Kavita Lekhanam

ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 4('ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ 'ಕವಿತಾ'ಚೆರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ; ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, 'ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ 'ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾತಲಿ, ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ 'ಕವಿತಾ' ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ - ಸಂಪಾದಕ್)


ಚವ್ತೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸಲ್ಹಾದಾರ್ - ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ್

ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾಬರಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಸಲಹಾ ಸುಚನಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಾಂಬಾಳಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ್. ಕವಿ, ಲೇಖಕ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೋಗಿ -ಶ್ರೀ ನೊರೆಞ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಞ್, ಫೆನೊ, ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ರಾಯ್ - ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ನಾಂವಾಂನಿ ತೆ ಬರಯ್ತಾಲೆ. 


ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ್

ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಞ್ ಕದ್ಳೆ ಟೊಲ್ಗೇಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೊಲಿಬಾಯ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್. ಶ್ರೀ ನೊರೆಞ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್‌ಯ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವೊಳ್ಕಿಚೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಗೂಂಡ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ತಾಕಾ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೇಗ್ರ್ ಆನಿ ರಿವಾಜ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಞ್ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.


ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಞ್ ಆನಿ ಮೊಲಿಬಾಯ್

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಲೊ ವಿರಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಫಳಾದಾಯೆಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆದರ್ಶ್ ಪತಿ, ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪಯ್, ಆದರ್ಶ್ ಈಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೊಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜೀವನಾಚೊ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸಮ್ಜಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚಿಜಾಯ್:

  ಭಾಟಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಘರಿಂ
      ಖುಶಾಲ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿಣೆಂ
         ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ
            ನಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಣೆಂ
            ಸುಕ್ಣಿಂ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಮಲ್ ರೂಪಿತ್
         ಸಜೀವ್ ಸೃಷ್ಟಿರ್ ಹಾಸ್ತಿ
      ಉನ್ನತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜೀವನ್ ಆಮ್ಚೆಂ
   ಆಪುಟ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಿ
   ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಪ್ರೀತಿ ಸಹ್ವಾಸ್
      ದಾಧೊಸ್ಪಣ್ ತೆಂ ಕೆದೆಂ
         ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಅರ್ಪಿತ್ ಜೀವನ್
            ಶಾಂತ್ ರೀತ್ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ
            ಭಾಗಿ ಕರಿ ಬಾಳಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
         ದೆವಾ ಭಕ್ತಿ ಖಾಲಿಂ
      ವ್ಹರ್ತೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಉಡಾಸ್
   ಜಿಣಿ ಸರಾಸರಿ
   ಮಾಂ ಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿಲ್ಲೆ
      ಶೆಗುಣ್ ಸೊಭಿತ್ ಸಭಾರ್
         ಸದಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕರುನ್
            ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಬಾರ್
            ಭೊಂವ್ತಿಂ ವೊಂಪುನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಯ್ಪಾಸ್
         ಧೈರಾನ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್
      ಚಲ್ಯಾಂ ಫುಡೆಂ ಶೆಕಿಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್
   ಸಾಸಣ್ ಘರಿಂ ಸರ್ಗಾರ್


ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೆಞಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ 

ಸಾದೊ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಪುಡ್ವೆಂ ಆನಿ ಕೋಟ್ ತಾಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್, ಸೈಕಲ್ ತಾಚೆಂ ವಾಹನ್. ತಾಚೆಬರಿಚ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಆನಿ ಗಿತಾಂಯಿ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ. ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆನಿ ಸೊಲ್ಫಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ. ತಾಣೆ ವಾಯೊಲಿನ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಸಭಾರ್ ಗಿತಾಂ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ `ದುಲೊಬ್ ಜೆಜು ಮೊವಾಳ್ ಉದ್ದಾರ್'. ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ What a friend we have in Jesus ಗಿತಾಚೆಂ ಉತ್ರಾಂತರ್ ತೆಂ. (ತ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ `ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ರಗ್ತ್-ಮಾಂಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಾವವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಏಕ್ ಜಾತಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. `ರಗ್ತ್ ಮಾಂಸ್' ಸಬ್ದಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, `ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಜೆಜುಚೆ ಕುಡಿವಿಶಿಂ ವಾಪರುಂಕ್ ಬರೊ ಲಾಗನಾ-ಬಾ' ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ).

ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಿತಾನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ಲೆಂ Blessed Assurance ಗೀತ್ ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ. ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಹೆಂ ಗೀತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಗಾಯ್ತಾತ್:

ಭಾಗಿ ಭರ್ವಸೊ

   ಭಾಗಿ ಭರ್ವಸೊ ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ -
      ರುಪ್ಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಂದಾಚೊ
         ಸರ್ಗಾ ದಾಯ್ಜಿ ಹಾಂವ್, ಬಾಳ್ ದೆವಾಚೊ
            ತಾಚ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲೊ
   ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಾಯಾನ್, ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
      ವರ್ಣುಂಕ್ ತಾರೊಕಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ
   ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಆನಂದ್ ದಿತಾಂ
      ಸರ್ಗಾ ದೃಶ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ದೆಖ್ತಾಂ ಸದಾಂ
         ಆಂಜ್ ಭಡ್ವೆ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಲೆ
            ಕಾಕುಳ್ತಿ ಕುರ್ಪಾ, ಘುಟ್ ಮೊಗಾಚೆ
   ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್, ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಕಾಂಯ್
      ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾರೊಕಾ ಥಂಯ್
         ದೀಷ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಂ ರಾಕೊನ್
            ಚಾಕೊನ್ ಬರೆಪಣ್, ಮೊಗಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್

`ರಾಕ್ಣೊ' ಆನಿ `ಸೆವಕ್' ಪತ್ರಾಂ ಖಾತೀರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ತಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಬರ್ಪಾಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸಾದಿಂ ಆಸಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ದುಕಂವ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ದುಕಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಸಲೀಯ್ ತಿದ್ವಣಿ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ: "ಅಳೆಬಾ ಲಿಯೊ, ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆವಕಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್‍ತಾನಾ Martin de Porres - the Lad of Lima ಪುಸ್ತಕ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ, ಹಾತ್ ಬರಪ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಡಾಳ್ ಆಸಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ತೊ ಸಾಂಗಲಾಗ್ಲೊ - "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್ ಬಾ ಲಿಯೊ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಪೊಕ್ರಿಸ್ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ". ಅಸಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ರೀತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ತೆಂ ನೊರೆಞಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಎಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ "ಹೊ ಬೂಕ್ ಬರೊ ಆಸಾಬಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತೀರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೆಗಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಲಿಂ - ಮೀರಿಯಮ್, ಮಾರಿಯೆಟ್ ಆನಿ ಮಾರಿಯೊ. ಮರಿಯೆಕ್ ವರ್ಣುನ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ - `ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ', `ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾಳಾ', `ಜೆಜು ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾ', `ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಕಥಾ' - ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಸಭಾರ್ ಗಿತಾಂ-ಸೊಲ್ಫಾಂ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗೀತ್‌ಯ್ ಆಸಾ.

`ರಾಕ್ಣೊ'ರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಮರಾಠಿಂತ್ಲೆಂ `ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ್' ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರುನ್ ತೊ `ರಾಕ್ಣೊ'ರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗೀತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ:

 ಮರಿಯೆ ಸದಾಂ ಆಂಕ್ವಾರ್
      ದೇವ್ ಪೂತ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್
         ಮಾಯ್ ತುಂ ಖರಿ
            ರಚ್ನಾರಾಲಿ
               ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್
   ಬಾಳೊಕ್ ಸಾಸಣ್ ಧನಿ
      ಮಾತಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂ ರಾಣಿ
         ಅನಂತ್ ನಮನ್
            ದುತಾಂ ಚುಂಬನ್
               ತುಮ್ಚ್ಯಾಗೆ ಚರಣಿ

ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಸಲಹಾದಾರ್1986 ಜ್ಯೂನ್ 25 ವೆರ್ ಅಂತರ್ಲೊ. ಸರ್‍ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಭೆಟವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ:

   ಪರತ್ ಲಿಪ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಿವೊ, ಪಡ್ಲೊ ಖಾಂಬೊ ಆನ್ಯೇಕ್
      ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ರಾಯ್ ನಿದ್ಲಾ ಪಳೆ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್
         ಝರವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸದಾಂ
            ವಿರಾಮಾವೀಣ್ ಜಿಣಿ ತಾಚಿ - ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಆತಾಂ
               ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಮ್ಕುರ್ ದಿಸಾಂ ವೆಳಿಂ
                  ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಅರ್ಪುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆ ಚರಣಾ ಸ್ಥಳಿಂ
                     `ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ', `ರಾಕ್ಣೊ', `ಸೆವಕ್', `ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್' ಹೆರ್ ರಿತಿನ್
                     ಆಪ್ಲೆ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಲಿಖ್ಣೆನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಶ್ಯಾತೆನ್, ನಿತಿನ್
                  `ಕ್ರಿಸ್ತಪುರಾಣ್', `ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾಳಾ', ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ತಾಚಿಂ
               ಆಜೂನ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಶ್ಯಾತಿ - ಥಿಕಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ
            ಆದರ್ಶ್ ಬಾಪಯ್, ಈಷ್ಟ್ ವೊಳ್ಕಿಚ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವಾಧಿಕ್ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್
         ನವ್ಯಾ ಬರ್‌ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್, ಸದಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್
      ಆದೇವ್ಸ್ ಇಷ್ಟಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದೇವ್ಸ್, ದೇವ್ ದೀಂವ್ ತುಕಾ ಶಾಂತಿ
   ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಅಮರ್ ತುಜೊ ಪರ್ಮಳ್, ಸ್ವಾಸಿಕ್ ಕಾಂತಿ

ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ:

 • ತಿಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮೊನ್ಸಿಞೊರ್ ಶಿಲಾ ಮಿನೇಜ್
 • ದುಸ್ರೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್
 • ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್

 • ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್


 • Title : ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ - 4

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.