Kavita Khobro

ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲೆಂ ದೆಕ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂ: ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲೆಂ ದೆಕ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂ: ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

"ಮೊನ್ಸಿಂಞೊರ್ ಸಿಲಾ ಮಿನೇಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಮುಳಾವಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಬಾಪ್ ಮರಿದಾಸಾನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿ ದಸಿಲ್ವಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಸವೆಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಿದ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಜೆ ಎಸ್ ಟಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಚೊ ಖೂಬ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ‍್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್.


ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ 2023 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ದಿಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಯೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರತಿಫಲಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಆನಿ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಘಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆಸಾಂ ಆನಿ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಶೀದಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ತಾಂ. ಆನಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲೆಂ ದೆಕ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿತಾ" ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ’ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಕವಿತಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಮ್. ಪಿ. ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಹಿತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಕಸೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಎಮ್.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ , ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ಧ್ ವೊಳಿಂನಿ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲೊ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾನ್ ಎಂ.ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಣಿ ಎಂ.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಆರಾಯ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದಸ್ಕತೆಸವೆಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಲಿ.

-ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ

कवितेन म्हाका फालें देकचें त्राण दिलां: म्हालघडो साहिती एम. पी. रोड्रीगस

"मोन्सिंञोर सिला मिनेजान म्हाका कवितेचें रूप कशें आसूंक जाय म्हण कवितेचेर मुळावी म्हायेत दिल्ली. त्या नंतर बाप मरिदासान आनी विल्ली दसिल्वान म्हज्यो कविता वाचून शाभास्के सवें गर्जेची तिद्वण दिल्ली. उपरांत बाप जे. एस. टी. रोड्रीगसाथावन संगीताची तर्भेती जोडचें भाग फावो जाल्ल्यान म्हज्या कवितेंनी ताचो खूब परिणाम पडलो. अशें कविता शेताक पाव‌ल्ल्या हांवे पर्गांवांतलें काम आनी दिस्पोडत्या राटावळींक लागून चडुणें तीस वर्सां भर कोंकणी साहीत शेताथावन पयस उरची अनिवार्यता उबजाली. पूण दायजी दुबाय म्हळ्ळ्या संस्थ्यान म्हाका परत कोंकणी साहीत शेताक आपोवन हाडलें." म्हणालो म्हालघडो साहिती आनी कवी एम.पी रोड्रीगस.

कविता ट्रस्ट तर्फेन ट्रस्टी आनी ट्रस्टाच्या सांगोड्यांनी 2023 जानेराचे 15 तारकेर ताच्या घरा दिल्ले साहितीक भेटे वेळार तो उलयतालो.

"म्हज्या प्रस्तूत भलायके दिश्टीन म्हज्या कविता पुंज्यांतल्यो कविता म्हजे जिणयेक लागू जाल्ल्यो म्हण वाचप्यांक वा आयकोवप्यांक भोगुंक पुरो. पूण खरें सांगचें तर हांवे त्यो सार्वत्रीक आनी सामाजीक प्रतिफलाच्या चिंतपाचेर बरयिल्ल्यो. प्रस्तूत भलायकेचे आनी एका व्हड साहितीक योजनाक लागून हांवें थोड्या संगतिंनी म्हजेर‌च नियंत्रण घालां. पूण हांव धनात्मक चिंतपाचो आसां आनी फालें म्हळ्ळे गजालीचेर भर्वसतां. अपरूप त्रास जातात म्हण भोगताना शीदा कविता बरोवंक धरतां. आनी कविता म्हाका फालें देकचें त्राण दिता" मुकार्सून एम. पी. रोड्रीगस म्हणालो.

कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगसान ’रुमडी फुलां’ कविता पुंज्याक आपणेंच बरयिल्लें प्रस्तावन परत वाचलें आनी एम. पी. म्हळ्ळो साहिती कोंकणी साहित्यांत कसो वेगळोच सोभता म्हळ्ळेविशीं आपले विचार मांडले. ट्रस्टी विल्लियम पायस हांणी एम.पी.च्या कवितेंनी आसचें सार्वत्रीक तत्व शास्तीर, प्रास‌बद्ध वोळिंनी लिपून आसच्या संगीताक पूरक जाल्ल्या उतरांविशीं मोवाळायेचो प्रस्ताप केलो. आंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, विन्सी पिंटो आंजेलोर, स्टॅनी बेळान एम.पी रोड्रीगसाच्यो कविता वाचल्यो. वेंकटेश नायक हांणी एम.पी. रोड्रीगसांच्या कवितेंनी येंवच्या अपरूप कोंकणी सब्दांविशीं म्हायेत आरायली.

ह्या संदर्भार कविता ट्रस्टान एम.पी. रोड्रीगसाची एक तस्वीर सर्वांच्या दस्कतेसवें उडासाची काणीक म्हणून दिली.

-भात्मी: स्टॅनी बेळा


Comment on this article

  • Mrs. Sonali S. Pednekar, Vasco

    Sun, Feb 12 2023

    कविता कविच्या मनातल्यां, ताच्या काळजात लिपिल्या सुख दुक्कातल्यांन त्यो भावनां जाग्यो जावन ओठार येतात . आपसुकच हातातलें पेन कागदार देवतात. कविता कवी सैमाच्या, मनशांचेर बरयता

    DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲೆಂ ದೆಕ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂ: ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.