Kavita Khobro

ಬೆಳಾಚೆ ಧರ್ತೆಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಬೆಳಾಚೆ ಧರ್ತೆಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸತ್ರಾವಿ ಆವೃತ್ತಿ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಜನೆರಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಕವಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವ್ಹಡೆ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಗೋವಾ ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆನಿ ಲೇಖಿಕಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕೇರಳಾಚೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಉಚಾರ‍್ಯೆತ್ ಕೀ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವಾವುರ‍್ತೇ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ವಿವಿಧತಾಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬೊಂದೆರಾಖಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ‍್ನ್ ಓಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಆಪ್ಲೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ನ್ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕೀ "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾಂ. ಅಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕೆ ಸತ್ರೆ ಪೊಂದಾ ಹಾಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮೊಟೊ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ತಾಂಣಿ ವ್ಹರ‍್ತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಫುಡೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ"

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ‍್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ಯೆ ಆವೃತ್ತೆಚಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೋಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆ ಆವೃತ್ತೆಚೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸಂವಾದಾಂ ಸವೆಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಂತೋಶ್ ಪೆರ್ಲ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂವಾದಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಂಪವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪಿಣ್ ಆನಿ ಗೀತ್‌ಕಾರ‍್ನ್ ರತ್ನಮಾಲ ದಿವ್ಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ’ಚಿತುರ‍್ಲೆಚೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ.

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ಯಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಚಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಚೆಂ ಅತೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಛಂಧ್‌ಬದ್ಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಾಭಿತರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ರಚನ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕವಿಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್‌ಚ್ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೆದಳಾ ಕವಿತಾ ಛಂಧ್‌ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲಿಗೀ ತೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ ಚಡ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆ. ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಂಧಡ್ ನಪಂಯಿಂಚ್ ಜಾಲಿ. ಕವಿತಾ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲಿ." ಮ್ಹಣ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಮುಕಾರುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ "ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾವೆಳಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘರಾ ಘರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವ್ಹರ‍್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾ ಚಲ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆನ್ ಕೇರಳಾಚೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲಾ. ಹಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಸುರ್ವಾತ್. ಹಿ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ವಚುಂ."

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ರತ್ನಮಾಲಾ ದಿವ್ಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಉಜ್ವಲ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಚಾರ‍್ಲಿ.

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕವಯತ್ರಿ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಕ್ 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಿಚೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಖಾಲ್ ತಿಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಹಿಣೆ ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರುಪಯ್ 25,000ಚಿ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಿಣೆಂ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿನಿಶಾ ಪ್ರಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯನ್ ಮಂಗಲ್‌ದಾಸ್ ಭಟ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯ ಪೈ ರಾಯ್ತುರ್ಕಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸನಾ ಸಾತೇಲ್ಕರ್ ಆನಿ ನಿಶೆಲ್ ಪರ್ಲ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಕಾಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಅಂಬೇಶ್ ತಾಲ್ವಡ್ಕರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ತರ್ ಪ್ರೀತನ್ ರೆನಿಟಾ ಪಿರೇರಾನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ನೀತಾ ಎಂ ಪರಬ್ ಗೊಂಯ್ ಹಿಕಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಬೆಳಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾವೆನೋ ಶೆಲ್ಡನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾವೆಳಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್, ವಾಣಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ರಿಶಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

 

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ಚಡ್ತಿಕ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ कविता फेस्त 2023 चडतीक तस्विर्‍यो


बेळाचे धरतेक काव्याळ पावसान भिजयिल्लें सत्रावें कविता फेस्त

कविता ट्रस्टान वर्सावार मांडून हाडच्या कविता फेस्ताची सत्रावी आवृत्ती ह्याच 2023 जानेराचे 8 तारिकेर कोंकणी बरोवपी, कवी स्टॅनी बेळाच्या घरच्या आंगणांत व्हडे गद्दाळायेन चल्ली.

