School

ಶಾಳಾ

ಕವಿತೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್, ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕವಿ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ, ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸೊಧ್ - ಸಕ್ಡಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯಚ್ ಹಿ ಶಾಳಾ.  ಹೆ ಸವ್ಲತಾಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ಆಮಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ ಸಾತಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.  ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಜಮೊಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.