School

  • 1. History of Konkani Poetry, Children's Poetry and Criticism

  • 26 Jul 2002
    ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಹಯೋಗಾನ್, ದುಬಾಯ್
    ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ
    ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ
    ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