मालघडो कोंकणी बरोवपी, संपादक ऑस्टीन डीसोजा प्रभू, कोंकणी भाषा मंडळ गोवा हाची अध्यक्षा आनी लेखिका अन्वेषा सिंग‌बाळ, तशेंच स्टॅनी बेळा हांणी कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूर आनी कार्यदर्शी एवरेल रोड्रीगस हांच्या सांगाता फुलां पाकळ्यो वार्‍यार उबोवन फेस्ताचें उगतावण केलें.

"कविता ट्रस्टान केरळाचे मातयेंत कविता फेस्त मांडून हाडलां म्हण आयकून खूब संतोस जालो. असल्यां कारणां खातीर आमी दोळे धांपून उचारयेत की कविता ट्रस्ट कोंकणी कवितेचो स्वाद संसाराच्या कोनशांक पावोंवच्यांत निरंतर वावुरते आसा. कोंकणी भाशेंत आसची विविधताय एकामेका समजून घेंवच्याक आनी कोंकणी म्हळ्ळ्या बोंदेराखाल सांगाता येंवच्याक असलीं कार्यक्रमां उपकारतीत म्हण हांव पातयेतां" म्हण फेस्ताचें उगतावण करन ऑस्टीन प्रभून आपली अभिप्राय उचारली.

आपलें उगतावण उलोवप सादर करन अन्वेशा सिंग‌बाळ म्हणाली की "फाटल्या जायत्या वर्सांथावन हांव कविता फेस्तांनी वांटेली जातां. असलीं कार्यक्रमां आमकां कोंकणी लोकाक एके सत्रे पोंदा हाडतात तशें भोगता. कोंकणी लोकाक कोंकणी कविता आनी कवींथंय आकर्षीत करच्यांत कविता ट्रस्टाचो वावर मोटो आसा आनी तांतून तांणी व्हरती यशस्वी आपणायल्या. फाटल्या वरसांनी भुरग्यांनी कविता ट्रस्टाच्या स्पर्ध्यांनी भाग घेंवचें एक ट्रेंड जावन बदल्लां. अशेंच फुडें गेल्यार कोंकणेंत आनिकी ग्रेस्त साहित्य रचन जांवच्याक दुबाव ना"

उगतावण कार्या उपरांत नोव्ये आवृत्तेची नेल्सन अनी लवीना रोड्रिक्स प्रायोजीत चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्त आनी व्हडांच्या विभागांत चोवते आवृत्तेचें अखील भारतीय कविता वाचन सर्त चल्ली.

संवादां सवें जेवणा उपरांतल्या फेस्ताचे कार्यावळिची सुर्वात जाली. कासर‌गोड जिल्ल्याचो कोंकणी मुखेली आनी बरोवपी एडवोकेट संतोश पेर्ला आनी कोंकणी कवी, संपादक विल्सन कटील हांणीं संवादांत वांटो घेतलो. कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टी जावनासच्या विल्लियम पायस आनी टैटस नोरोन्हान संवाद चलोवन वेलो. त्या नंतर कोंकणी कवितेचो रियालिटी शो बिरिबिरी पावस अंतीम हंताच्या स्पर्धिकां थावन कविगोष्टी सादर जाली.

फेस्ताचे सोंपवणे कार्याक कोंकणी भाषा मंडळ हाचो आदलो अध्यक्ष आनी निराकार शिकपा संस्थ्यांचो अध्यक्ष प्रशांत नायक तशेंच कोंकणी बरोवपीण आनी गीत‌कारन रत्नमाल दिवकार मुखेल सयरीं जावन हाजर आसलीं. ह्याच वेळार कोंकणी कवी विल्सन कटील हाचो कविता पुंजो ’चितुरलेचे अच्छे दिन’ लोकार्पण जालो.

