•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್

’ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ತಶೆಂಚ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ’ಫೈನಲ್ಸ್’, ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜೂಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಯುಸೂಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಕ್ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿ. ಲೋಬೊ, ಡೊ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್, ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಆನಿ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪಯ್ತಚ್, ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾನ್‌ಪಾಡಾಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ತಿ’ ಥಾವ್ನ್ ವಸಯ್, ಮಿರಾರೋಡ್, ಜೆರಿಮೆರಿ ಆನಿ ಕಾಂದಿವಲಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾವಿಶಿಂ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಉಲೊವ್ನ್ ’ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸತಾತ್, ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಸಯ್ತ್ ಉರ್‍ಭಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್/ಕವಿತಾ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ನ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ಲಾಂ ದೆಕುನ್, ಆತಾಂ ತಾಚೆಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಲೊಂ' ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿ.ಪಿ.ಲೋಬೊನ್ ಕಶೆಂ ’(International Baccalaureate (I.B.))’ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೋಧಾಪ್ರಕಾರ್, ಜೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ, ತೊ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆವಯ್‌ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ’ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ನಜೊ. ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಕಸ್ಲೀಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರುಯಾಂ, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಆವಯ್‌ಭಾಸೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳ್ (Movement) ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್, ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ/ನಾಟಕ್ ವಾ ಸಂಗೀತ್, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮಿ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆತಾಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಭಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊಂಚಿನಾ ಮ್ಹಣುನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗುನ್, ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 21 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಹಿಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಜಿ ಜನೆರ್ 14, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ತಲಿ, ತಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ:

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:   

ಪಯ್ಲೆಂ : ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕಾಂದಿವಲಿ) [ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ದುಸ್ರೆಂ : ರೋಶ್ನಿ ಆರ್. ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ಮಹಾಕಾಳಿ) [ಕವಿತಾ: ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್‍ಯಾದ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ : ಸೋನಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ಅಸ್ಲಿ ವ ನಕ್ಲಿ, ಕವಿ:ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ]

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:  

ಪಯ್ಲೆಂ: ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]
ದುಸ್ರೆಂ: ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ಭಾರತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ವಚ್ಚ್ ಆಸುಂ, ಕವಿ: ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್]
ತಿಸ್ರೆಂ (ತೆಗಾಂ) : ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ (ವಸಯ್) [ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ಮಿಶೆಲ್ ಡಿಸೋಜ (ಜೆರಿಮೆರಿ) [ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ಡರಾಯಸ್ ಸುವಾರಿಸ್ (ನವಿಮುಂಬಯ್) [ಕವಿತಾ: ಎಕಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಕಥಾ, ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್]

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸರ್ತ್ಯೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪೊವ್ನ್, ಮುಕೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ; ಕೊಂಕಾಣ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಮಿರಾರೋಡ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಥಾಯಸ್, ಕಾಂದಿವ್ಲಿ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಂಘಟನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್ತೆಂನಿ ತಶೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಬೂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾತಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಂಚೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ತರ್ಬೆತಿ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆರ್. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

- ಭಾತ್ಮಿ

कविता सादर सर्त: मुंबय थावन आट जणां मंगळूर फैनलाक

’कविता ट्रस्ट’ तशेंच आशावादी प्रकाशनाच्या जोड मुकेल्पणाखाल, मुंबयांतल्या कोंकणी संघटनांच्या सहयोगांत चल‌ल्ल्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या प्राथमीक पांवड्यार पांच वेवेगळ्या सुवातेंनी जिकून आयल्ल्यांक, मुंबय मट्टार ’फैनल्स’, आयतारा, ओक्टोबर १ तारकेर जेरिमेरिंतल्या सां. जूड इस्कोलाच्या हॉलांत चल्लें. मानेस्त जॉन मस्करेन्हस आनी पंगडान ह्ये सर्तेचें सुंकाण घेतल्लें.

सकाळीं १० वोरांचेर सुरू जाल्ल्या ह्या काऱ्याच्ये सुर‍वातेर, आदल्या दिसा सर‌ल्लो कोंकणेचो नामणेचो कवी युसूफ अब्दुल्ला शेख हांच्या अत्म्याक शांती मागली. काऱ्यें निर्वाहक बाब हिलरी डीसिल्वान काऱ्याचो अध्यक्ष मेल्विन रोड्रिगस, मुखेल सयरो वलेरियन पी. लोबो, डॉ. चंद्रशेखर शेणय, अनंत अमेंबळ आनी जॉन मस्करेन्हस हांकां वेदीक आपयतच, जॉन मस्करेन्हसान मागण्यामुखांत्र काऱ्याची सुर‍वात केली आनी वेदिचेर आस‌ल्ल्या सयऱ्यांची मटवी वोळक करून दीवन येवकार मागलो.

सप्तेंबर ३ तारकेर नविमुंबयांतल्या सान‌पाडांत सुर‍वात जाल्ल्या ’कवितावाचन मुंबय सर्ती’ थावन वसय, मिरारोड, जेरिमेरी आनी कांदिवली जाग्यांनी चलल्ल्या सर्तेंनी वांटो घेत‌ल्ल्या कोंकणी तालेंताविशीं अनंत अमेंबळ उलोवन ’आयच्या काळार आमचीं भुर‍गीं कोंकणी उलयनांत म्हण दुर्सतात, पूण जायतीं भुर‍गीं कोंकणी भास आनी कविता बरोवंक शिकची सयत उर‍बा दाकयतात म्हळ्ळी बोव संतोसाची गजाल, आनी ह्यादिशेन कोंकणी भास/कविता शिकोंवचें काम‌यी सुरू जाल्यार बोव बरें. आपणाक कोंकणी कवितेंचेर मोगार पडुंक कारण जाल्ल्या मेल्विन रोड्रिगसाचो, तशेंच कोंकणी भाशेचेर मोगार पडुंक प्रेरीत जाल्ल्या डॉ. चंद्रशेखर शेणय हांचो उपकार आटोवन, वल्ली क्वाड्रसान मंगळूराकच मुंबय हाडचें काम हातीं धरलां देकून, आतां ताचेसवें कोंकणी मिसांवांत वांटेली जातलों' म्हणून सांगलें.

