Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ತೆಂಬರಾಚ್ಯೆ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವೊರಾಂಚೆರ್, ಚಾರ್‌ಕೊಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ನಾ ಬಜಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್; ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಆಸುಂಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಲ್ಲೊ. 

ಎ.ಕೆ.ಎಸ್. ಹಾಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ್ (ಸಂಗೀತ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಎ.ಜೆ.ಪಿರೇರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ಮೇಘಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾವಾಚನಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ, ಭುರ್ಗಿಂ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ) ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂ (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ) ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಜಿಕುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ;

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್);

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್:  ಆನ್ಸಿಯಾ ಪಿರೇರಾ [ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:  ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:  ರೀವ್ ನೊರೊನ್ಹಾ [ಕವಿತಾ: ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ, ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್]

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್);

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್:  ಶಾರಲ್ ಡಿಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:  ಹೆಜೆಲ್ ಆಬ್ರೆವ್ [ಕವಿತಾ: ಕವಿತಾ ಮ್ಹಜಿ, ಕವಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕ್]
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:  ಕ್ಯಾರಲ್ ಡಿಸೋಜ್ [ಕವಿತಾ: ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್, ಕವಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಅನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಮುಖೇಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಲ್ವನಾ. ವೆಳಾಚೊ ಆಭಾವ್ ಆಸುಂ, ವಾ ಕಸ್ಲೇಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಚುಕೊಂವ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್, ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ವಿಸ್ತಾರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟುನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್; ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತಚ್ ಆಮಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಜಾಯ್ನಾಂವ್, ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಚ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್, ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಬೋವ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ಆಮಿ ಕಸ್ಲೀಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಪರ್ ಕರುಯಾಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ವಾಪರ್ ಚಡೊವ್ಯಾಂ' ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎ.ಜೆ.ಪಿರೇರಾ ಹಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್, ಎ.ಕೆ.ಎಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ಕಾಫಿ ಫಳಾರಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸ್ಲಿ, ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾಟ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

- ಭಾತ್ಮಿ


कविता सादर सर्त: कांदिवली थावन स जणां मुंबय फैनलाक

कविता ट्रस्ट तर्फेन अखिल भारत मट्टार चलच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो मुंबयांतलो निमाणो पांवडो ह्याच सप्तेंबराच्ये २४ तारकेर सनवारा सांजेर ४:०० वोरांचेर, चार‌कोपांतल्या अपना बजार हॉलांत; आशावादी प्रकाशन आनी आसुंप्सांव कोंकणी संघटन हांच्या सहकारान यशस्वेन चल्लो. 

ए.के.एस. हाचो कार्यदर्शी मानेस्त वलेरियन पायस हाणें ल्हान मागण्यांद्वारीं काऱ्याची सुर‍वात केली. मानेस्त जॉन डिसोजान मुखेल सैरो मानेस्त हेनरी डिसोज (संगीत साम्राट), वल्ली क्वाड्रस, प्रसन्न निड्डोडी, ए.जे.पिरेर तशेंच वलेरियन पायस हांकां वेदीक आपोवन फुलां तुरो दीवन स्वागत केलो.

मेघा नायक हिणें कवितावाचनाचें मुखेल‌पण घेतलें, भुरगीं (पंद्रा वर्सा पर‍यांतलीं) तशेंच युवजणां (पंद्रा थावन तीस वर्सां पर‍यांतलीं) अशें दोन विभागांनी चल‌ल्ल्या कवितावाचन स्पर्ध्यांत हीं सकयलीं जिकून आयलीं;

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादर सर्त (पंद्रा वर्सां सकयलो विभाग);

पयलें इनाम:  आन्सिया पिरेरा [कविता: वेळ ना म्हाका, कवी: प्रसन्न निड्डोडी]
दुसरें इनाम:  अलिस्टर डिसोज [कविता: कितेंच दिसलेंना, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
तिसरें इनाम:  रीव नोरोन्हा [कविता: कविता म्हजी, कवी: मेलल्विन रोड्रीगस]

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सादर सर्त (पंद्रा वर्सां वयलो विभाग);

पयलें इनाम:  शारल डिसोज [कविता: पयस पयस, कवी: वल्ली क्वाड्रस]
दुसरें इनाम:  हॅजल आब्रेव [कविता: कविता म्हजी, कवी: मेल्विन रोड्रीगस]
तिसरें इनाम:  कॅरल डिसोज [कविता: आज हांव स्वतंत्र, कवी: वल्ली क्वाड्रस]

प्रसन्न निड्डोडी अनी वल्ली क्वाड्रस ह्या स्पर्द्याचे वोरयणार जावन हाजर आसले.

मुखेल सयरो जावन आयिल्ल्या मानेस्त हेनरी डिसोजान आपल्या उलोवपांत, कोंकणी लोकांच्या काळजांतलो कोंकणी मोग केदिंच पालवना. वेळाचो आभाव आसूं, वा कसलेय समस्से बगलेक दवरून कोंकणी कार‍यीं आमी केदिंच चुकोंवचीं नाकात, आनी कोंकणी भास विस्तारांवच्या मिसांवाक देंव‌ल्ल्या सर‍वांक आमी पाटिंबो दिव्यां म्हणालो. उपरांत भाग घेत‌ल्ल्या सर्वांक इनामां वांटून वल्ली क्वाड्रस; इंगलीश उलयतच आमी उंचले जायनांव, व कोंकणी उलयतच आमी ल्हान जायनांव, हें चिंतप आमी चिंतची तशेंच पात्येंवची बोव गर्ज आसा, वेव्हाराक आमी कसलीय भास वापर करुयां पूण आमच्या कोंकणी कार‍यांनी कोंकणी भाशेचो वापर चडोव्यां' म्हणालो.

ह्याच संधर्भार संघटनाचो स्थापक अध्यक्ष मानेस्त ए.जे.पिरेरा हांचो जल्मादिवस आचरण केलो.

हाजर आस‌ल्ल्या समेस्तांक, ए.के.एस तर्फेन काफी फळाराची वेवस्ता आसली, लगबग साट लोक ह्या कार्याक हाजर आसून, कोंकणी कवितेंच्या मोगार पडलो.

- भात्मी


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ವಡಾ ಪೊಂದಾ ಶೆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಗಿತಾಚೊ ಘಡ್ಣಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Youth - Pics

Kavita Fest 2018 - Poetry Reciting Competition for Children - Pics

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂಚಿ ರಾಸ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಫೈನಲಾಕ್


More News »