"कोंकणी भाशेक एका राज्याक या निर्दिष्ट प्रदेशाक सीमीत करुंक जायना. ताची विस्ताराय विशेस आसा. अशें विस्तारायेन भर‌ल्ल्या कोंकणी संसारांत गिरेस्त साहित्य आसा. साहित्य रच्चें अती कष्टांचें म्हळ्ळो एक काळ आस‌ल्लो. छंध‌बद्ध म्हळ्ळ्या चौकट्टाभितर काव्याचें रचन जातालें. ह्या खातीर कविंनी विशेस म्हिनत घेजे पडताली. सब्दांचें भंडार‌च तांचेथंय आसाजाय आसलें. पूण केदळा कविता छंध‌मुक्त जालिकी तेदाळाथावन काव्यांनी विचार चड झळकोंक आरंभ जाले. उतरांक आसची बंधड नपंयींच जाली. कविता निराळ जाली." म्हण पुस्तक मोकळिके उपरांत प्रशांत नायक हाणीं अभिप्राय उचारली.

मुकारून ते म्हणाले की "गोंयच्या सुटके झुजावेळारी कोंकणी कवितेचो पात्र विशेस आस‌ल्लो. त्या काळार घरा घरांनी कोंकणी कविता व्हरचीं प्रेतना चल‌ल्लीं आनी तीं सुफळ जाल्लीं. आज कोंकणी कवितेन केरळाचे मातयेंत आपलो आवाज उटयला. ही एक बरी सुर्वात. ही अशेंच मुंदरून वचूं."

आपल्या उलोवपांत रत्नमाला दिवकार हिणें कविता ट्रस्टाच्या कविता सादरीकरण स्पर्ध्यांनी भाग घेंवच्या भुरग्यांची शाभास्की उचारली. कविता ट्रस्टाचीं कार्यक्रमां कोंकणेचो फुडार उज्वल करच्याक पूरक जावनासात म्हण तिणें आपली संतृप्ती उचारली.

ह्याच वेळार कवयत्री इंदू गेरुसोप्पेक 2022व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार प्रदान केलो. तिचे गैर हाज्रेखाल तिची प्रतिनिधी जावन ज्योती पै हिणे शॉल, यादिस्तीका, मान‌पत्र आनी रुपय 25,000ची चेक हस्तांतर केली. श्वेता पै मंजेश्वर हिणें इंदू गेरुसोप्पेन पाटयिल्लो संदेश वाचलो.

उपरांत कविता सादरीकरण स्पर्ध्याच्या भुरग्यांच्या विभागांत पयलें स्थान आपणायिल्ल्या निनिशा प्रिशा मोंतेरो, दुसरें स्थान आपणायिल्ल्या आयन मंगल‌दास भट आनी तिसरें स्थान जोड‌ल्ल्या आराध्य पै रायतुरकार हांकां प्रमाण पत्र तशेंच यादिस्तीका दीवन मान केलो. सना सातेल्कार आनी निशेल पर्ल मोंतेरो हांकां भुजावणेचीं इनामां फावो जालीं.

व्हडांच्या विभागांत अंबेश तलवाडकराक पयलें स्थान लाभलें तर प्रीतन रेनिटा पिरेरान दुसरें स्थान आपणायलें. नीता ए. परब गोंय हिका तिसरें स्थान फावो जालें.

बेळांत फेस्ताचें आयोजन करुंक मुखेल्पण घेत‌ल्ल्या मार्गरेट क्रास्ता, वीणा वायलेट आनी स्टावेनो शेल्डन हांकां कविता ट्रस्टा तर्फेन विशेस मान केलो.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूरान सकाळींच्या आदेसावेळार कविता ट्रस्टाच्या मिसांवा फाटलो उद्देश सभे हुजीर मांडून सर्वांक येवकार दिल्लो तर, सांजेच्या समारोप कार्याक कार्यदर्शी एवरेल रोड्रीगसान स्वागत केलो.

वीणा वायलेट, वाणी मार्टीस, प्रियाल क्रास्ता आनी रिशा मार्टीस हांणी कविता ट्रस्टाचें ध्येय गीत गायलें. फेस्ताच्या सुर्वातेच्या पुर्शांवाक सैंट मेरीस इस्कोलाच्या भुरग्यांनी बॅंड व्हाजांत्रांनी सहकार दिलो. ट्रस्टी वितोरी कार्कळान उपकार आटयले आनी आख्ख्या दिसाचें कारयें चलोवन वेलें.

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023 ಚಡ್ತಿಕ್ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ कविता फेस्त 2023 चडतीक तस्विर्‍योTitle : ಬೆಳಾಚೆ ಧರ್ತೆಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.