मुखेल सयरो मानेस्त वी.पी.लोबोन कशें ’(International Baccalaureate (I.B.))’ संस्थ्यान चलयल्ल्या संसोधाप्रकार, जो मनीस आपल्ये आवय भाशेंत उलयता, तो जिण्येंत आपल्ये आवय‌भाशेंत उलयनात‌ल्ल्यांच्याकी मुकार पावुंक सकता’ अशें आसतां, आमी पर‍गांवांत आसांव तर‌यी, आमची आवय‌भास विसरूंक नजो. वेव्हाराक आमी कसलीय भास वापारुयां, पुण आमच्ये आवय‌भासेक मात्र केदींच पयस कर‍चें नाका म्हणालो.

’कोंकणी चळवळ (Movement) सुरू जाल्लीच मुंबयांत, जांव साहीत, रंग‌मांची/नाटक वा संगीत, मुंबय थावन सुर‍वात जाल्यारी, उपरांत गांवांत तशें वेवेगळ्या प्रांत्यांनी कोंकणी वावर विस्तार‌ल्ले दाकले आमी आयकून आयल्यांव आसतां, आतां मुंबयांतल्या कोंकणी तालेंतांक मुकार हाडुंक कोंकणेचो मोग आसच्या सर‍व संघटनांनी मुखेल‌पण घेतल्यार, आमची कोंकणी भास केदिंच आळवोंचिना म्हणून, मेल्विन रोड्रीगसान सांगलें. उपरांत कविता वाचन सर्तेच्यो रेग्रो विवरून सांगून, कविता सादर करुंक आयिल्ल्या सर्वांक बरें मागलें.

उपरांत चल‌ल्ल्या कविता सादर सर्तेंत, मुंबयांतल्या वेवेगळ्या जाग्यां थावन विंचून आयिल्ल्या 21 भुरग्यांनी तशेंच युवजणांनी भाग घेतलो आनी हीं सकयलीं अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त जी जनेर 14, 2018 तारकेर चलतली, तांतूं वांटो घेवंक जिकून आयलीं:

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो - अखिल भारत युवजणांची कविता सादर सर्त:   

पयलें : शारल डीसोज (कांदिवली) [कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
दुसरें : रोश्नी आर. क्रास्ता (महाकाळी) [कविता: रायाची फिर्याद, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिसरें : सोनिया रोड्रिगस (जेरिमेरी) [कविता: असली व नकली, कवी: आंड्रू एल. डी’कुन्हा]

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुर‍ग्यांची कविता सादर सर्त:  

पयलें: मॅग्नस नजरेत (जेरिमेरी) [कविता: वेळ ना म्हाका, कवी: प्रसन्न निड्डोडी]
दुसरें : सारा मथायस (जेरिमेरी) [कविता: भारत मात्र स्वच्च आसूं, कवी: एरीक सोन्स बार‍कूर]
तिसरें (तेगां) : रियोना मस्करेन्हस (वसय) [कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
मिशेल डिसोज (जेरिमेरी) [कविता: क्राफर्ड मार्केट, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
डरायस सुवारीस (नविमुंबय) [कविता: एका फोंडाची कथा, कवी: वाल्टर दांतीस]

मुंबयांत पयलेपावटीं तरी इतल्या आपुरबायेन वेवेगळ्यो सरत्यो मांडून हाडुंक सहकार दीवन वावर केल्ल्या संघटनांच्या मुखेल्यांक वेदिचेर आपोवन, मुकेल सोयऱ्यान कविता ट्रस्टा तर्फेन शिफारस पत्र आनी ल्हान काणीक दीवन तांचो उपकार बावुडलो; कोंकाण तर्फेन मानेस्त जोसेफ पत्रावो, वसय कोंकण वेल्फेर एसोसियेशन तर्फेन मानेस्त रिचर्ड सांतुमायेर, सां. जुजे कोंकणी संस्थो मीरा रोड तर्फेन मानेस्त रिचर्ड मथायस, कांदिवली आसुप्सांव कोंकणी संघटना तर्फेन मानेस्त मेल्विन डिसोजा, कोंकण तारां जेरिमेरी तर्फेन मानेस्त जॉन आर. मस्करेन्हस आनी आशावादी प्रकाशना तर्फेन मानेस्त वल्ली क्वाड्रसान हो मान स्वीकार केलो.

मुंबयांत चलल्ल्या प्राथमीक सर्तेंनी तशें मुंबय फैनलांत कविता सादर केल्ल्या सर्वय भुरग्यांक तशेंच युवजणांक कविता ट्रस्ट तर्फेन शिफारस पत्र आनी बूक इनाम जावन वांटून जातच, वल्ली क्वाड्रसान उपकार बावुडन, मुंबयांत कविता सादर सर्ती आपुरबायेन चलोवन वरुंक सहकार दिल्ल्यांचो तशेंच भाग घेतल्ल्या प्रतिभेंचो आनी तांकां तरबेती आनी प्रोत्साव दिल्ल्या व्हडिलांचो उपकार बावुडलो.

मानेस्त जॉन आर. मस्करेन्हस ह्या काऱ्याचो प्रायोजक जावनासलो.

-भात्मी


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •