Kavita Khobro

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ - ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್‍ಸಾನ್ ವರಸ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯಿಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾನ್‌ಪಾಡಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಚಿ ಆಸುನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಟೋಬ್ರಾಚ್ಯೆ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಂಧಿ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಉಡುಪಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಘಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಾನ್‍ಪಾಡಾಂತ್ ಕೊಂಕಾಣ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸಹಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ಹಾಣೆಂ ಹಿ ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾತ್ರ್, ಹ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲೊ ಆಶಾವಾದ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಯಿತ್ತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕಶ್ಟ್-ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ - ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವೊಂಪ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೆರ್ ವೋಡ್ ನಾ, ಆನಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಬಗರ್ ಆಮಿಂಚ್ ತೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ತಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ವೆದಿ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ ನಾ, ಫುಡೆಂ ಹಿಂಚ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಬೊಂದೆರ್ ಉಬಾರುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಹಿಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ;

ಪಯ್ಲೆಂ: ಡರಾಯಸ್ (ಕವಿತಾ: ಎಕಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಕಥಾ - ಕವಿ: ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ: ಡನೆಲ್ಹಿ (ಕವಿತಾ: ಚೊರಿ ಜಾಲಾಂ - ಕವಿ: ಮೌರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಕ್ರಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಕಾ - ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ: ವೆಲುಶಾ (ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ - ಕವಿ: ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ)

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಹಾಣಿಂ, ಕಶೆಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಚಡ್ತಾವ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪರತ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ಆನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾದಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಗೊಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ, ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ/ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಚಡುಣೆಂ ತೋಂಡ್‌ಪಾಠ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುನ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್, ಹಾಂವ್ ಖರೆಂಪಣಿಂ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂ ಥಂಯ್ ದೆಖುಂಕ್ ಸಕನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನೆಂತ್ ಅಮೆಂಬಳ್ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟ್ಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಚಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ವರ್ಗಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣಿ ಕರುನ್, ಸಭಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್, ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ ಆಜೆಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್‌ಪಣಿಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್, ಆಕ್ತೋಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಜೆರಿಮೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಸಾಲಾಂತ್, ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೆರ್ ಸರ್ತೆಂಚೊ ವಿವರ್:
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 17  (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ): ವಸಯ್ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್)
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 17  (ಆಯ್ತಾರ್: ದನ್ಪಾರಾಂ 4:30 ): ಮಿರಾರೋಡ್ (ಮುಖೆಲ್‌ಪಣ್: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್)
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 23  (ಸನ್ವಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 6:00 ): ಜೆರಿಮೆರಿ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ)
ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 24  (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ): ಕಾಂದಿವಲಿ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್)

ಸರ್ವ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಜಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ: ಅಕ್ತೋಬರ್ 1  (ಆಯ್ತಾರ್: ಸಕಾಳಿಂ 10:30 ): ಜೆರಿಮೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್ (ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ)

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿದಾರ್


अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त - मुंबय सर्तेची सुर्वात

कोंकणी कवितेच्या समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान वर‍सान वरस आसा कर‍ची अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त ह्या पावटीं मुंबय प्रदेशाक विस्तारायिल्ली आसून, मुंबयांतलो पयलो पांवडो सप्टेंबर ३ तारकेर आयतारा सांजेर स वोरांचेर नविमुंबयांतल्या सान‌पाडांत चल्लो.

मुंबयांत पांच जाग्यांनी ही सर्त चलची आसून, हांगासर विंचून आयलल्यांक ओक्टोबराच्ये १ तारिकेर जेरिमेरींत चलच्ये सर्तिंत भाग घेवंक संधी मेळतली. थंयसर जिकून आयलल्यांक येंवच्या वर्सा जनेराच्या दुसऱ्या आयतारा उडुपींत कविता फेस्त संदर्भार चलच्या फैनलांत भाग घेंवचो आवकास लाभतलो. मुंबयांतली हर‍येक मांडावळ आशावादी प्रकाशनाच्या वल्ली क्वाड्रस आनी समेस्त कोंकणी संघटनांच्या मुकेल्पणाखाल घडून आयल्या. सान‍पाडांत कोंकाण संघटनान सहयोग दिल्लो.

स्पर्ध्याक स्वागत करून, आपल्या स्वागत उत्रांनी अध्यक्ष मानेस्त रिचर्ड डीसोज तोट्टाम हाणें ही एक सुर्वात मात्र, ह्ये सुर्वातेचें प्रेरण घेवन फुडल्या दिसांनी जायतीं कोंकणी भुरगीं असल्या कोंकणी स्पर्ध्यांनी वांटेली जातलीं म्हळ्ळो आपलो आशावाद वेक्त केलो. प्रास्तावीक उत्रांनी उलयित्त, आशावादी प्रकाशनाचो वल्ली क्वाड्रस म्हणालो; आमचो कोंकणी लोक कश्ट-म्हिनत काडता, आपल्या भुरग्यांक बरो फुडार दिंवच्याक, तशें आसतां - आमच्ये मांय‌भाशेचो मोग त्या भुरग्यांचय काळजांत वोंपच्यांत आमी सलवल्यांव देकून आज आमच्या भुरग्यांक आमच्ये मांय‌भाशेचेर वोड ना, आनी आज आमचीं भुरगीं कोंकणी उलयनांत म्हणून आमचो गुन्यांव आमी तांचेर थापूंक जायना, बगर आमींच तो गुन्यांव मांदून घेवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी तांचीं तालेंतां मुकार हाडुंक एक वेदी करून दिल्यार खंडीत जावन कोंकणी तालेंतांचो बोर्गोळ ना, फुडें हिंच तालेंतां कोंकणी भाशेचो बोंदेर उबारून धर‍च्यांत कसलोच दुभाव ना म्हणालो.

त्या उपरांत आसा केल्ल्या नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांच्या कवितावाचन सर्तेंत हीं चोवगां जिकून आयलीं;

पयलें: डरायस (कविता: एका फोंडाची कथा - कवी: वॉल्टर दांतीस)
दुसरें: डनेल्ही (कविता: चोरी जालां - कवी: मौरीस शांतीपुरा
तिसरें: क्रीस (कविता: पाटीं पळेनाका - कवी: वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें: वेलुशा (कविता: पयसिल्यान पळेताना - कवी: नेरी नज्रेत ताकोडे)

मुखेल सयरो जावन हाजर आस‌ल्ल्या मानेस्त अनंत अमेंबळ हाणीं, कशें आपूण एक कोंकणी जावन सयत, मराठी, हिंदी, इंगलिशांत‌च आपलो चडताव वेळ खर्चिल्लो, आनी जेदनां हांव बाब मेल्विन रोड्रिगसाक मेळ्ळों आनी ताचो प्रकृतिचो पास बूक वाचलो, हांव कोंकणेच्या मोगार परत पडलों, आनी दोन वर्सादीं जेदनां गोयांत हांव बाब वल्ली क्वाड्रसाक मेळ्ळों, ताच्यो कविता/काण्यो वाचल्यो म्हळ्यार आतां म्हाका ताच्यो काण्यो चडुणें तोंड‌पाठ आसात. आनी ताच्या वावराचेर अभिमान भोगून तुमचे समोर उबो आसां, आनी ह्या पासत हांव तुमकां समेस्तांक उल्लासितां. तुमचे थंय आसचो कोंकणी मोग, हांव खरेंपणीं हेर खंयच्यात पंगडां थंय देखुंक सकना" म्हणालो.

ह्या स्पर्ध्यांत वांटेली जालेल्या सर्व भुरग्यांक आशावादी प्रकाशना तर्फेन मानेस्त अनेंत अमेंबळ हाणें कोंकणी बूक इनामां जावन वांटले. तशेंच स्पर्ध्यांत वांटेली जालेल्या सर्व भुरग्यांक उजवाड पंद्राळें ची एका वर्साची वर्गणी तशेंच कविता ट्रस्ट थावन शिफारस पत्र घोशीत केलें.

मानेस्त रिचर्ड डीसोजान उपकार आटोवणी करून, सभार चटुवटिको आसल्यारी, उरबा आनी आसक्त दाकोवन आयिल्ल्या सर्वांक उल्लास पाटोवन, हो स्पर्धो बरे रितीन मांडून हाडुंक जायती म्हिनत केल्ल्या मानेस्त जोसेफ पत्रावो आजेकार हाका आनी हाच्या कुटमाक प्रत्येक‌पणीं उल्लास पाटोवन, आक्तोबर १ तारिकेर जेरिमेरी इगर्जेसालांत, सकाळीं धा वोरांक जावंक आसच्या मुंबय मट्टाच्या स्पर्ध्यांत भाग घेवंक आसच्या सर्वांक बरें मागलें.

हेर सर्तेंचो विवर:
सप्तेंबर १७  (आयतार: सकाळीं १०:३० ): वसय (मुखेल‌पण: वसय कोंकणी संघटन)
सप्तेंबर १७  (आयतार: दनपारां ४:३० ): मिरारोड (मुखेल‌पण: सां. जुजे कोंकणी संघटन)
सप्तेंबर २३  (सन्वार: सांजेर ६:०० ): जेरिमेरी (मुखेल‌पण: कोंकण तारां)
सप्तेंबर २४  (आयतार: सांजेर ४:३० ): कांदिवली (मुखेल‌पण: कांदिवली कोंकणी संघटन)

सर्व सुवातेंनी जिकून आयिल्ल्यांक, मुंबय मट्टाच्या दुसऱ्या हंताचो स्पर्धो: अक्तोबर १  (आयतार: सकाळीं १०:३० ): जेरिमेरी इगर्जेचें सभासाल (मुखेल‌पण: कोंकण तारां)

- आमचो भात्मिदार


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಗರ್ಮೆಂತ್ ಉಕಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೆ

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್


More News »