Kavita Lekhanam

ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 2

('ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ 'ಕವಿತಾ'ಚೆರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ; ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, 'ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ 'ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾತಲಿ, ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ 'ಕವಿತಾ' ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ - ಸಂಪಾದಕ್)

ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯಾ ಕವಿಕ್ ತಾಚಿಂ ಸೈಂಭಿಕ್ ದೆಣಿಂ ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ಆಸೊಂ, ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್, ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ರುತಾ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ದೆಣಿಂ ಸುಧಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವರಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್.


ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್

ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ 

ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ: ಥೊಡೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮತಾತ್, ಥೊಡೆ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಥಾಪ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ. ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.

ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್

ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಉಣೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ವ್ಹಡ್ - ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ೪೭ ವರ್ಸಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೊ; ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾ; ತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ - ತೆಂ ಆಸಾ ಆಮ್ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಖಾತೀರ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಯ್ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾ ವರಕವಿ ಥಂಯ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಶ್ರೀ ಮಸ್ಕರೆಞಾಗೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ತೊ ಆಸಾ.

ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಕವಿ ಆನಿ ಲೇಖಕ್

ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಸಲೆ ರಿತಿಚಿಂ, ಆನಿ ಹಾಂವೇಂಯ್ ಹೆ ತಾಚೆ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚಿ ಆನಿ ಕವನಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಾದಿ ಆನಿ ಸುಢಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ.

'ನಿದೆಂತ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್', 'ತುಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝಾಡ್', 'ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ', ಹಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಸಾದ್ಯಾ ತರೀ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ಕವನ್ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

 
ಜಾಂವ್ದಿ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಘರಾ
      ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸದಾಂ ಆಸೊಂ
   ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವ್ಹರಾ
      ಆಂಬೊರ್ಪಿಕೊ ಹಾಸೊ
   ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಿರ್ಣಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ
      ಕಾಳೆಂ ಖಂತಿಚೆಂ ಮೋಡ್
   ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಂತ್ ಜಾತಾ
      ಕೊಡು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್


ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್

ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್ ಶ್ರೀ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರಿ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲಲ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಘಡ್ಲಲೆಂ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಪುರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಡ್ತಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನವೀಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಬಾಂಧಾಂಚಿ, ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಭಾವನಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಭಂಡಾರಾಚೆ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ವೊಳಕ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಚ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಆನಿ ಇಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಜನನ್ ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಪಂಗ್ತಿ ಬರವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ಮೀಡಿಯೆಟ್ ಪರಿಕ್ಷೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಭೋಪಾಲ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪರಿಕ್ಷೆಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ಮಧೆಂ ತೆಂ ತೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಖಂಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್


ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೆಂ ಕುಟಮ್

ವರಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚೊ ಆಸಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಂಚೆಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ತರೀ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಹೆ ವಾಟೇನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಂಕಿಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಿ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ.

ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕವಿಂಕ್ ತೊ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ನವೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಉದೆಲೆ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆವಿಷ್ಯಾಂತ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿ (born poet) ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಕಡೆ ತಾಣೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂ ಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ ಚಲೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ - ತಾಚ್ಯಾ ವೇಗಾನಾ ಯಾ ತಾಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂನಿ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ದೆವಾಕ್ ಸ್ತುತಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾಖಾತೀರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಗಳ್ಶಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.


ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ

 • ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ • ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್


 • Title : ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 2

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.