Kavita Lekhanam

ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 3

('ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ 'ಕವಿತಾ'ಚೆರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ; ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, 'ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ 'ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾತಲಿ, ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ 'ಕವಿತಾ' ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ - ಸಂಪಾದಕ್)

A leader is one who knows the way, shows the way and goes the way - ಅಶಿ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುಕೆಲಿ ಯಾ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತೊ ವಾಟ್ ಜಾಣಾ, ತಿ ವಾಟ್ ತೊ ಹೆರಾಂಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ತೋಯಿ ತೆ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾ. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ತಿ ವಾಟ್ ಬರಿ ಕರುನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆ ವಾಟೆನ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೇಕ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಗುರು ಆನಿ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ತಾಂ.

ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್ ಯಾ ಸಿ.ಮಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ತಾಚಿಂ ತರ್ಜಣಾಂ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜಾಯ್. ತಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿವಿಧ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಆಸಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಆಸಾತ್. ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾವಾನ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಆನಿ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾಂ.

1953
ವರ್ಸಾಂತ್ ತೆಂ - ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಜಾಂತ್ ಬೋರ್ಡರ್ಸಾಂಚೊ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. (ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸಾ). ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಸುಟಿಯೆಚೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಜ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಿ.ಮಿ.ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸೊನ್ ಗಂಭೀರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಸಿ.ಮಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಭಿಂಯಾನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ - ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ ಫಾದರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ - ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿತಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಪಳೆಲಿ ತಾಣೆ. ತೊಂಡಾರ್ ಆಂಬುರ್ಪಿಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಡುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ - ಹಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಯ್ಚಿ? (ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉತ್ತೇಜನ್) ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ (ಒಕ್ಟೋಬರ್ 28, 1953) ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲಿ. ಕವಿತೆ ಪಂದಾಕ್ `ಕವಿದಾಸ್' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ತಾಣೆ `ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಬದಲ್ಲೆಂ).  ತಿ ಕವಿತಾ ಅಶಿ ಆಸಾ:


ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ಕಾಣಿ

ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ಹಿ ಕಾಣಿ
ನಿಯಾಳ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ
ಶಿಕವ್ಣ್‌ದಾಯೆಕ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ
ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆತಾಂ

ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ ಪೂತ್
ಖೊಟ್ಯಾಪಣಾ ದರ್ಯಾಂತ್!
ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಡ್ಲೊ ತೊ? ಚೂಕ್
ಭೊಗ್ಸುನ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಜೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ - 
ಗೊವ್ಜೆನ್ ಸ್ವಾಗತಿಲೆಂ ಯೆಣೆಂ
ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ

ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಯ್? ನಿರಾಸ್ ನಾಕಾ
ಪಳೆ ಸೊಮಿ ತುಜೊ
ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತುಕಾ
ಮೆಳೊಂಕ್ ರಾವ್ಲಾ ಉಬೊ

ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ -
ಅಸ್ಕತ್ ಸೈಂಭ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ
ರಾಕ್ತಾ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಣೆಂ
ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ

ಮ್ಹಜೆಂ `ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೇಂಯಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಂಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ವಿಭಾಗ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಶಾಬಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ತೊ ವಿಭಾಗ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಚಲಂವ್ಕ್ ಅಸಂದ್ರಾಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತೊ ಚಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಿ.ಮಿ.ಕ್ ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ವೊಳಿಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆ ಪಂದಾ `ಲಿಯಾಬ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ `ಲಿಯಾಬ್' ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ `ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಲಿಯಾಬ್' ಜಾಲೊಂ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಥಾ ತರ್ಜಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ - ಅಶೆಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪೈಕಿ ಆಸಾತ್ `ಜಾಕೊಬಾಚಿ ಕಥಾ', `ಗಲಿವರಾಚಿ ಕಥಾ' (ಸಂಸಾರಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ), `
80 ದಿಸಾಂನಿ ', `ರಗ್ತಾಳೆಂ ರತ್ನ್', `ವಿಂಕಲಾಚಿ ಕಥಾ', `ರಾಜು ಆನಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್', `ಅಪಾಯಾಚೆ ವಾಟೆರ್' ಆನಿ ಹೆರ್. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಪರ್ಲ್ ಬಕ್ ಹಿಚಿ 'ಸೈತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದನಾ' ಕಥಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲಿ. `ವಿಂಕಲಾಚಿ ಕಥಾ', `ರಾಜು ಆನಿ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್' ಹ್ಯೋಯಿ ಬುಕಾ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಉತ್ತೇಜನಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾಣಿ `ಆಶೆಲ್ಲಿ ಭಡ್ತಿ' ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ 1952 ಜುಲಾಯ್ 11 ವೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಿ `ಸಿಂಹನಾಥ್' ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ.
By word and pen
With love he worked
For God and men

ಹಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯ್ ಹೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ವಚೊಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಸಾದಿ, ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ತಸಲಿ; ಆಮ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಕೆದಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ಕವಿತಾಚಿ ತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಿಶೇಸ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪಾಂಜೆ ಲಿಂಗ್ವಾ ಲಾತಿನ್ ಗೀತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಯ್ಲಾಂ (ಗಾ ತುಂ ಜಿಬೆ) ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ತಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ದೆಣೆಂ. ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ತಾಣೆ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ `ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬಾಕ್' ಗೀತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ದೆಣ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಸಭಾರ್ ಕವಿತಾಂ ತಾಚಿಂ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. `ವೀರಸೇನ' ನಾಂವಾನ್‌ಯ್ ತೊ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ silent night ಗೀತ್ ತಾಣೆ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ೧೯೫೦ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಾರ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾದೆ ಶೈಲೆಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ.


ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಸೊಳೆಂ ಬಾಯ್
ಜಬ್ಬೊರ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಬಿ ಕಾಂಯ್
ಉಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ
ಕಿತೆಂ ಉಪಾಯ್? ಬಿರ್ಮತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್
ಲಾಸೊನ್ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಲೆಂ

ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ - ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ೩೯ ಮಿಕ್ವತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಧರ್ಮಿಕ್ ಗೃಂಥಾಂ 19 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್; ಜೀವನ್ ಚರಿತ್ರಾ ೧೨ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್; ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ; ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ್ `ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ'; ಭಾಷಾಂತ್ರ್ - `ಫುಲಾಂಚಿ ದಾಲಿ', `ಜೆನೆವಿವ್' ಆನಿ ಹೆರ್; ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಬ್ದ್ ಕೋಶ್; ತಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಚೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶ್ಯಾಥೆಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾ.

ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಚೆಂ ರುದಾನ್' ಕವಿತೆಕ್ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಣೆ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆಕ್ ಭುಜ್ವಣ್' ಕವಿತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ -

ತುಜೆ ಪಾಸುನ್ ವಾವುರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್
ದಿರ್ವೆಂ ತುಜೆಂ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್
ವ್ಹಡಾ ಆತುರಾಯೆನ್

ಹಿ ಭಾಸ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಪೈಕಿ ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಎಕ್ಲೊಂ.

56 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೆಂ, ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಅನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಲೇಖ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಸಿ.ಮಿ. ನಾಂವಾನ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ನವೆಂ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ತಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ವಾಚುನ್ ತೊ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯ್ ತ್ಯಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕಳಯ್ತಾಲೊ. `ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀರ್ ವಿಧ್ವಾನ್' ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಕಾ ಗೌರವ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ತಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಜೀವನ್ ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆಂ. ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣಾ.

`ಫುಲಾಂಚಿ ದಾಲಿ' (basket of flowers) ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.

ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಸಾದಿ, ತಾಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಜಾಪಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ, ಆತುರ್‌ದಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶಾಲಿ ಮನೋಭಾವಾಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ. ಮೊವಾಳ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಸಾದೆಂ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್.

I have promises to keep
And many miles to go
Before I sleep

ಹಿ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ತಾಣೆ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‍ಲಲಿಂ ಆನಿ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೆ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ತೊ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಚ್ಯಾಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವಿಯಾನ್ನಿ ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಸಲ್ಹಾ ಸುಚನಾಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಲೊಂ.

ಸಿ.ಮಿ. ತಸಲೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀರ್ ವಿಧ್ವಾನ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೇಂವ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.


ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ:

 • ದುಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್
 • ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್

 • ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್


 • Title : ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 3

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.