Kavita Kular - Maya Anil Kharangate

Name  :   Maya Kharangate
Pen Name  : Maya Kharangate
DOB  : 20 June 1956
Education  : B.A., B.Ed.
Profession  :
Awards  : Sharada Kavya Seva Puraskar (कयपंजी); AIPC New Delhi

Poetry works :

कयपंजी (1990) - Apurbai Prakashan; श्रावण शिंवर (2011) - Mohit Prakashan


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z