Kavita Khobro

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್‍ಲಾ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

"ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾರತಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಜಿಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಹೊ ಸುವಾಳೊ ದೆಖ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಕವಿ, ಬರೊವ್ಪಿ - ತಿ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ನಾ, ತಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಆಚರಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಂಣಿ ರಚಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ತಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಿವೊ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳೆಂ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣಾಚ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್ನ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಹೊ ಸುವಾಳೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗೊಸ್ತಾಚ್ಯೆ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಲ್ಮಠಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಷಪ್ ಜತ್ತನ್ನ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆಕೀ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾರ್ ಕವಿತೆಚಿ ಕೃಶಿ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ ತರೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ಶಿ ಕುಸ್ಕಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲಿ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಉಗಮ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಂಚೊ ಕಾಳ್. ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರೆಂ ಪೀಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ."

ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್ನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ "ಆಯ್ಚೆ ತರ್ನೆ ಕವಿ, ಸಮಾಜಾಕ್ ಸುಕ್ಷೀಮ್ ರಿತಿನ್ ದೆಖ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂನಿ ಹಾಚಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಝಳಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿಂ ಥಂಯ್ ಅಸಲಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯಾಂಚೊ ಭರ್ಮ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಕಾ. ಯುವ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಅನಿ ಸೈಧಾಂತಿಕ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚೊ ಏಕ್ ಜಮೊಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವೆತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ."

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ 'ಕಾಳ್' ಆನಿ 'ಜಾಹೀರಾತ್ ಫಲಕ್'; ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ 'ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?' ಆನಿ 'ಸುಟ್ಕೆ ದೀಸ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊನ್ 'ಪಾಲಂವ್' ಆನಿ 'ಬೊಂಗೆ' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ 'ಉಲಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ 'ದೊರೊ' ಆನಿ 'ರಾಂದ್ಣಿ ಫಾತರ್' ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ 'ಇಮಾಜ್' ಆನಿ 'ಗಿಲಾಸಾಂಕ್' ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಉಮರ್ ಭಟ್ಕಳಾನ್ ಜನಾಬ್ ಝುಬೇರ್ ಜುಹಾಕುಚಿ 'ತುಜೊ ಆರ್ಮಾನ್' ಆನಿ ಸಯ್ಯದ್ ಸಮ್ಮೀಉಲ್ಲಾ ಬ್ರಹಾವೆರ್ ಹಾಚಿ 'ಹಸೀನ್ ದುಖ್ತರ್' ಕವಿತಾ ಗಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ 'ನವೆ ಉಪದೆಸ್' ಆನಿ 'ಪಾಂಚ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ದಾದ್ಲೊ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಥಾನೀಯ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್  ಆಸಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಲೇಖಕ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಆನಿ ಬರೊವ್ಪಿ ತಶೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ದಿವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ 'ದಿವೊ' ಪತ್ರ್ ಚಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಭೆ ಹುಜಿರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲಿ. ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ದಿವೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಸುಜಾನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಸಂತು ಒಮ್ಜೂರ್ ಹಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

-ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ; ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ದಯಾನಂದ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ


आयच्या तरन्या कविंनी कोंकणी कविता शेताक नवो जीव भर‍ला - मेल्विन रोड्रीगस 

"कोंकणेक भारताची अधिकृत भास म्हणून मान्यता मेळून आजीक पंचवीस वरसां जातात. हो सुवाळो देखचो सुयोग अमकां लाभला आसतां आमी भागी म्हण्येत. पूण कोंकणेक मान्यताय मेळजाय म्हण सपणेल्ले आमचे जायते म्हालघडे कवी, बरोवपी - ती लाभच्या पयलेंच हो संसार सांडून गेल्ले. ह्या पयकी थोड्यांची आमकां वळक आसुंक पुरो आनी थोड्यांविशीं चरित्रेच्या पानांनी चडीत म्हायेत ना, तांची विसर पडल्या जांवकी पुरो. पूण असलीं आचरणां जाताना हांचो उगडास काडचें चड गर्जेचें म्हण भोगता. तांणी रचल्लें साहित्य आजून आमच्ये मांय भाशेंत एक दायज जावन उर‍लां. अपुरबायेच्यो कृतियो तांणी कोंकणी संसाराक दिल्ल्यो आसात. देकून असल्या संदर्भांनी तांकां मान फावो म्हणाले कविता ट्रस्टाचो स्थापक आनी केंद्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कार विजेत कवी, साहिती मेल्विन रोड्रीगस. 

