Kavita Lekhanam

`ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - 6('ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - ಲೇಖನಾಂವಳ್ ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ 'ಕವಿತಾ'ಚೆರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಕವಿ; ಆದ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಆತಾಂಚೆ ಕವಿಪಿಳ್ಗೆ ಮಧ್ಲೊ ಗಾಂಚ್, 'ಕಾವ್ಯದಾಸ್' ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಯೊ ಡಿ'ಸೋಜಾ. ತಾಕಾ 'ಲಿಯಾಬ್' ನಾಂವಾನ್‌ಚ್ ವೊಳ್ಕತಾತ್. ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕವಿತಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಏಕ್ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್, ತಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾವಳಿಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ವೊಳ್ಕಿ ಜಿವ್ಯೊ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಜಾತಲಿ, ಕಾಂಯ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಹಿ ಲೇಖನಾವಳ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಯಾಬಾಕ್ 'ಕವಿತಾ' ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾ - ಸಂಪಾದಕ್)


ಸವೆಂ ಪಾವ್ಲ್: ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ದಾಞ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಯಾ ಖಡಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ವಿಶೆಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಸಲ್ದಾಞ್ 1924 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಒಮ್ಜೂರ್‌ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸಲ್ದಾಞಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕೆನರಾ ಕಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಶ್ರೀ ರಂಗಪಟ್ನಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಲ್ದಾಞಾಂಗೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ವಿಜೆಪಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ. 1950 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಣೆ `ಪಯ್ಣಾರಿ' ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್. ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಯಾ ತಾಕಾ ಮೆಳೊನ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆನಿ ಕವನಾಂ `ಪಯ್ಣಾರಿ' ಪತ್ರಾಚೆರ್ ತೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವನಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್, ನಟ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್, ಕವಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯ್ ಹೆ ಸೆವೆಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ.


ವಿಜೆಪಿ 1963 ವರ್ಸಾಂತ್

ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್

1924 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 2002  ವರ್ಸಾಂತ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಜೆಪಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆಂ - ಸಾದೆಂ ಆನಿ ನಿತಳ್ ನ್ಹೆಸಣ್, ನಿತಳ್ ಬರಪ್ - ಚುಕಿ ತಿದ್ವಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಛಾಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ಬರಿ; ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಪಾನ್‌ಫೊಡ್ ತಾಚೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಘುರ್ತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ವೆಚೆಂ ತಾಣೆ; ತಾಕಾ ಈಷ್ಟ್‌ಯ್ ಸಭಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂ ವೊಳ್ಕಿಂಚ್ಯಾಕಡೆ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಚಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಾಕಾ - ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿತಚ್ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತಾಚೊ.

ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್:

ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ವ್ಹರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚೆ ಬಂಧಡೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ತಾಣೆ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಟನಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ. ಹೆ ಕಾದಂಬರಿಚೆ ಸಾಂಕ್ಳೆಂತ್ 14 ಕಾದಂಬರಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್. 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ `ಪಯ್ಣಾರಿ' ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಂಕ್ಳೆ ರುಪಾರ್ ತಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾದಂಬರಿ `ರಾಕ್ಣೊ' ಆನಿ `ಸಾಳಕ್' ಪ್ರಕಾಶನಾಂನಿ.

ತಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ - ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಪಾತ್ತೇದಾರಿ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಾದಂಬರಿ `ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್' 1951 ವರ್ಸಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಂಯಿ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸತ್ತರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಸಾದಿ ಭಾಸ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಗಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‌ಪಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಕವಿ:

1500 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವನಾಂ ಆನಿ ಪದಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ವಿಜೆಪಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಏಕ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿ. ಜುಪೆಸ್ ನಾಂವಾನ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಸಭಾರ್ ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ (ಕೆರಲ್ಸ್) ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪದಾಂ ವಿಣ್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಾಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಸಬ್ದ್ ವೊಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.


ವಿಜೆಪಿ 1995 ವರ್ಸಾಂತ್

In the Sweet Bye and Bye ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಗೀತ್ ತಾಣೆ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ:

ಆಸಾ ಗಾಂವ್ ಸುರ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಜಳಿಕ್
ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ದೆಖ್ಯೆತ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಅಧಿಕ್
ಬಾಪ್ ಆಮ್ಚೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ಸರ್
ಮೊಗಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊಪಾಭಿತರ್
ತ್ಯಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಆದೇವ್ಸಾಂತ್
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್
ಜ್ಯಾವೆಳಿಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಯೆತಲೆಂ
ಫುಲ್ಲಲೆಂ ಫುಲ್ ಲೆಗುನ್ ಬಾವ್ತಲೆಂ
ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಲಿಪ್ತಲೆಂ
ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಣೆ ಮುಗ್ದತಲೆಂ

ತಾಚಿ ಕವನಾಂಚಿ ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ Showers of Blessing

ದೆಂವ್ತಲೊ ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಮೊಗಾಚೆಂ ಹೆಂ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ
ಆಸ್ತಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ
ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ
ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಶಿಂವೊರ್ ಜಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ
ಕುರ್ಪೆ ಥೆಂಬೆ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್
ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಶಿಂವೊರಾಂನಿ
ಆಸ್ತಲೊ ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ವ್ಹರ್ತೊ
ಸೃಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪೊಂತಾನ್ ಪೊಂತಾ
ಘುರ್ತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ
ಆಸ್ತಲೊ ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಜ್ ವೋತ್ ಸೊಮ್ಯಾ ತೊ
ಲಾಭಯ್ ಕಾಳ್ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ
ಉಡಾಸ್ ಕರ್ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯಾಚೊ
ದೆಂವ್ತಲೊ ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಆಮ್ಚೆರ್ ತೊ ಆಜ್ ಪಡೊಂದಿ
ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ
ಮೊಗಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ದಿ.
ಆಸ್ತಲೊ ಶಿಂವೊರ್ ಬೆಸಾಂವಾಂಚೊ
ಜಾಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್
ಆಸ್ತಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಳ್ ಸಂತೊಸಾಚೊ
ದೆವಾಕ್ ದೀ ಧ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮನ್

ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್:

ವಿಜೆಪಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್. ಬೆಂದುರ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೊನಿಕ್ ಕೊಯರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೊನಿಕ್ ಕೊಯರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬದಲ್ಲೆಂ.1963 ವರ್ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಯರಾನ್ ಕಾಂತಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್. ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕೊಯರ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂದುರ್‍ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ವಿಜೆಪಿ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲೊ. ವಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಪಡ್ಲೆ. ಹೊ ರಾಗ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಲಿಯೊ ಸೊಜ್ ಸರ್‍ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೀಟ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ನೋಟೀಸ್ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟೀಯ್ ವ್ಹಾಜ್ಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ತ್ಯಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ವಿಗಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗೀರ್ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್‌ಯ್ ದವರ್‍ಲಾ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ:

ವಿಜೆಪಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್‌ಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. 1950 ವರ್ಸಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಪಯ್ಣಾರಿ' ಪತ್ರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ದಿಲಾಂ. `ನವಭಾರತ' ಪತ್ರಿಕೆಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ತಾಣೆ 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ `ಕನ್ನಡವಾಣಿ' ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರೀ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ನಾಟಕ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. 1942 ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ನಾಟಕ್ `ಬಾವನಾತ್ಲೊ ಗುಲೊಬ್' ತಾಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ `ಖಾಲ್ತಿ ಮಾಯ್', `ನಿರ್ಮೊಣೆಂ', `ರಗ್ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ', `ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್', `ಪಾಟಿಂ ಹಿಂಡಾಕ್', `ಉಗ್ಡಾಸಾ ಕಾಣಿಕ್', `ಕಲ್ಸಾಂವಾಚೊ ಖೆಳ್', `ಉಲಯ್ತಾತ್ ಉಲಂವ್ದಿತ್' ಆನಿ ಹೆರ್. ಸಭಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ನಾಟಕ್‌ಯ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ - ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಬಿಸ್ಪಾಂ ಮಂಡಳಿಚೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ `ತೊಬಿಯಾಸಾಚಿ ಕಥಾ'. ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ತೊಬಿಯಾಸಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಪ್ಣೆಲಿ:

ವಿಜೆಪಿ ಏಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆಂ ಏಕ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೆಂಭರ್ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚೆಂ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೊನಿಕ್ ಕೊಯರ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. (ಹಾಂವ್‌ಯ್ ತ್ಯಾ ಕೊಯರಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ).

ಸಭಾರ್ ಮಾನಾಚೆ ಹುದ್ದೆ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಗೊಂಯ್ ಪಣ್ಜೆ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪರಿಶದೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಎಮ್. ಎ., ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸನದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

1995 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 9 ವೆರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ `ರಾಕ್ಣೊ' ಪತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ `ಲೇಖಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮುಲಾಕತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 16.11.1994 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಲಭೂಷಣ್' ಬಿರುದ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ.


ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ವಿಜೆಪಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ವೆದಿರ್

ವಿಜೆಪಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ನಿತಳ್, ದೆಕಿಭರಿತ್. ಧರ್ಮಾಕ್ ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ.
2002 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ವೆರ್ ತಾಣೆ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಲ್ದಾಞ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ರೆನ್ಸಮಾಕ್ ತೊ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಮರ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉರ್‍ತಲಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ತೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಆನಿ ಆದರ್ಶ್ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸದಾಂ ಋಣಿ.
ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಪರತ್ ಲಿಪ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಿವೊ ಚುಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗಾತ್
ಥಾಂಬ್ಲೊ ನಿರಂತರಿಂ ಮಾತೆಕ್ ಸಜವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಹಾತ್
ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳತ್ ತಾಚೆ ಸಾರ್ಕೊ? ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಳಾರ್ -
ಸಾಹಿತ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಕಾವ್ಯಾ ಥಳಾರ್
ಖಡ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೊ ಥಿರ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ, ಆಧಾರ್ ದಿವುನ್ ಹೆರಾಂಕ್
ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಧೀರ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್
ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೊನಿಕ್ ಕೊಯರ್, ಪಯ್ಣಾರಿ, ವ್ಹಯ ಕನ್ನಡವಾಣಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಉರ್ಬೆನ್ ಝರವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ
ಸರ್ದಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಚೊ, ಸಿನೊಲ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆ ಉದರ್ಗತಿಕ್ ಉಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ದೆಣೆಂ
ಆದೇವ್ಸ್ ವಿಜೆಪಿ ಸರ್ದಾರಾ, ದುಬ್ಳಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತಾ ತುಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ ಆಜ್
ಅಮರ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಖಡಾಪ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಋಣಿ
ಮೊಗಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಚಲ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ


ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ:


ಲಿಯಾಬಾವಿಶಿಂ ಲಿಖಿತಾಂ:

 • 'ಕವಿತಾ' ತರ್ಫೆನ್ ಕಾವ್ಯದಾಸಾಲಾಗಿಂ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಕವಿಸಂಧಿ

 • ಲಿಯಾಬಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ:
 • ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್


 • Title : `ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂನಿ' - 6

  Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

  Fields marked with * are necessary  Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

  Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

  Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.