School

 • 9. Criticism of Manohar Sardessai and Dinesh Correa Poems

 • 12 Nov 2004
  ದುಬಾಯ್
  ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ ಆನಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅವಲೋಕನ್
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್

 • 8. Various Forms of Poetry

 • 27 Aug 2004
  ದುಬಾಯ್
  ಕವಿತೆಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 7. How to write Konkani reports?

 • 25 Jun 2004
  ದುಬಾಯ್
  ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್: ಕೊಂಕಣೀ ವರ್ದಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? 
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 6. How to Recite Poems?

 • 23 Apr 2004
  ದುಬಾಯ್
  ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? 
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 5. Grammar of Konkani Language

 • 12 Mar 2004
  ದುಬಾಯ್
  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್