Kavita Khobro

'ಸಾಹಿತಿಂನಿ, ಚಳ್ವಳೆಗಾರಾಂನಿ 'ಸ್ತ್ರೀವಾದ್' ಸಬ್ದಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್'
- ಡೊ ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಷಿ

"ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲೆಬರಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಖೂಬ್ ಲಾಭ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಮುಳಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಂಮಧೆಂ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಆಸಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಬಾಂಧ್ ನವ್ಯಾನ್ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾ. ದೆಕುನಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ವೇದ್‍ಕಾಳಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಡೊ| ಎಮ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕನ್ನಡ ಅನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮುಕಾರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಚಡಿತ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬರೆಪಣ್ ಆದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಜಾತಾ. ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆವಿಧಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸಾ."

ಕವಿತಾ ವಾಚನಾವೆಳಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕಾರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನೀತ್ ಯಾ ಪರಿಸರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಫುಡೆಂ ಯೆತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಉಬಾರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಸ್ತ್ರೀ ವಾದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ನಾಂತ್ ಕಾಂಯ್? ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್‍ಪಾಕ್ ಯಾ ದಾಕೊವ್ಪಾಕ್  ಸ್ತ್ರೀ ವಾದ್ ಏಕ್ ಸಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಯ್ ಮಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟೊವ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. 'ಫೆಮಿನಿಸಮ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಸಾಹಿತಿ ಅನಿ ಕವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡುಂಕ್ ಜಾಯ್"


ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ನ್ ಕವಯತ್ರಿ ಜ.ನಾ ತೇಜಶ್ರೀನ್ 'ಗಾಂಧಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು' ,'ಯಕ್ಷಿಣಿ ಕನ್ನಡಿ', 'ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಆಮೀನಾ' ಆನಿ 'ಅಹಲ್ಯೆ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ವಿಶಯಾಚ್ಯಾ ಥರಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ವಾಚನ್ ಶೈಲೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಖೂಬ್ ಆಂವಡ್ಲ್ಯೊ

ಗೊಂಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಅನಿ ಸಂಘಟಕ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ 'ರಾಗ್','ಆಸಾಂ','ಸಾಂಗಾತ್ ' ಅನಿ 'ನಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ' ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಾಧಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಗುಂತಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ತತ್ವಾಂನಿ ವಿಣಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಂದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯೊ

ಸ್ತ್ರೀ ತಾಳೊ ಆನಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ನ್ ಆತ್ರಾಡಿ ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಣೆಂ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ 'ಮಾಪು ದೆಪ್ಪಡ','ನಡಕೆ', 'ಬಾಳೆಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರೆ', ಆನಿ 'ಅಮಸರ ಬೊಡ್ಚಿ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಅನಿ ವಜನ್ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.
 
ನಿಮಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ 'ಕುಚೇಲಾಚಿ ಪಿಂರ್‍ಗಣ್' 'ಗಾಯ್', 'ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ಪಣ್' 'ಬಿಡಿ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ' ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 'ಕುಚೇಲಾಚಿ ಪಿಂರ್‍ಗಣ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಿ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ವೇದಿರ್ ದುಬಾಯ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸ್ಕೂಲಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರೋನನ್ ಆಲ್ಮೇಡಾನ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್) ಬರಯಿಲ್ಲೊ 'ಬಕ್ಕೀ ದ ಕೌಬೊಯ್' ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಟ್ವೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬೂಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲೇಖಕಾಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಆನಿ ರೈನಾ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಸಂಪಾದಕೀ ಮರಿಯಾ ಫಿಲಿಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಅನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಖಜಾನಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಖಮಾರ್ ಜಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗ್ಲಿ.  ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕವಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಭಾರಿ ತಶೆಂ ಉಧ್ಯಮಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಖಬರ್: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ
ಚಿತ್ರಾಂ: ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್

 

'साहितिंनी, चळवळेगारांनी 'स्त्रीवाद' सब्दाचो दुरुपयोग जांवचो अडावंक जाय' - डॉ. एम. प्रभाकर जोषी

"आपल्या भोंवारांतल्यो आनी भोंवारा भायल्यो भासो जाणा जांवचें म्हळ्यार एका विशेस गिन्यान संसाराक पांय तेंकल्लेबरी. हांगासर जाण्वाय खूब लाभता तें खरें. पूण हाचे भायर मूळ आनी मुळावो म्हण भासांमधें खंयसर‌गी आसल्लो एक बांध नव्यान रुता कर‍च्याक हें उपकार‍ता. देकुनच जायजे कोंकणेचें मूळ सोधून वेताना खंयसर‌गी वेद‍काळाचे थोडे संबंध उजवाडाक येतात" म्हणालो नामणेचो बरोवपी, यक्षगान कलाकार आनी शिक्षक जावनासचो डॉ. एम. प्रभाकर जोशी.