कविता ट्रस्ट आनी दिवो कोंकणी नेमाळें हांणी सांगाता मेळून आसा केल्ल्या कोंकणी मान्यताय दिवस आचरणाच्या कविगोष्टिचें सुंकाण धर्न ते उलयताले. हो सुवाळो ह्याच आगोस्ताचे 20 तारकेर मंगळूर बल्मटांतल्या बिशप जत्तन्ना सभासालांत मांडून हाडल्लो. मुकार्सून ते म्हणालेकी "कोंकणी साहिताच्या आरंभार कवितेची कृशी भरान चल्ली तरी सगळ्या कोंकणी इतिहासांत मधें एक पावटीं मातशी कुस्कली. पुण आतांच्या पिळगेक पावताना ती परत जिवाळ जाली अनी ह्या कारणाक लागून जायत्या नव्या आनी तरन्या कविंचो उगम जालो. आतां तांचो काळ. तांणी आपल्या कवितेंनी समाजीक समस्से उकलन धर‍चें पळेताना निजायकी हांगासर बरें पीक जाता म्हण उचारुंक संतोस जाता."

सादर जाल्ल्या कवितांची तोखणाय कर्न ते म्हणाले "आयचे तर्ने कवी, समाजाक सुक्षीम रितीन देखच्यांत प्रवीण असात. तांच्या कृतियांनी हाची स्पश्ट झळक आसा. साहितीं थंय असली समाजीक काळजी असल्यार तांच्या कृतियांचो भर्म चडता म्हणच्याक दुबाव नाका. युव कवी विल्सन कटीलान पाटल्या वर्सांनी कविता शेतांत एक्ये क्रांतेक सुर्वात केल्या. हाका लागून वैचारीक अनी सैधांतीक रितिंच्या कविंचो एक जमोच उबो जाला. हें मुंदरून वेतलें म्हळ्ळो आमा सर्वांचो भर्वसो."

ह्या संदर्भार चलल्ले कविगोष्टींत रोशू बजपेन 'काळ' आनी 'जाहीरात फलक'; विन्सी पिंटो आंजेलोरान 'अशें कित्याक?' आनी 'सुटके दीस' कविता वाचल्यो तर, फेल्सी लोबोन 'पालंव' आनी 'बोंगे' कविता सादर केल्यो. नवीन कुलशेकरान 'उलया कोंकणी' कविता वाचली तर, स्टेनी बेळान 'दोरो' आनी 'रांदणी फातर' कविता पेश केल्यो. विल्सन कटीलान 'इमाज' आनी 'गिलासांक' कविता सादर कर‍ताना उमर भटकळान जनाब झुबेर जुहाकुची 'तुजो आर्मान' आनी सय्यद सम्मीउल्ला ब्रहावेर हाची 'हसीन दुख्तर' कविता गायल्यो. मेल्विन रोड्रीगसान 'नवे उपदेस' आनी 'पांच बायलांचो दादलो' कविता वाचल्यो.

कविगोष्टिच्या पयलें चलल्ल्या सभा काऱ्यक्रमाक डेक्कन हेरालड पत्राचो मंगळूर स्थानीय व्यवस्थापक रोनाल्ड फेर्नांडीस, मुखेल सोयरो जावन हाजर आसल्लो. म्हालघडो लेखक एडी नेट्टो आनी बरोवपी तशें संपादक डॉल्फी कास्सिया मानाचे सोयरे जावन बस्केर आसल्ले. दिवो संपादक लॉरेन्स कुवेल्लोन 'दिवो' पत्र चलून आयिल्ली वाट सभे हुजीर उगडापें केली. सह-संपादक नवीन कुलशेकर हाणें स्वागत मागलो आनी दिवो व्यवस्थापकी सुजान कुवेल्लोन उपकार आटयले. संतू ओमजूर हाणें काऱ्यें चलयलें.

-भात्मी: स्टेनी बेळा; तस्वीर‍ कुर्पा: दयानंद कुक्काजे


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »