯ್ಲೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚೆ ಪ್ರೇಮಿ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Columns
Kavita Trust Videos
World News