Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾ

ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2023 ಅಗೋಸ್ತ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಭುಲೊಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಖುಶಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸೈಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಕೇದಾರ್‌ನಾಥ್ ಸಿಂಗಾಚಿ ’ಬಾಘ್’, ಸಲೀಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿಚಿ ’ಕಹಾಂ ಗಯೀ ಓ ನದೀ ಕೀ ಧಾರ್’ ಆನಿ ಜಾಸಿಂತಾ ಕೆರ್‍ಕೆಟ್ಟಾಚಿ ’ನದೀ, ಪಹಾಡ್ ಔರ್ ಬಜಾರ್’ - ಹಿಂದಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೇಕರಾಚ್ಯೊ ’ಗುಪೀತ್’ ಆನಿ ’ ಫೊಂಡ್ಕುಲಾಂ’ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ’ಪಾಣಿ ಆತಾಂ ದೆಂವ್ತಾ’ ಆನಿ ’ಹಿ ರಾನ್‌ಕಾಣಿ’ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕಥಾಕಾರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚಿ ಕಥಾ ’ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಗೆಲಿಂ ತಿಂ’ ಕಾಂಯ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಥಾ ಡೊ. ರಮಿತಾ ಗುರವ್, ಡೊ. ಮನೀಷಾ ಖೊರಾಟೆ ಆನಿ ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೆಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆರ್ತಿ ದಾಸ್ ಆನಿ ನಿಯತಿ ಪತ್ರೆ ಹಾಂಣಿ ಕಥೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಪಾಠ್‌ಭುಂಯ್ಚೊ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕವಿಂಚಿ ತಶೆಂ ಕಥಾಕಾರಾಚಿ ವಳಖ್ ದಿಲಿ.

ಎಕಾ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾದರ್ಪಣಾ ನಂತರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಹಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ತರ್, ನಿಮಾಣೆಂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಢಾಯಿ ಆಖಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಖಾಲ್ ’ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೋಕ್‍ವೇದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ ತಂಡಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ದಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್ ಆನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಖೆಳಾಂಚೆಂ ಸಾದರ್ಪಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಸುನೀಲ್ ಸಿದ್ಧಿನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಗ್ಡಿ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭೆಟ್‌ವಸ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

कविता तशें कथा सादरीकरणाचो अपरूप प्रयोग रसिकांक भुलयता

कविता ट्रस्टान ह्याच 2023 अगोस्त 6 तारकेर मंगळूर‍च्या विश्व कोंकणी केंद्रांत मांडून हाडल्लो कविता तशें कथा सादरीकरणाचो अपरूप प्रयोग ’साद सैमाचो’ हाजर आसल्ल्या रसिकांक भुलोवंक तशें खुशी दीवंक पावलो. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाच्या सहयोगान मांडून हाडल्ले ह्ये काऱ्यावळींत गोंयच्या ढाई आखर पंगडान सैमाक संबंध जाल्ल्यो हिंदी आनी कोंकणी कविता तशेंच एक कोंकणी कथा सादर केली.

केदार‌नाथ सिंगाची ’बाघ’, सलील चतुर्वेदिची ’कहां गयी वह नदी की धार’ आनी जासिंता केर‍केट्टाची ’नदी, पहाड और बजार’ - हिंदी कविता वाचल्यो तर, ममता वेर्लेकाराच्यो ’गुपीत’ आनी ’ फोंडकुलां’ तशेंच प्रकाश पर्येंकाराच्यो ’पाणी आतां देंवता’ आनी ’ही रान‌काणी’ कविता लोकांक चिंतुंक करुंक लागल्यो. ज्ञान‌पीठ पुरस्कार जोडपी कथाकार दामोदर मावजो हांची कथा ’भुरगीं मुगेलीं तीं’ कांय जाणांच्या दोळ्यांनी दुकां हाडुंक सकली. ह्यो कविता आनी कथा डॉ. रमिता गुरव, डॉ. मनीषा खोराटे आनी ममता वेर्लेकार हांणी सादर केल्यो. तांच्या सादर्पणाच्या पयलें आर्ती दास आनी नियती पत्रे हांणी कथेच्या तशें कवितेच्ये पाठ‌भुंयचो गर्जेचो विवर दिलो आनी कविंची तशें कथाकाराची वळख दिली.

एका वोराच्या ह्या सादर्पणा नंतर कांय हाजर आसल्ल्या रसिकांनी तांची भोगणां उगतायलीं.

कविता ट्रस्टाचो ट्रस्टी विलियम पायस हाणे सुरवातेर ढाई आखर हांची वळख करून दीवन सर्वांक येवकार दिलो तर, निमाणें ट्रस्टी वितोरी कार्कळ हाणे उपकार आटयले. कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचो मुकेल अधिकारी गुरू बाळिगान ढाई आखर पंगडाच्या सर्वांक पुस्तकां दीवन मान केलो.

ह्याच संदर्भार साहित्य अकाडेमी, नवी डेल्लीन कविता ट्रस्टाच्या सहयोगाखाल ’लोक: विवीध स्वर’ म्हळ्ळें लोक‍वेद काऱ्यें मांडून हाडल्लें. नव सिद्दी कला तंडान सुनील सिद्दिच्या मुकेल्पणाखाल डमाम, फुगडी, जाकय आनी शिगमो खेळांचें सादर्पण जालें. सुनील सिद्धीन हऱ्येका प्रकाराचो विवर दिलो.

साहित्य अकाडेमिच्या कोंकणी भास सल्हागार समितिचो वांगडी एच्चेम पेर्नाळान स्वागत केलो तर, आन्येक वांगडी स्टेनी बेळान उपकार आटयले. सल्हागार समितिचो निमंत्रक मेल्विन रोड्रीगसान सर्वांक भेटवस्त दीवन मान केलो.Title : ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಭುಲಯ್ತಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.