कविता ट्रस्ट हांणी कन्नड अनी संस्कृती इलाख्याच्या सहकारान मांडून हाडल्ल्या बहुभाषा कविगोष्टीचे अध्यक्ष बसकेथावन तो उलयतालो. मुकारून तो म्हणालो "चडीत भासो जाणा जाताना आनी हाचो उपयोग जाताना एकामेका बरेपण आदलिबदली जाता. भास, साहीत, संस्कृती आनी जिण्येविधानां वयर हाचे थावन धनात्मक परिणाम जांवची साध्यताय चड आसा."

कविता वाचनावेळार सादर जाल्ल्या थोड्या कवितेंचो उल्लेख कर्न मुकारून तो म्हणालो "सामाजीक नीत या परिसर म्हळ्ळो विशय फुडें येताना चडावत स्त्री वाद आपणावन एक प्रतिरोध उबार‍चें प्रेतन कर‍चें सामान्य जावन दिसून येता. स्त्री वादा भायर प्रतिरोधक जावन घेंवच्याक दुसऱ्यो गजाली नांत कांय? प्रतिरोध उचार‍पाक या दाकोवपाक स्त्री वाद एक सलीस वाट कांय मळ्ळेविशीं गंभीर चिंतप आटोवपाची गर्ज आसा. 'फेमिनिसम' म्हळ्ळ्या सब्धाचो दुरुपयोग जायनाये. साहिती अनी कवीं थावन ह्या चिंतपाक बुन्याद पडुंक जाय"कन्नड भाशेचें प्रतिनिधित्व कर्न कवयत्री ज.ना तेजश्रीन 'गांधी ननगे गोत्तू' ,'यक्षिणी कन्नडी', 'कोळलू मत्तू आमीना' आनी 'अहल्ये' म्हळ्ळ्यो कविता पेश केल्यो. विशयाच्या ठरावणेक आनी वाचन शैलेक लागून जमल्ल्यांक ह्यो कविता खूब आंवडल्यो

गोंयांथावन कविगोष्टीक पावल्ल्या नांवाडदीक कोंकणी साहिती अनी संघटक अरूण साखर‌दांडेन आपल्यो 'राग', 'आसां', 'सांगात' अनी 'नट साम्राज्ञी' कविता पेश केल्यो. साधारण म्हणचे तसल्या उत्रांनी तशें सदांच्या गजालिंनी गुंतल्ल्यो तरी तत्वांनी विणल्ल्यो ह्यो कविता आयकोवप्यांक विशेस आनंद दीवंक सकल्यो.

स्त्री ताळो आनी चळवळेगार्न आत्राडी अमृता शेट्टी हिणें तुळू भाशेंत 'मापू देप्पड', 'नडके', 'बाळेगोंजी पातेरे', आनी 'अमसर बोडची' म्हळ्ळ्यो विशिश्ट अनी वजन आटापच्यो कविता सादर केल्यो.
 
निमाणें कोंकणी कवी जो. सी. सिद्दकट्टे हाणें आपल्यो 'कुचेलाची पिंर‍गण' 'गाय', 'हांव आनी बाळपण' 'बिडी भांदच्या चेडवालागीं' आनी हेर थोडीं चुटकुलां वाचून सांगलीं. ह्या पयकी 'कुचेलाची पिंर‍गण कविगोश्टिच्या अध्यक्षाच्या विशेस शाभास्केक पात्र जाली.

काऱ्याच्ये वेदीर दुबाय कॅब्रिड्ज इंटर‌नॅशनल स्कूलाचो विद्यार्थी जावनासच्या रोनन आल्मेडान (पंद्रा वर्सां प्राय) बरयिल्लो 'बक्की द कौबॉय' इंगलीष मटवे काणियेचो बूक लोकार्पण जालो. ह्या संदर्भार लेखकाचीं आवय बापय लेसली आनी रैना आल्मेडा, पुस्तकाची संपादकी मरिया फिलीस डिकोस्ता हाजर आसल्लीं.

केंद्र साहीत अकाडेमी प्रशस्ती विजेत अनी कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगस, ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूर, खजानी एवरेल रोड्रीगस आनी ट्रस्टी विलियम पायस हाजर आसून कविगोश्टिंत भाग घेतल्ल्यांक फुलां दीवन मान केलो. काऱ्याचे सुर‍वेर देवाधीन मावरीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा मुखामार जांच्या नांवार ही कविगोष्टी चलोवन वेल्ली तांच्या आत्म्याक शांती मागली.  ह्या जोड्याचो पूत आइवन डिसोजा आनी ताची पतीण ह्या संदर्भार हाजर आसून, मेल्विन रोड्रिगसान तांकां यादस्तिका दीवन मान केलो.

कवी, कोंकणी कार्भारी तशें उध्यमी टैटस नोरोन्हान काऱ्यें चलयलें.
खबर: स्टेनी बेळा
चित्रां: रमेश पंडित


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »